genealogieonline

Kwartierstaat Hans Flipse » Bernt van Wisch bastaard

Persoonlijke gegevens Bernt van Wisch bastaard Mannelijk


Verwantschap Bernt van Wisch bastaard


Voorouders (en nakomelingen) van Bernt van Wisch

N N
????-

Bernt van Wisch
± 1415-????

(1) ± 1430
Odilia van Diepenbroeck
± 1410-????
(2) ± 1435
Cleopatra van Brakel
± 1410-????
(3) ± 1445
Margaretha Spaen van Camphuijzen
± 1415-????
Henrica van Wisch
± 1445-± 1527
Johan van Wisch
± 1455-????
Jasper van Wisch
± 1457-????

Gezin van Bernt van Wisch bastaard

Hij is getrouwd met (1) Odilia van Diepenbroeck rond 1430.


Hij is getrouwd met (2) Cleopatra van Brakel rond 1435.


Hij is getrouwd met (3) Margaretha Spaen van Camphuijzen rond 1445.

Kind(eren):

  1. Henrica van Wisch  ± 1445-± 1527 Tree 8
  2. Johan van Wisch  ± 1455-????
  3. Jasper van Wisch  ± 1457-????


Notities bij Bernt van Wisch bastaard

Het archief van het huis Bergh, door mr. A.P. van Schilfgaarde:

Regesten (R) en Brieven (B):

R847, d.d. 28 maart 1462: Bernt van Wisch, bastaard, maakt de Lichtenberg, door hem gekocht van jonker Hendrik, heer tot Homoet en Wisch, voor deze een open huis.

R860, d.d. 7 september 1462: Frederik van Baar en Bernt van Wisch, bastaard, schenken aan de kosterij ter Borch een hof aan de Broderdijk nabij de Mellicwinkel, behorende tot het burchtleen vaan eerstgenoemde, in verband met de ingevoerde gewoonte, iedere middag te twaalf uur aflaat te luiden, waarvoor de koster 1 oud schil per jaar ontvangt.

R897, d.d. 16 maart 1465: De richter te Lembeek oorkondt dat Bernt van Wisch, bastaard, bezweert van nu af aan niet meer te zullen optreden tegen Goossen van Raasfelt en de zijnen, of tgene jonker Hendrik, heer tot Homoet en Wisch.

R921, d.d. 22 februari 1467: Goossen van Raasfelt belooft de schuldbrief t.b.v. Bernt van Wisch, bastaard, die hij ontvangen heeft van heer Hendrik, heer tot Homoet en Wisch, na betaling van 1.000 Rijnse guldens te zullen teruggeven, op straffe van leisting te Borch.

R944, d.d. 7 juli 1468: Hendrik, heer tot Homoet en Wisch, en zijn vrouw Kunegond van Bronkhorst, verpanden voor f 3.000 aan Goossen van Raasfelt, hun zwager, het huis en hofstede te Lichtenberg, zoals Bernt van Wisch, bastaard, die van Dirk, heer te Wisch, gekocht had, benevens goederen op de hoven te Wisch en te Etten.

R999, d.d. 11 maart 1472: Vrijschepenen van het Heilige Rijk verklaren dat hun bekend is dat voor enige tijd Goossen van Raasfelt c.s., van de Schuilenburg uit, Bernt van Wisch, bastaard, op de vrije weg voor de Borch bij het klaphek in de Have gevangen genomen en eerst naar Schuilenburg, daarna naar Oostendorp gevoerd hebben, zonder dat zij verklaard hadden Bernt's vijanden te zijn.

R1029, d.d. 3 mei 1474: Oswalt, heer van den Bergh en Bilant, oorkandt dat Dirk van Bilrebeek verkoopt aan Bernt van Wisch, bastaard, de betering van zijn halve maat land voor den Berge aan de dijk bij de brug, met recht van wederinkoop.

B330, d.d. 15.2.1476: De heer van den Bergh schrijft aan heer Hendrik van Byland, dat op 20 februari in het Observantenklooster bij Berg een bespreking gehouden zal worden over de uitspraak van de heer van Humbercourt in zijn geschil met deken en kapittel van Embrik, verzoekt hem tot voorafgaand overleg op 17 of 18 februari te Bergh te komen en met Bernt van Wisch op de conferentie zijn afgevaardigde te willlen zijn.

R1203, d.d. 10 maart 1483: Hendrik van Neym, richter van de bisschop van Munster te Halteren, oorkondt dat heer Goossen van Raasfelt, ridder, en diens vrouw Berthe van Homoet, overdragen aan Bernt van Wisch, zijn vrouw Margariete en hun kinderen Johan en Jasper, een schuldbrief van 560 Rijnse guldens, bezegeld door heer Hendrik, heer tot Homoet en Wisch, Johan van den Bergh, anders geheten Raffenberg, en Bernt van Thoven.

R1321, d.d. 12 juni 1488: Hendrik, heer tot Homoet en Wisch, erkent verkocht te hebben aan heer Oswalt, graaf van den Bergh, al zijn aanspraken op Bernt van Wisch, bastaard, betreffende de Lichtenberg, enz.

B1131, d.d. 21 juli 1488: Hendrik, heer tot Ghemen en Wevelkoven, stadhouder van Gelre en Zutphen, schrijft aan Oswald, graaf van den Bergh etc., dat hij, naar aanleiding van het besluit op de dagvaart te Doesburg genomen aangaande de geschillen tussen graaf Oswald en bernt van Wisch, bastaard, van plan is op de aanstaande dagvaart te Arnhem, op 29 juli, die zaak te behandelen.

B1132, d.d. 24 juli 1488: Arnt van der Lawick schrijft aan heer Oswalt, graaf van den Bergh, dat hij aan diens verzoek, op de dagvaart te Arnhem te komen, zal voldoen, doch raad hem aan de heer van Ghemen te verzoeken, de behandeling van de twist met Bernt van Wisch enige tijd uit te stellen.

B1133, d.d. 28 juli 1488: Hendrik, heer tot Ghemen en Wevelkoven, stadhouder, schrijft aan Oswald, graaf van den Bergh, dat hij wegens afwezigheid niet op den Bergh uitgeschreven dag inzake Bernt van Wisch op 7 augustus zal kunnen komen, doch zijn vrienden zal zenden.

B1145, d.d. 4 juli 1489: De graaf van den Bergh schrijft aan zijn neef Hendrik, heer van Ghemen, dat het hem die dag gelukt is Bernt van Wisch, bastaard, die hem zoveel schade heeft berokkend, in zijn macht te krijgen.

B1146, d.d. 5 juli 1489: Hendrik, heer tot Ghemen en Wevelkoven, stadhouder en drost, antwoordt aan heer Oswalt, graaf van den Bergh etc., dat het zaak zal zijn, onmiddellijk aan Adolph, graaf van Nassau, hofmeester en stadhouder, te schrijven, dat Bernt van Wisch, na herhaaldelijk vervolgd te zijn voor de Landdrost, gegijzeld is geworden en dat nadere inlichtingen te zijnen dienste staan en verzoekt hem deze brief geheim te houden.

B1147, d.d. 5 juli 1489: De graaf van den Bergh schrijft aan de scholaster te Zutphen dat het hem de vorige dag gelukt is Bernt van Wisch, bastaard, in zijn macht te krijgen.

B1148, d.d. 5 juli 1489: Gijsbert, broeder tot Wisch, schrijft aan burgemeesters, schepenen en raad der stad Zutphen, dat zijn broer Bernt te Ulfft gevangen genomen is door de graaf van den Bergh en roept hun tussenkomst in, daar Bernt een ingezetene van Zutphen is.

B1149, d.d. 5 juli 1489: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Zutphen zenden aan heer Oswald, graaf van den Bergh, een brief van Gijsbert van Wisch en verzoeken hem Bernt van Wisch, die hun medeburger is, vrij te laten.

B1151, d.d. 1489, na 5 juli: De graaf van den Bergh antwoordt aan burgemeesters, schepenen en raad der stadZutphen met een uiteenzetting, waarom en op wlke wijze Bernt van Wisch gegijzeld is geworden en nodigt hen uit de berechting bij te wonen.

B1152, d.d. 7 juli 1489: De graaf van den Bergh schrijft aan Adolph, graaf van Nassau, stadhouder, dat Bernt van Wisch, bastaard, met diens zoon Jasper, hem allerlei schade heeft berokkend, waarvoor hij zich herhaaldelijk, zonder resultaat, beklaagd heeft bij de heer van Ghemen, doch dat hij hem thans heeft doen gijzelen, waarover genoemde heer van Ghemen nadere gegevens kan verstrekken.

B1154, d.d. 8 juli 1489: Hendrik, heer tot Ghemen en Wevelkoven, stadhouder en drost schrijft aan heer Oswalt, graaf van den Bergh etc., dat hij hem hierbij zijn dienaar zendt met enige vertegenwoordigers van de stad Zutphen om hem zijn wensen inzake Bernt van Wisch kenbaar te maken.

B1160, d.d. 24 juli 1489: Bannerheren, ridderschap en steden der Graafschap en burgemeesters, schepenen en raad der stad Zutphen schrijven aan heer Hendrik, heer tot Ghemen etc., dat de gevangenneming van Bernt van Wisch tegen het landrecht indruist en verzoeken hem als stadhouder bij de graaf van den Bergh stappen te doen of Bernt's vrijlating te bewerken.

B1161, d.d. 27 juli 1489: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Arnhem en raadsvrienden der stad Nijmegen, te Arnhem ter dagvaart vergaderd, schrijven aan heer Oswalt, graaf van den bergh etc., dat de gevangenneming van Bernt van Wisch tegen alle rechten indruist en verzoeken hem de gevangene vrij te laten en over de geschillen door de stadhouder en de Landschap te doen beslissen.

B1163, d.d. 30 juli 1489: De graaf van den Bergh antwoordt aan de heer van Ghemen dat hij met Johan, heer tot Wisch, en diens broer Gijsbert, benevens met de twee zonen van Bernt van Wisch in bespreking is, dat hij op grond van zijn hoge heerlijkheidsrechten gerechtigd is zelf Bernt voornoemd te vervolgen, doch dat hij bereid is de tussenkomst van de stadhouder en de stad Zutphen te aanvaarden.

B1165, d.d. 20 augustus 1489: De graaf van den Bergh schrijft aan Johan Lieveldink dat hij een onderhoud heeft gehad met Willem Lerink, burgemeester van Zutphen, en van deze vernomen heeft dat er nieuwe onderhandelingen over Bernt van Wisch zullen plaats vinden, deelt mede, op Lerink's verzoek aan Bernt een beter vertrek op het "averste huys in den torn" gegeven te hebben en verzoekt inlichtingen over een beraamde samenkomst met Johan, heer tot Wisch, benevens over een huwelijksplan.

B1166, d.d. 20 augustus 1489: Jo. Lieveldink, scholaster, antwoordt aan heer Oswalt, graaf van den Bergh etc., dat hij nadere besprekingen heeft gehouden over de inzake Bernt van Wisch gesloten overeenkosmt.

B1167, d.d. 23 augustus 1489: Willem Lerink schrijft aan Oswalt, graaf van den Bergh, dat de vrouw en de zoon (Jasper) van Bernt van Wisch, accoord gaan met het plan een samenkomst te Bergh te houden, met bemiddeling van de steden Nijmegen, Arnhem en Zutphen en verzoekt gem vrijgeleide te suren en de datum te willen vaststellen.

B1171, d.d. 30 september 1489: De graaf van den Bergh schrijft aan heer Hendrik, heer tot Ghemen etc., dat in een die dag gehouden bijeenkomst inzake Bernt van Wisch bepaald is, dat op 1 november eerstkoemdne door de stadhouder, de Raad van de Koning, bannerheren en ridderschap van Zutphen, de drie hoofdsteden, benevens Doesburg en Doetinchem, een poging tot bemiddeling gedaan zal worden, en deelt mede, te voren zijn raad te zullen komen inwinnen.

B1172, d.d. 5 oktober 1489: Hendrik, heer tot ghemen etc., stadhouder en de andere raden van de Koning ter zaken van Gelre, te Arnhem wezende, zenden aan heer Oswalt, graaf tot Bergh etc., een viertal punten, voorzien van hun opmerkingen, welke de vrienden van Bernt van Wisch, die bij hen geweest is, in de borgtochtbrief wensen opgenomen te zien.

V1173, d.d. 7 oktober 1489: De graaf van den Bergh antwoordt aan de stadhouder en raden van de Koning dat hij over het algemeen met de punten accoord kan gaan.

B1174, d.d. 19 oktober 1489: Hendrik, heer tot Ghemen etc., stadhouder, schrijft aan heer Oswalt, graaf van den Bergh etc., dat hij de dag, op welke de zaak van Bernt van Wisch behandeld zal worden, vaststelt op 28 oktober in het klooster te Belheim.

R1179, 1489, voor 30 oktober: Adolf, graaf van Nassau, draagt aan de stadhouder Hendrik, heer van Ghemen, op, de graaf van den Bergh te verzoeken Bernt van Wisch ter berechting over te geven aan stadhouder en raden van Gelre.

B1181, d.d. 2 november 1489: De graaf van den Bergh antwoordt aan heer Hendrik, heer tot Ghemen etc., stadhouder, met een uiteenzetting van de omstandigheden, waaronder Bernt van Wisch is gevangen genomen en verzoekt hem deze aan de graaf van Nassau duidelijk te maken.

B1182, d.d. 15 november 1489: Hendrik, heer tot ghemen etc., stadhouder, schrijft aan heer Oswalt, graaf van den Bergh etc., dat op 29 november te Doesburg, een nieuwe bijeenkomst inzake Bernt van Wisch zal gehouden worden.

B1183, d.d. 22 november 1489: Hendrik, heer tot ghemen etc., stadhouder, schrijft aan heer Oswalt, graaf van den Bergh etc., dat hij aan diens verzoek, de dag te Doesburg te stellen, niet voldoen kan en hem dus verzoekt op 29 november aanwezig te zijn.

B1184, d.d. 23 november 1489: De graaf van den Bergh antwoordt aan heer Hendrik van Ghemen, stadhouder, dat hij aandiens verzoek zal voldoen.

B1185, d.d. 6 december 1489: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Zutphen schrijven aan heer Oswalt, graaf van den Bergh, dat zij de nehandeling van de zaak van Bernt van Wisch gaarne uitgesteld zagen tot 2 februari eerstkomende.

B1186, d.d. 7 december 1489: De graaf van den Bergh antwoordt aan de stadZutphen dat hij toestemt in een samenkomst op 7 januari in het klooster te Boelheim.

B1187, d.d. 9 december 1489: Burgemeesters, schepenen en raad der stad Zutphen antwoorden aan heer Oswalt, graaf van den Bergh, dat, naar aanleiding van zijn brief, Bernt van Wisch dezer dagen naar Bergh zal komen.

B 1188, d.d. 11 december 1489: Bernt van Wisch schrijft aan Johan van der Kuilen, secretaris van de graaf van den Bergh, dat hij andere borgen zal stellen en hoopt dat de graaf hiermee accoord zal gaan.

R1349, d.d. 13 december 1489: Evert van Ulft, Aleph van Medforden, Johan van der Hoye en Derk Knappert stellen zich borg dat, nu heer Oswalt, graaf van den Bergh, heer van de Bylandt, ten verzoeke van Hendrik, heer tot Ghemen en Wevelkaven, stadhouder van Gelre en Zutphen, met de raad der stad Zutphen, de samenkomst met Bernt van Wisch, bastaard, uitgesteld heeft, deze toch te zijner tijd zal verschijnen.

B1193, d.d. 18 april 1490: Hendrik, heer tot Ghemen etc., stadhouder, schrijft aan heer Oswalt, graaf van den Bergh etc., dat hij ingevolge de overeenkomst inzake Bernt van Wisch een "dag" heeft uitgeschreven te Belheim op 26 april eerstkomende.

R1360, d.d. 1 mei 1490: Johan Greve, stadhouder van het land van den Bergh, ontslaat op bevel van de graaf van den Bergh Bernt van Wisch, bastaard, van diens belofte, op 3 mei eerstkomende te Berg te komen.

R1362, d.d. 3 mei 1490: Bernt van Holthuizen, schout binnen en buiten Zutphen, oorkondt, dat Bernt van Wisch, bastaard, en diens zoon Jasper van Wisch, onder ede verklaren niets te zullen ondernemen tegen heer Oswalt, graaf van den Bergh, heer van Byland, naar aanleiding van het gerechtelijk beslag tegen de eerste en de kwestie over de Homoetse goederen in de ambten Zutphen en Doesburg met de laatste.

B1248, d.d. 12 juni 1491: Margaretha van Kamphuizen, vrouw van Bernt van Wisch, en Jaspar van Wisch, vragen aan de heer van Wisch, of opgegeven kan worden, voor welke schade de graaf van den Bergh hun respective man en vader wil aanspreken.

R1387, d.d. 21 september 1491: Carselis van Scherpenzeel, richter van Arnhem en Veluwezoom, oorkondt dat Bernt van Wisch ten verzoeke van Peter Andelien getuigt, dat hertog Adolf van Gelre met zijn Hoge Raad verordend heeft dat de Wettersweerd en al het land aan deze zijde van de IJsel als van ouds berecht zouden worden in Veluwezoom.

En voorts:

Bernt, bastaard van heer Hendrik, wordt borgman en ambtman voor hertog Adolf te Rozendaal in 1466. (Nijh., IV, 431)

Bernt van Wissche, bastaard, in 1457 voor het eerst met te Bruggink, onder Zelhem, beleend. In 1495 transporteert hij het aan Gerrit Buijsscher.

IHij werd ook wel genoemd Berend van de Ligtenberg (bij Silvolde) of Berend Onkruijt. Hij was in 1466 ambtsman in Rosendaal. De heerlijkheid Lichtenberg bij het kerspel Sivolde was in 1462 afgescheiden van het rechtsgebied van de Heren van Wisch t.b.v. Berend, bastaard van Hendrik van Wisch. Omstreeks 1860 werd het kasteel gesloopt.

n 1484, bij overgift door Bernt Wullink, beleend met Wullink onder Zelhem.

Dit goed vererft op de Van Arlers en de Schrasserts.

In 1484, bij transport door Johan Wassink, beleend met Willing, onder Zelhem.

In 1452, bij transport door Frederik van Eerde, beleend met het goed te Holte bij Doetinchem.

C.L. Verkerk, Coulissen van de macht, uitgave van de vereniging Gelre, p. 362: "Ridder Arend van Middachten en heer Johan, heer van Hemert, waren bij hertoging Catharina toen zij in Arnhem was en Willem van Egmond dreigde de stad in te nemen. Toen deze laatste vanuit het klooster in Monnikhuizen een rel binnen de stad wist te ontlokken door zijn medestanders onder de burgerij, verlieten zij met andere aangangers ijlings de stad. Onder die aanhangers was ookBarend van Wisch, wiens verwant jonkheer Gijsbert van Wisch naast de twee juist genoemden in 1484 mocht zitting nemen in de Arnhemse raad, Nog anderen vinden we terug in een lijst van ballingen uit Arnhem van dat moment, zoals de nieuwe richter Garcelis van Scherpenzeel met zijn broer Dirk."

Tijdbalk Bernt van Wisch bastaard

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Van Wisch


    

De publicatie Kwartierstaat Hans Flipse is samengesteld door (neem contact op).