genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Bronnen » A. Matthaeus: Fundationes et folo Ecclesiarum, uitgegeven Leiden 1704, blz 419 - A. Matthaeus: Fundationes et folo Ecclesiarum, uitgegeven Leiden 1704, blz 419

Bron beschrijving

A. Matthaeus: Fundationes et folo Ecclesiarum, uitgegeven Leiden 1704, blz 419

A. Matthaeus: Fundationes et folo Ecclesiarum, uitgegeven Leiden 1704, blz 419 Holl. Leenk. 50 fol.313


Informatie uit deze bron


Naar de lijst met bronnen