Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Ygo Gales (349) Galama

Generatie 1

1.

Ygo Gales (349) Galama, zoon van Gala Hartmans (349) Galama en ??, is geboren 1375 in Akmarijp, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Barbara van Dekema.

Zij kregen 2 kinderen:

Ygo Gales (349) is overleden 1460 in Akmarijp, Utingeradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 2

2.

Gale Yges (347) Galama, zoon van Ygo Gales (349) Galama en Barbara van Dekema, is geboren 1410 in Akmarijp, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Trijn Douwes (347) van Harinxma Thoe Heegh, dochter van Douwe Harings (746) Harinxma Thoe Heeg en Rixt Broers Bonninga. Zij is geboren 1412 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Trijn Douwes (347) is overleden 1479 in Koudum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 4 kinderen:

Gale Yges (347) is overleden 1470 in Koudum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands.

3.

N. Ygos (2) Galama, dochter van Ygo Gales (349) Galama en Barbara van Dekema, is geboren rond 1410. Zij is getrouwd met Feye van Goslinga.

Zij kregen 1 kind:

N. Ygos (2) is overleden en is begraven.

Generatie 3

4.

Douwe Gales (1) Galama, zoon van Gale Yges (347) Galama en Trijn Douwes (347) van Harinxma Thoe Heegh, is geboren 1433 in Koudum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1470 met Jouck Sickesdr (1) Inhiemra, dochter van Sicke Inthiema en Ydt Juws (1) van Juwsma. Zij is geboren 1450 in Rauwerd, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands. Jouck Sickesdr (1) is overleden en is begraven.

Zij kregen 1 kind:

Douwe Gales (1) is overleden op 8 oktober 1501 in Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands.

5.

Hartman Gales Galama, zoon van Gale Yges (347) Galama en Trijn Douwes (347) van Harinxma Thoe Heegh, is geboren 1435 in Koudum, Nijefurd, Friesland, Netherlands. Hartman Gales is overleden 1513 in Koudum, Nijefurd, Friesland, Netherlands.

6.

Ygo Gales Galama, zoon van Gale Yges (347) Galama en Trijn Douwes (347) van Harinxma Thoe Heegh, is geboren 1443 in Koudum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Goslinga. Ygo Gales is overleden op 25 januari 1492 in Workum, Friesland, Netherlands.

7.

Jel Gales (346) van Galama, dochter van Gale Yges (347) Galama en Trijn Douwes (347) van Harinxma Thoe Heegh, is geboren 1445 in Koudum, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1470 in Terkaple, Utingeradeel, Friesland, Netherlands met Keympe Tjepckezn van Oenema.

Zij kregen 1 kind:

Jel Gales (346) is overleden 1516 in Sexbierum, Barradeel, Friesland, Netherlands.

8.

Frouck Feyesdr (2) van Goslinga, dochter van Feye van Goslinga en N. Ygos (2) Galama, is geboren rond 1435 in Hallum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd rond 1465 in Weidum, Baarderadeel, Friesland, Netherlands met Saeckle van Popma.

Zij kregen 1 kind:

Frouck Feyesdr (2) is overleden 1490 in Weidum, Baarderadeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

9.

Sicke Douwes (1) van Galama, zoon van Douwe Gales (1) Galama en Jouck Sickesdr (1) Inhiemra, is geboren 1475 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1500 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands met Jelts Taeckes Heemstra.

Zij kregen 1 kind:

Sicke Douwes (1) is overleden 1536 in Akkrum, Utingeradeel, Friesland, Netherlands.

10.

Abcke Keympes (346) van Oenema, dochter van Keympe Tjepckezn van Oenema en Jel Gales (346) van Galama, is geboren 1452 in Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd met Botte Tjesses (346) van Douwama, zoon van Tjesse Janckes (346) Douwama en Oentze Ernsts Oenema. Hij is geboren rond 1450 in Jislum, Ferweradeel, Friesland, Netherlands. Botte Tjesses (346) is overleden 1487 in Goingarijp, Doniawerstal, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Abcke Keympes (346) is overleden 1487.

11.

Ulck Saecklesdr (2) van Pop(ke)ma, dochter van Saeckle van Popma en Frouck Feyesdr (2) van Goslinga, is geboren 1466 in Weidum, Baarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd met Buwe (Bouwe) Broers.

Zij kregen 2 kinderen:

Ulck Saecklesdr (2) is overleden en is begraven.

Generatie 5

12.

Tjets Sickes (1) van Galama, dochter van Sicke Douwes (1) van Galama en Jelts Taeckes Heemstra, is geboren 1512 in IJlst, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1530 met Werp Ulbeths van Tjessens.

Zij kregen 1 kind:

Tjets Sickes (1) is overleden 1581 in Holwerd, Westdongeradeel, Friesland, Netherlands.

13.

Adue Bottes (324) Douma, dochter van Botte Tjesses (346) van Douwama en Abcke Keympes (346) van Oenema, is geboren 1487 in Jislum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1508 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands met Wopke Sjoerds.

Zij kregen 1 kind:

Adue Bottes (324) is overleden 1549 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

14.

N. Bottes (22) van Douwama, dochter van Botte Tjesses (346) van Douwama en Abcke Keympes (346) van Oenema, is geboren 1495. Zij is getrouwd 1525 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands met Botte Gosses Schroetsma.

Zij kregen 1 kind:

N. Bottes (22) is overleden 1553 in Garijp, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

15.

Gees Buwes Broersdr, dochter van Buwe (Bouwe) Broers en Ulck Saecklesdr (2) van Pop(ke)ma, is geboren 1500 in Wirdum, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1525 met Aede Doytses (14) Wiarda, zoon van Dothias (Doythse) Tjallings (20) Wiarda en Minthia Gerbrandys van Ayetta. Hij is geboren 1491 in Kimswerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is veehouder te saeklema state van beroep. Aede Doytses (14) is overleden 1541 in Wirdum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Gees Buwes is overleden 1579 in Wirdum, Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra is samengesteld door (neem contact op).