genealogieonline

Stamboom Jellema, Dotinga, van der Til en Visser » Hessel van Aysma (1527-1592)

Persoonlijke gegevens Hessel van Aysma 


Voorouders (en nakomelingen) van Hessel van Aysma


Gezin van Hessel van Aysma

(1) Hij is getrouwd met Taeck van Mockema.

Zij zijn getrouwd.


Kind(eren):

 1. Doedt van Aysma  ????-> 1600 


(2) Hij is getrouwd met Catharina van Aesgema.

Zij zijn getrouwd.


Kind(eren):

 1. Tjets van Aysma  
 2. Taecke (Tacitus) (Taco) van Aysma  ????-1626
 3. Frouck van Aysma  ????-1632 


Notities over Hessel van Aysma

Hessel van Aysma, geboren Marrum 1527/1528, overleden 1 aug 1592, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Schelte van Aysma (V-a) en Tjets van Aesgema.

Als Hesselus Aysma in 1553 student te Basel.
HvF 16691-105v d.d.14-12-1556:Mr.Hessel Aysma voor zijn vrouw Taeck contra Jelger Feytsma.
HvF 16691-146 d.d.16-12-1557: Mr.Hessel Aysma en zijn vrouw Taeck Mockema contra Jelger Feytsma te Hallum.
In 1568 als balling eerst naar Groningen en dan naar Emden,maar in 1577 terug in Friesland.
T326-676,1432/1458 en 2238/2242:Hessel van Aysma en zijn vrouw Catharina van Aesgema
HvF 16700-98 d.d.18-12-1582:Dr.Hessel van Aysma,president van het Hof,wegens zijn overleden vrouw Taeck, en Lieuwe van Beyma,en anderen als eisers.
HvF 16700-229 d.d.10-7-1583 : Dr.Hessel van Aysma namens zijn vrouw Catharina van Aesgema en haar zuster Rienthien van Aesgema contra Sythie Idtsz te Roordahuizum en Syts Idtsdr te Bolsward als eigenaars van van Nydamsate te Grouw.
Dr.Hessel van Aysma was president van het Hof van Friesland 1580-1587.
Hessel is getrouwd v 1556 (1) met Taeck van Mockema, overleden Emden 7 jan 1573, dochter van Taecke van Mockema en Auck Tjallingsdr van Jellinga, ,ook Auck Mercla.
HvF 16689-161 d.d.1540:Taeck als weduwe van Lieuwe van Beyma.
HvF 16690-120 d.d.20-1-1551:Taeck,weduwe van wijlen Mr.Lieuwe van Beyma,procedeert voor haar kinderen bij voornoemde Lieuwe tegen Mr.Tjalling van Riemersma,curator over deze kinderen.
Recesboek FRD 4 d.d.18-7-1569:haar zoon Lieuwe Beyma zegt dat zijn moeder in 1557 voor hem land te Achlum heeft gekocht.
HvF 16703-195 d.d.4-2-1589:onderzoek naar de goederen die Taeck Mockema aan haar zoon Lieuwe heeft nagelaten.
HvF 16703-317,396 d.d.8-7-1589 en 30-10-1589:Gosse Taeckes en Wyger Taeckes (onwettige zoons van haar vader ?) contra Sjoerd en Lieuwe Beyma,beiden voor een derde deel erfgenamen van Taeck Mockema.
Taeck was weduwe van Lieuwe Sjoerds van Beyma, overleden 1539/1540, zoon van Sjoerd Lieuwes van Beyma en Catharina van Bockema.
Uit dit huwelijk:
1 Doedt van Aysma, overleden n 1600.
HvF 16702-72 d.d.1586:Doedt van Aysma als vrouw van Orck van Doyem.
HvF 16703-153 d.d.1588:Dr.Orck van Doyem en zijn vrouw Doedt van Aysma.
Doedt was gehuwd (1) met Orck van Doyem, overleden 1587/1597, zoon van Orck van Doyem en Bauck Riencksdr van Popma.
Student te Heidelberg in 1566
HvF 16698-351 d.d.17-12-1580: Dr.Orck van Doyem.
Gedeputeerde van Friesland 1585/1587.
Kerk en Staat: op 6-4-1587 schreef hij een brief aan zijn schoonvader Hessel van Aysma.
Na 1580 werd hij lid van de Staten van Friesland.
Doedt was gehuwd (2) met Dirck Lieuwes van Scheltinga, overleden 2 sep 1628.

Hessel is getrouwd Emden 11 jul 1574 (2) met Catharina van Aesgema, geboren Oosterlittens 6 nov 1542, overleden 8 feb 1608 *, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma.
Zij testeerde op 26-9-1592.
Zij komt op 3-6-1593 als lidmaat naar Franeker met attestatie van Leeuwarden.
Zie ook HOF 16484 d.d.22-5-1604.
Catharina was weduwe van Rienck van Gratinga, geboren Hitzum (?) 12 dec 1529, overleden 5 jun 1563 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Sicke van Gratinga en Popck Sybrensdr van Bonga.
Uit het huwelijk van Hessel en Catharina:

2 Taecke van Aysma, overleden 30 mei 1626, begraven Hichtum ,grafschrift.
Hij was niet getrouwd en was dijkgraaf in Wonseradeel.
3 Tjets van Aysma.
Tjets was gehuwd met Ids Sickes van Albada, ,ook Edzart, overleden sep 1637, zoon van Sicke Aesges van Albada en N.N..
Hij woonde in Sneek en is overleden zonder kinderen.
In 1580 met zijn vrouw als balling buiten Friesland (C.E.).
Genoemd bij HvF d.d.15-7-1620.
Hessel is getrouwd Emden 11 jul 1574 (2) met Catharina van Aesgema, geboren Oosterlittens 6 nov 1542, overleden 8 feb 1608 *, dochter van Gabbe Epes van Aesgema en Rints van Beyma.
Zij testeerde op 26-9-1592.
Zij komt op 3-6-1593 als lidmaat naar Franeker met attestatie van Leeuwarden.
Zie ook HOF 16484 d.d.22-5-1604.
Catharina was weduwe van Rienck van Gratinga, geboren Hitzum (?) 12 dec 1529, overleden 5 jun 1563 *, begraven Leeuwarden,Jacobijnerkerk, zoon van Sicke van Gratinga en Popck Sybrensdr van Bonga.
Uit het huwelijk van Hessel en Catharina:
4 Frouck van Aysma, overleden 8 aug 1632, begraven Hichtum ,grafschrift.
Frouck was gehuwd met Leendert Huyghis, ,ook Lenard, overleden 3 sep 1622, begraven Akkrum ,grafschrift, zoon van Frans Huyghis en Geel Hesselsdr van Bootsma.
Leendert was weduwnaar van Wyts Taeckesdr van Galama, overleden 13 dec 1607, begraven Akkrum ,grafschrift, dochter van Taecke van Galama en Auck van Tjessens.

Biografie Fryske Academie
De jurist, diplomaat en politicus dr. Hessel Aysma (ca. 1528-1592) was lid van Gedeputeerde Staten van Friesland (1559-1560), syndicus van Groningen (1560-1567) en vluchtte in 1567 naar Emden, waar hij in dienst van het Oostfriese gravenhuis stond. Terug in Friesland was hij lid van de Staten-Generaal (1577-1580) en president van het Hof van Friesland (1578/1580-1587). Hij nam deel aan de delegaties die in 1584 en 1585 de soevereiniteit over de Nederlanden aanboden aan Hendrik III van Frankrijk en Elizabeth I van Engeland.
In de jaren 1580 was Aysma een bijzonder invloed rijk politicus en als hoofd van de Hoffactie een trouw aanhanger van de graaf Leicester (1586-1587). Hij kwam zo in botsing met stadhouder Willem Lodewijk van Nassau en met Statenfactie onder leiding van Karel Roorda. Na de afgang van Leicester in 1587 werd Aysma in zijn huis gevangen genomen en als president afgezet. Zijn zoon Taco zorgde in 1618 voor eerherstel. Het doel van deze biografie is om meer inzicht te krijgen in het proces van staatsvorming in Friesland ten tijde van de Nederlandse Opstand.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
AYSMA (Hessel), invloedrijk friesch staatsman, die een rol van beteekenis speelde in de eerste helft van den tachtigjarigen oorlog. Zijn sterfjaar blijkt niet, doch is omstreeks 1590 te stellen. Evenmin blijkt, waar hij den door hem gevoerden doctorstitel in de rechten verwierf. Tijdens woelingen in Friesland schijnt hem de bewaring van het ‘Landboek’ van Kempo van Martena te zijn toevertrouwd. In Maart 1559 werd hij syndicus van Groningen, wat hij bleef tot Aug. 1568. Uit een aanzienlijk friesch geslacht stammend, had hij het verbond der edelen geteekend, en oordeelde hij het in 1568 geraden te vluchten (zie een brief van Viglius bij Hoynckvan Papendrecht, Analecta II B 517). Te Emden, het centrum dervluchtelingen uit de noordelijke provinciën, was hij werkzaam om gelden te verzamelen voor het werk tegen Spanje. Toen in 1577 een eenigszins geregelde toestand in het vaderland was hersteld, keerde hij daarheen terug, werd spoedig lid der Staten-Generaal voor zijn gewest en in 1578 benoemd tot president van het Hof van Friesland. Sinds heeft hij tot 1587 een zeer invloedrijke rol in de staatkunde der staatsche gewesten gespeeld, was in 1584 gezant naar Frankrijk en in 1585 een der gezanten naar koningin Elizabeth om de voorwaarden voor haar hulp tegen Spanje vast te stellen. Na de komst van Leycester was hij een van diens getrouwe aanhangers, o.a. een der gedeputeerden uit de Staten-Generaal, welke met Leycester onderhandelden en tot zijne aanvaarding van het gouverneurschap over de Nederlanden leidden. In 1587 was Aysma het hoofd der leycestersche partij in Friesland; de pogingen om den graaf naar dat gewest te krijgen mislukten; hij zelf werd door de Statenpartij gevangengezet in zijn huis en afgezet als voorzitter van het Hof ‘want he myt Lycestro consultierde tot der borgeren murmuratie’, zegt Abel Eppens. Daarmede was zijn rol gespeeld; wel bleef hij in briefwisseling met koningin Elizabeth, doch stierf na korten tijd in vergetelheid.
Zie: G. de Wal, Oratio de claris Frisiae J Ctis, ann. 15-17 (waar oudere literatuur is opgegeven); J.M. van Beyma, Dissert. jurid. continens historiam curiae Frisiacae (L.B. 1835) 81; Vrije Fries VIII (1859) 121, 444 vlg.; H. Brugmans, Verslag onderzoek in Engeland naar archivalia ('s Grav. 1895) 20, 83, 324 vlg.; Kroniek van Abel Eppens tho Equart (Werken Hist. Gen. III: 27-28), register

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hessel van Aysma?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Hessel van Aysma

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van Aysma


Historische context


 • Stadhouder Prins Maurits (Huis van Oranje) was van 1585 tot 1625 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1592: Bron: Wikipedia
  • 30 januari » Kardinaal Ippolito Aldobrandini wordt gekozen tot Paus Clemens VIII.
  • 2 februari » Bisschopswijding van Paus Clemens VIII in de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad.
  • 9 februari » Kroning van Paus Clemens VIII in Rome.


Bron: Wikipedia