genealogieonline

Kwartierstaat van Gijs en Frank Edelbroek » Frederick Hendriks Frederiks (1640-< 1694)

Persoonlijke gegevens Frederick Hendriks Frederiks 

De auteur van deze publicatie heeft toestemming van de persoon in kwestie (voor zover het een levende persoon betreft) voor het vermelden van de gegevens.


Voorouders (en nakomelingen) van Frederick Hendriks Frederiks

Hendrick Frederiks
± 1595-????
Angla NN
± 1600-????

Frederick Hendriks Frederiks
1640-< 1694

(1) < 1672
(2) 1683

Gezin van Frederick Hendriks Frederiks

(1)

Hij is getrouwd met Maria Gijsberts Hacken.

voor 21 januari 1672.


(2)

Hij is getrouwd met Maria Willems.

in het jaar 1683.

[huwelijkscontract op 31-5-1683 te Oijen],

Notities over Frederick Hendriks Frederiks

[7365.70 Index schepenprotocol Oss (7365.70),
.,
Schepenakte 36,
Alsoo uijt crachte van authorisatie den Heeren Schepenen der dorpe van Nistelroij in dato den 21en
Junij 1649 / bij ANTHONIS JOACHIMS ende ARIEN ANTHONISSEN VAN LENT als mombers over de Ommundige
ende Onbejaerde KIJNDEREN van AERT CLAESSEN Za[liger] ende STIJNTIEN sijne gewesene huijsfrouw
/ (in marge:) met naemen NEELTIEN ende JUTTIEN
(einde marge) was [ver]cocht (in marge:) ende
geconsenteert / omme te meugen vercoopen / de hellichte van (einde marge) twee campen graeslandt
/ onder Nistelroij gelegen / de voorss[creve] Ommundige ten Erffrecht / ende de voorss[creve]
STIJNTIEN ten touchten competerende / met die conditie datt de penningen daer van procedeerende /
tott een Erff rent souden werden beleijt ende uijtgeset / mede de [voorsscreve] STIJNTIEN ter
touchten / ende de voorn[oemde] Ommundige ten Erffrecht / (in marge:) monteren[de] alsoo die
selve penn[ingen] / ter somme van Vijff hondert Vijfftich gul[den] (einde marge) ende alsoo sulcx
niet geschiet / maer bijde voorss[creve] STIJNTIEN ende GIJSBERT HACKEN / haere gewesene
tweede man
/ waeren aengeveert / ende alsoo den [voorsscreve] GIJSBERT HACKEN deser
wereldt is commen te overlijden naerlatene een DOCHTERKEN (in marge:) genaemt MERIJKEN
/
altans (einde marge) minderjarich sijnde / bijde voorss[creve] STIJNTIEN wettelicken geproceert /
die de voorss[creve] penningen naer doot vande [voorsscreve] STIJNTIEN haer Moeder / aen[de]
voorn[oemde] VOORKIJNDEREN met naemen NEELTIEN ende JUDIT soude moeten uijtrichten/. Soo ist dat
voer Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch deses gecompareert ende erschenen sijn REIJN GERRIT
ARIENS als man ende momber van NEELTIEN sijne huijsfrouw / ende JUDIT AERT CLAESSEN voorn[oem]t /
Ende hebben om redenen haer daer toe moverende vande voorn[oem]de penningen gerenuntieert /
gelijck deselve doer van renuntieeren crachte deses / ten behoeve vande [voorsscreve] MERIJKEN
GIJSBERTS ende haeren erven / transporterende ende opdraegende daer bij deselve alnoch een
cempken lants,
Vervolg:,
(13v) gen[aamp]t meester jans cempken / groot ontrent Vijff Vaetset lants / gelegen opten
endepoell onder de Vrijh[eij]t van Osch / tusschen erve JAN CEELEN VAN LITOIJEN d'eene sijde /
ende JAN VAN DIJCK d'anderen sijde / schietende metten eenen eijnde op erve CLAES GOOSSENS / ende
metten anderen eijnde op erve JAN DE VRIES / beswaert met hondert gulden Capitaell aen -----
BLOEMERS wonende tot Velp / Mett die conditie / off de voorss[creve] MERIJKEN GIJSBERTS / sonder
wettige gebeurte naerte laeten / desen wereldt quame afflijvich te waerden / datt in sulcken vall
de voorn[oemde] somme van penn[ingen] ende de voorss[creve] Vijff Vaetset lants / wederom sullen
succedeeren ende devolveeren aen sijde daer deselve vandaen gecomen/. Alsus geschiet ende
gepasseert voer REMMET JAN DERCX ende CORST PETERS Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch / opten
15en Januarij 1658.,
Datering: 15-1-1658,
Pagina: 13rv,
Plaats: Oss,
Toegangsnummer: 7365,
Inventarisnummer: 70,
Scan: Akte inzien,
Bron: Schepenbanken.],
.,
[7365.70 Index schepenprotocol Oss (7365.70),
.,
Schepenakte 37,
Compareerden voer REMMET JAN DERRICX ende CORST PETERS Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch /
WILLEM HERMENS wonende tot Teeffelen / toecommende Bruedegom ende STIJNTIEN JANSSEN VAN LENT
toecommende Bruijt / woonende binnen deser Vrijh[eij]t
/ Ende hebben gemaeckt haere
houwelicxe voerwaerden in manieren naervolgende / Eerstelicken (in marge:) sullen hij Bruedegom
ende Bruijt tot steun ende onderhout des houwelicx bij den anderen brengen alle haere goederen /
soo gereede als ongereede / egeene uijtgesondert / ende (einde marge) maeckt hij Bruedegomaende
toecommende Bruijt in soo verre hij binnen s'jaers compt te sterven / uijt sijnne goederen / de
somme van (tweehondert / is doorgestreept) hondert gulden eens tot een mergengave/. (morgengave =
Uit frankisch-germaanse tijd; geschenk v man aan vrouw daags na de voltrekking v hun huwelijk.
Hierdoor werd geconstateerd dat het huwelijk was voltrokken. Van de schenking vd morgengave werd
terstond erna een akte opgemaakt.) Waer tegen sij Bruijt aende haere toecommende Bruedegom maeckt
tot een mergengave soo sij binnen jaers compt te sterven uijt haere naer te latene goederen de
somme van (eenhondert / is doorgestreept) Vijfftich gulden eens/ (tekst onderaan pagina:) Ende
naer doot vanden toecommende Bruedegom ofte Bruijt sullen de gereede goederen soo sij bij den
anderen sullen gebraecht hebben / gedeijlt weerden halff ende halff / ende off het gebeurde datt
den voorss[creve] Bruedegom voer de toecommende Bruijt quam te sterven / ende sijn ERFFGENAEMEN
het gereet goet quamen te deijlen / in sulcken vall sullen deselve ERFFGENAEMEN eerst betalen de
schult / soo sij met haer beijde achterlaeten ende soo hij Bruedegom binnen s'jaers quam te
sterven / dan sall t'gereet goet dat hij sall comen acht te laeten wederom gaen daer t'selve
vandaen compt ende ijder blijven bij sijn gereede schult / (einde tekst onderaan pagina:) Item
maeckt hij Bruedegom alnoch aen MERIJKEN GIJSBERT HACKEN des toecommende Bruijt
VOORDOCHTER
/,
Vervolg:,
als hij Bruedegom off sijn toecommende Bruijt een van beijde comen te sterven uijt sijn goederen /
de somme van twee hondert car[olus] guldens eens / met de conditie / soo sij MERIJKEN GIJSBERT
HACKEN voor haer beijde compt te sterven / dat in sulcken vall de voorss[creve] tweehondert
gulden / sullen doot ende van geenden weerden wesen / Ende sullen de voorss[creve] Bruijt ende
haer DOCHTER MERIJKEN als dan (tekst afgescheurd),
(14v) Bruedegoms naer te latene goederen / maer genieten de somme van drie hondert gulden als
vooren / ende sullen die erffelicke goederen / soo van landt / sandt / kist / kast / bedt / bult
/ tin / cooper / ploegh / waegen / ende andersins dat erffelick is ende die selve Bruedegom ende
Bruijt bij een sullen brengen / wederom gaen ijder naer de sijne daer deselve vandaen gecomen /
als mede dat ijder tot sijn lijff is gehoerende / Item is mede geconditioneert / als JUTTIEN
AERTS / ende MERIJKEN GIJSBERT HACKEN voorss[creve] met haere Vrienden Raet comen te trouwen /
dat hij Bruedegom de selve sall uijtsetten / soo van cleedinge / redinge als van gereede haeff
ende andersins / met oock van erffgoet / dat die voorss[creve] Bruijt van haeren / Voorman
Za[liger] in touchte besit / alles in sulcke vuegen / als haer outste DOCHTER NEELTIEN AERTS
gehadt ende genooten heeft / Aldus geschiet ende gepasseert voor Schepenen bovengescreven / opten
2en Februarij 1658.,
Datering: 2-2-1658,
Pagina: 14rv,
Plaats: Oss,
Toegangsnummer: 7365,
Inventarisnummer: 70,
Bron: Schepenbanken.],
.,
[7365.72 Index schepenprotocol Oss (7365.72),
.,
Schepenakte 242,
FREDERICK HENDRICX (Bogaarts) woonende binnen de Heerlickheijt Oijen man ende momber van
MARIJKE sijnne huijsfrouwe DOCHTERE GIJSBERT HACKEN / [ver]wekt bij STIJNNEKEN THEUNESSEN sijnne
gewesene huijsfr[ouw]
/ uijt crachte van houwelicken voorwaerde tusschen hem ende WILLEM
HERMENS tegenwoordich getrouwt met de voors[creve] STIJNNEKEN THEUNESSEN ende andere Vrienden
voor Heeren Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch; gemaeckt ende opgericht in dato lesten dach
December des Jaers 1665 ende alhier gebleecken / Eenen mergen hooijlants / ofte soo groot enqe
cleijn den selven gelegen in rubijns camp / onder de Vrijh[eij]t van Osch / den
cruijssenbeemschen dijck d'eene sijde / Ende de WEDUWE JAN DAMEN tot Heesch cum suis d'andere
sijde / streckende vanden cruijssenbeempt tot op het rosmit,
(121r) aldaer / heeft hij wettelicken ende erffelicken [ver]cocht / opgedraegen ende overgegeven /
MEEUWIS GERRITS ende sijnen erven / omme bij den selven ten erffelicken rechten te hebben ende te
besitten / ende heeft helmelinge daer op [ver]teegen inne manieren indien gewoonlijck sijnde /
tot behoeff MEEUWIS GERRITS voorss[creve] / ende sijne erven / Mede geloovende hij [ver]cooper
transportant / als schuldenaer principaell ende op [ver]bijntenisse van sijn persoon ende alle
sijne goederen / nue hebbende ofte naermaels [ver]crijgende t'[voorscrevene] [ver]coopen /
transporteeren ende opdraegen / altijt goet / vast / steedich ende van vollen waerden te sullen
houden / ende allen commer / calangie ende aentale daer inne sijnde ende naermaels commende /
alingh ende int geheel aff te doen / Ende te weeren Los ende vrije / uitgenomen schouwen ende
commeren binnen s'landts / daer toe te onderhouden behoorende / Getuijgen waeren JAN CLAESSEN
KEMMERS ende JAN GIJSBERS VAN HEUMEN Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch; Geschiet den 21:en
Januarij 1672://:,
in marge: Coopspenn[ingen] -180: gl,
40:en penn[ing] -4-10-0 Bet[aelt],
Datering: 21-1-1672,
Pagina: 120v -121r,
Plaats: Oss,
Toegangsnummer: 7365,
Inventarisnummer: 72,
Scan: Akte inzien.],
.,
[7326.27 Index schepenprotocol Oijen (7326.27),
.,
Schepenakte 23 Vest voor Fredrick Hendrickxs.,
.,
Voor Jan Derickx Rutten president ende Willem Ackerman, schepenen in Oijen, zijn verschenen Rijck
Hendrickx soldaet onder de compangie vanden heere capitein Harckel onder het regiment vande heere
collonel Mario als man van Hendersken dochter Jan Derikx den jongen Buet; ende Frensken Janssen,
Lijsken Janssen, Marijcken Janssen, Cornelis Janssen, alle kinderen van Jan Derickxs den jongen
buet, geassisteert met Gillis Devenijns stadthouder als in desen haeren gekorenen momber. Dezen
hebben gevest aen Fredrick Hendrickx 2½ hont landts in Oijen in papen cempken
ongescheijden ende ongedeijlt, deijlende met Gerit Willems ende Nelisken weduwe van Jan Derickx
den ouden Buet, voor een vrije erffve ende goet dijck vrij chijns vrij.,
Datering: 10-7-1677,
Pagina: 33 -34,
Plaats: Oijen,
Toegangsnummer: 7326,
Inventarisnummer: 27,
Scan: Akte inzien,
Bron: Schepenbanken.],
.,
[7326.27 Index schepenprotocol Oijen (7326.27),
.,
Schepenakte 65,
Contract van houwelijk voor Fredrick Hendrickxs (Bogaarts) ende sijn huijsvrouwe.,
Voor Jan Hendrickxs ende Adriaen Derickxs van Gameren, schepenen in Oijen, zijn verschenen
Fredrick Hendrickxs (Bogaarts) bruijdegom ter eendere ende Marijcken Willems weduwe van
Theunis Peter Theeuwens bruijdt ter andere zijden
, geassisteert sijnde met Gillis Devenijns
als in desen haeren gekorenen momber. Willende voors bruijdegom ende bruijdt met malkanderen
treeden inden heijligen echtten houwelijcken staet ende alvoorens maecken tot gerustheijt vande
bruijdegom sijne kinderen ende de voorn bruijdt haere kinderen, inden eersten hebben bruijdegom
ende bruijdt malkanderen verstaen ende expresselijcken over een gekomen dat alle die erffgoederen
vande voors bruijdegom mette capitaele schulden metten lasten van sijne maesdijcken sullen naer
sijne afflijvicheijt alleen sijn, ende blijven aen sijne kinderen die hij verweckt heeft gehadt
bij Marijcken Hacken sijne gewesene huijsvrouwe zaliger; item willen ende begeert de voors
bruijt dat alle haere erffgoederen capitaele schulden ende haere maesdijcken sullen naer
afflijvicheijt vande voors bruijt keeren ende blijven aen haere twee kinderen die sij heeft
verweckt bij Theunis Peter Theeuwens; willende ende begeerende bruijdegom ende bruijdt wel
expresselijcken dat den voors bruijdegom voor de voors bruijts schulden sijn persoon noch sijne
goederen niet toe spreeckelijck en sullen sijn, noch van alle maesdijcken, van haeren kant
komende, sullen ende moeten allen gesocht werden op de erffgoederen vande voorn: bruijdt. Ende is
geaccordeert dat de voors bruijt noch haer persoon noch haere erffgoederen voor de schulden noch
voor geen maesdijcken vande voors bruijdegom niet toe spreeckelijck sullen sijn, soo dat een
ijeder bij sijne goederen ende schulden, dijcken ende dammen met recht toebehoorende sullen
blijven.,
Vervolg:,
Item is geconditioneert dat naer afflijvicheijt vande bruijgedom ofte bruijdt die gereede
geconquesteerde goederen mette gereede schulden halff ende halff gedeijlt sullen werden. Item wil
den voors bruijdegom indien hij eerst mocht komen te sterven dat sijne bruijdt voors vijtte
gereetste goederen sal hebben 100 carolus guldens; item maeckt voors bruijdt indiense eerst mocht
komen te sterven aen haeren voors bruijdegom een gelijcke 100 carolus gudlens vijt haere
gereetste goederen te voldoen.,
Datering: 31-5-1683,
Pagina: 101 -102,
Plaats: Oijen,
Toegangsnummer: 7326,
Inventarisnummer: 27,
Scan: Akte inzien,
Bron: Schepenbanken.],
.,
[7326.27 Index schepenprotocol Oijen (7326.27),
.,
Schepenakte 40,
Acte van indemnatie voor de erffgenaemen van Dillis Hendrickx van Osch.,
.,
Fredrick Hendricx belooft de erffgenaemen van Dillis Hendrickx zaliger van Osch cost ende
schaedeloos te indemneren van alsulcke 200 carolus guldens capitaels die Dillis Hendrickx bij
Aelken Hendrickx vande Keer getrouwt geweest hebbende met eenen Jan van Blaedel tot
s’Hertogenbossche voor Fredrick Hendrickx gelover mits desen bekent voor hem opgenoemen te
hebben, voor welcke voors 200 carolus guldens metten jaerelijckxsen interessen van dien gelooft
den voors gelover die voorn: erffgenaemen van Dillis Hendrickx cost ende schaedeloos te
indemneren op verbante vande gelovere sijnen persoon ende alle sijne gereede ende ongereede
goederen hebbende ende verkrijgende ende heeft daer en boven in specie tot onderpant gestelt
eenen hoff landts metten annexen boomgaert groot eenen halven mergen in Oijen inde vijtwijck,
belendingen: oost den gelover selver; west Derick Derickx; zuid de gemeijne straete; noord den
maesdijck; omme bij faute van misbetaelinge soo voor het capitael als voor den onbetaelden
interessen met alle de costen, schaeden, aende voors gelovere sijne voors verbonden goederen te
verhaelen met den alder cortsten landt rechte.,
Getuijgen waeren hier over Herman Derickx president ende Jan Hendrickx, schepenen in Oijen.,
Datering: 9/19-10-1683,
Pagina: 56 -57,
Plaats: Oijen,
Toegangsnummer: 7326,
Inventarisnummer: 27,
Scan: Akte inzien,
Bron: Schepenbanken.],
.,
[7326.27 Index schepenprotocol Oijen (7326.27),
.,
Schepenakte 80 Veste.,
Voor Jan Hendrickxs ende Ruth Pepercoren, schepenen in Oijen, is verschenen Fredrick Hendrickx
woonende tot Oijen
. Deze heeft gevest aen Welt Lamberts onse mede naebuer ende inwoonder
alhier 2½ hont landts in Oijen in spapencempken, deijlende met Welt Lamberts cooper selver ende
Adriaen Derickxs van Gameren.,
Datering: 27-12-1683,
Pagina: 117 -117,
Plaats: Oijen,
Toegangsnummer: 7326,
Inventarisnummer: 27,
Scan: Akte inzien,
Bron: Schepenbanken.],
.,
[7365.79 Index schepenprotocol Oss (7365.79),
.,
Schepenakte 236,
DERICK DERICKX ende GIJSBERT JAN HENDRICKX (Bogaarts) als momboiren over de Ommundige
naergelatene KINDEREN van Zal[iger] FREDRICK HENDRICKX (Bogaarts): uijt crachte van
authorisatie der heeren schepenen der stadt ende vrijheijt van Os in dato den --- December 1694
(in marge: mitsgaders gebleecken aen schepenen alhier de authorisatie van schepenen in Oijen in
dato den 24 December 1694) een stuck teulandt groot vijff vaetset offte soo groot ende clijn als
t'selve geleegen leijt opde langhbraeck onder de vrijheijt van Os / aende eene sijde Erve
HENDRICK DIELISSEN aende ander sijde Erve JONCKER WOUTTER VAN OS worden midden gesepareert door
de Erve ARIAEN DE VERWER schietende vande gemeene straet tot op Erve JONCKER WOUTTER hebben sij
wettelijck ende erffelijck [ver]cocht opgedraegen ende overgegeven aen ANTHONIJ BIJDIJCKX ende
sijnen erven omme bij den selffden ten erffelijcken rechtten te hebben ende te besitten: ende
hebben helmelinge daerop [ver]tegen in manieren indien gewoonlijck sijnde tot behoeff van
ANTHONIJ BIJDIJCKX voors[creve] ende sijnen erven: Mede beloovende sij momboiren [ver]cooperen
onder speciael [ver]bant van den Ommondigens goederen als namentlijck twee mergen landt geleegen
tot Oijen opden weert Item nogh eenen hoff teulandt groot eenen mergen mede geleegen onder Oijen
voors[creve] Item nogh acht hondt geleegen onder Litthoijen: ende voorts generalijck alles wat
den Ommundigen is hebbende ende [ver]crijgende het voors[creve] [ver]coopen opdraegen ende
overgeven altijt voor goet vast bundigh ende van vollen weerden te sullen houden ende allen
commer calangie ende aenthaele daerinne sijnde ofte naermaels komende alingh ende int geheel aff
te doen Ende te weeren Los ende vrij vuijtgenomen schouw ende commer binnen slants daer toe te
onderhouden gehoorende: Getuijgen waeren hier over de Heer Stadthouder BROECKHUIJSSEN: GEURT JAN
GEURTS ende CLAES VANDEN HEUVEL Schepenen der Stadt ende Vrijheijt van Os,
Vervolg:,
ende des t'oirconde bijde selffde alsoo onder teeckent binnen Osch opden drieentwintighsten
December sestienhondert vierentnegentigh,
ondertekening door: D van Broeckhuijsen; Geurt Jan Geurts; Claes vanden Heuvel,
in marge: Coopspenningen -137 gulden,
40:en penn[ing] -3-7-8 Bet[aelt],
tiende [ver]hoging tot 0-6-12 Bet[aelt],
Datering: 23-12-1694,
Pagina: 120v,
Plaats: Oss,
Toegangsnummer: 7365,
Inventarisnummer: 79,
Scan: Akte inzien,
Bron: Schepenbanken.],
.,
[7326.28 Index schepenprotocol Oijen (7326.28),
.,
Schepenakte 159,
Maeghscheijdinge tussen de kinderen van wijlen Frederick Hendrick Bogaarts.,
Voor Jan Franssen president en Hendrick Janssen, schepenen in Oijen, zijn verschenen Jan
Frederikx Bogaarts
en Jan Bastiaanz de Goeij als man van Teunisken Frederikx Bogaarts, beijde
soon en dochter van Frederik Hendrickx Bogaarts. Dezen hebben van alle de nagelaten goederen van
haren voors vader dit volgende maaghgescheijde, erffdeijlinge en scheijdinge gemaakt in maniere
als volght.,
(1) Jan Bastiaanz de Goeij is te deel gevallen: eenen mergen lants op de Oijensen weert,
belendingen: oost het pastorij lant; west Jan Aartz; zuid met eenen spitsen hoek; noord de
erffgenamen van de secretaris Devenijns; item 8 hont lant tot Littoijen; item eenen halven mergen
in den hogen start; daartoe te onderhouden de kae met recht; item een roeije maasdijk boven de
Oijense sluijse bovengedijkt Jan Janssen Brienen den Roijen en beneden Jan Janssen Theunissen;
item 2 voeten beneden den kerkhoff; item 7 voeten tegen Pauwels Dirkx hoff, bovengedijkt Jenneken
Egens en beneden Philip Dirkx; item de helfte van 2½ roeije maasdijk omtrent Jan van Lent
bovengedijkt den armen tot Oijen en beneden Dirksken dochter van Ruth Ariens.,
(2) Jan Frederikx Bogaarts is te deel gevallen: eenen mergen lants in de uijtwijk, belendingen:
oost Jan Thomassen, zuid de gemeijne straat; west Arien Ghijsen; noord den dijck; item eenen
mergen op den Oijense middelweert, belendingen: de pastorij; de pastorij; den nieuwen wiell; de
jufferen van Gendt; daartoe te onderhoduen de kae met recht; item het dordendeel van 6 voeten
maesdijck met het lengsel boven gedijkt Jan Brienen Berwers en beneden Jenneken Egens; item 10
voeten maasdijck tegen den tollhoff bovengedijkt de jufferen van Gendt en beneden den heer van
Oijen; item d’ander helft vande voorsz. 14 voeten maasdijk, boven den heer van Oijens 13 roeijen
bovengedijkt den amptman Stork ende beneden Theunisken weduwe van Peter Janssen van Scheijndel.,
Datering: 3-1-1705,
Pagina: 152 -154,
Plaats: Oijen,
Toegangsnummer: 7326,
Inventarisnummer: 28,
Scan: Akte inzien.,
Bron: Schepenbanken.],

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Frederick Hendriks Frederiks?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Frederick Hendriks Frederiks

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Hendriks Frederiks