genealogieonline

BOOM van BASTMEYER

Foto van A. L. BASTMEYER

De publicatie BOOM van BASTMEYER is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 1.866 personen. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Johann BASTMEYER (1615-1691) is onze oudst bekende voorvader.

In dat gegeven wortelt deze stamboom, maar net zoals zoveel bomen kan ook een stamboom, zelfs van onder af aan, vrij gauw onoverzichtelijk vertakt raken. Foutieve schrijfwijzen van de familienaam zoals BastmeierBastemeijerBasmeijer en Bastmeijer, dragen verder bij tot het ontstaan van een wirwar waarin niet zo gemakkelijk valt te volgen  waar bepaalde takken precies vandaan komen.

En, hoe hoger je komt in de boom, des te lastiger het kan worden om zelfs de onderstam nog goed te onderscheiden. Maar gelukkig, als je tenminste bij het opzetten van die stamboom bij de basis begint, krijg je van een logisch werkende genealogische applicatie nooit de vraag of een erkende zoon nog wel de achternaam van zijn vader heeft.

Zo’n consequent programma laat je namelijk geen andere keus dan het logischerwijs handhaven van de familienaam. Iedere persoon die aantoonbaar afstamt van de oudst bekende stamvader, houdt vanzelfsprekend ook diens achternaam. Zo is deze boom opgezet, daarbij zorgvuldig gebruik makend van alle beschikbare genealogische bronnen.

 

Johann BASTMEYER (1615-1691) is our oldest known ancestor.

This family tree is rooted in that fact but like so many trees a family tree, even from the bottom up, can quickly become confusingly branched. Wrong spellings of the family name, such as Bastmeier, Bastemeyer, Bastemeijer, Basmeijer and Bastmeijer, further contribute to the creation of a maze in which it is not so easy to follow where specific branches come from.

And, the higher you go in the tree, the more difficult it can become to distinguish even the rootstock. But luckily, if you start at the base when setting up that family tree, you will never get the question from a logically working genealogy application whether a recognized son still has his father's surname.

Such a consistent program leaves you with no choice but to logically maintain the family name. Every person who is demonstrably descended from the oldest known ancestor, naturally also keeps his surname. This is how this tree was set up, making careful use of all available genealogical sources.

 

Johann BASTMEYER (1615-1691) est notre plus ancien ancêtre connu.

Cet arbre généalogique est enraciné dans ce fait, mais comme tant d'arbres, un arbre généalogique, même de bas en haut, peut rapidement devenir confusément ramifié. Les fautes d'orthographe du nom de famille, telles que Bastmeier, Bastemeyer, Bastemeijer, Basmeijer et Bastmeijer, contribuent en outre à la création d'un labyrinthe dans lequel il n'est pas si facile de suivre d'où viennent des branches spécifiques.

Et, plus vous montez dans l'arbre, plus il peut devenir difficile de distinguer même le porte-greffe. Mais heureusement, si vous commencez à la base lors de la création de cet arbre généalogique, vous n'obtiendrez jamais la question d'une application de généalogie logiquement fonctionnelle si un fils reconnu porte toujours le nom de famille de son père.

Un programme aussi cohérent ne vous laisse d'autre choix que de conserver logiquement le nom de famille. Toute personne qui descend manifestement du plus vieil ancêtre connu conserve naturellement aussi son nom de famille. C'est ainsi que cet arbre a été constitué, en utilisant avec soin toutes les sources généalogiques disponibles.

 

Johann BASTMEYER (1615-1691) ist unser ältester bekannter Vorfahr.

Dieser Stammbaum wurzelt in dieser Tatsache, aber wie so viele Bäume kann ein Stammbaum, auch von unten nach oben, schnell verwirrend verzweigt werden. Falsche Schreibweisen des Familiennamens wie Bastmeier, Bastemeyer, Bastemeijer, Basmeijer und Bastmeijer tragen zusätzlich dazu bei, dass ein Labyrinth entsteht, in dem nicht so einfach zu verfolgen ist, woher bestimmte Zweige kommen.

Und je höher man im Baum kommt, desto schwieriger kann es sein, sogar den Wurzelstock zu unterscheiden. Aber wenn man beim Anlegen des Stammbaums an der Basis anfängt, wird man zum Glück nie von einer logisch funktionierenden Ahnenforschungsanwendung gefragt, ob ein anerkannter Sohn noch den Nachnamen seines Vaters hat.

Ein so konsistentes Programm lässt Ihnen keine andere Wahl, als den Familiennamen logisch beizubehalten. Jeder Mensch, der nachweislich vom ältesten bekannten Vorfahren abstammt, behält natürlich auch seinen Nachnamen. So wurde dieser Baum unter sorgfältiger Nutzung aller verfügbaren genealogischen Quellen erstellt.

 

Johann BASTMEYER (1615-1691) es nuestro antepasado más antiguo conocido.

Este árbol genealógico tiene sus raíces en ese hecho, pero al igual que muchos árboles, un árbol genealógico, incluso de abajo hacia arriba, puede volverse rápidamente confusamente ramificado. La ortografía incorrecta del apellido, como Bastmeier, Bastemeyer, Bastemeijer, Basmeijer y Bastmeijer, contribuyen aún más a la creación de un laberinto en el que no es tan fácil seguir de dónde provienen ramas específicas.

Y cuanto más alto se asciende en el árbol, más difícil puede resultar distinguir incluso el patrón. Pero afortunadamente, si comienza en la base al configurar ese árbol genealógico, nunca obtendrá la pregunta de una aplicación de genealogía que funcione lógicamente si un hijo reconocido todavía tiene el apellido de su padre.

Un programa tan coherente no le deja más remedio que mantener lógicamente el apellido. Toda persona que demuestre descender del antepasado más antiguo conocido, naturalmente, también conserva su apellido. Así es como se creó este árbol, haciendo un uso cuidadoso de todas las fuentes genealógicas disponibles.

 

 

 


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden
Gevonden online scans Scans zoeken

Gevonden aanknopingspunten Aanknopingspunten tussen stambomen


De toegang tot de afbeeldingen van de publicatie is door de auteur beperkt.

Als u bent uitgenodigd door de auteur dan kunt u inloggen en het besloten deel inzien.
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!


Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!


Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?