genealogieonline

Genealogie Krook » Harpen-Krook-Kuijper

Harpen-Krook-Kuijper

Genealogie:

Van Herpe - van Harpen - Krook van Harpen - Kuijper van Harpen - Van Harpen Kuijper 

In 1861 werd er reeds een genealogie gepubliceerd van Herpe in het Annuaire de la Noblesse de Belgique. Het geslacht van Herpe is van ouds erkend in het graafschap Aalst (Vlaanderen). Deze genealogie werd, met de nieuwste gegevens in 1872 gepubliceerd in het Tijdschrift voor Wapen- Geslacht- Zegel- en Penningkunde.

De navolgende, onder A genoemde Genealogie van Harpen werd praktisch onveranderd overgenomen uit het hiervoor vermelde Tijdschrift. De andere genealogieën ( B. t/m E.) werden door onderzoek tot 2010 samengesteld.

In de navolgende publicatie zijn de volgende genealogieën opgenomen:

Door familie verbanden tussen van Harpen en Krook werd de Genralogie Marten Croock, onder E vermeld, meegenomen.

De Naam

Tot 1795 is de naam, van Harpen onveranderd gebleven. Sedert dat jaar werden achtereenvolgens drie mannelijke leden van de familie bij hun doop met een andere naam begiftigd:

1e Arent van Harpen kreeg bij de doop op 15 November 1795 te Amsterdam de achternaam Krook van Harpen.  Zijn nakomelingen zouden ook Krook van Harpen worden genoemd., Hij kreeg de naam van de broer van zijn grootmoeder, Adriana Krook nl. Arent Krook (* 05.11.1744 + 09.08,1799).

2e Pieter van Harpen, jongste broer van Arent, kreeg bij zijn doop op 3 April 1803 de achternaam: Kuijper van Harpen. Hij werd genoemd naar zijn grootvader van moederszijde, Pieter Kuijper, gehuwd geweest met Adriana Krook ( *rond 1730 + rond 1795).

3e Adrianus Lodewijk van Harpen kreeg bij zijn doop op 14 April 1811 de naam van: van Harpen Kuijper. Deze naam kreeg hij van zijn oom en later stiefvader Adriaan Lodewijk van Harpen ( 08.12.1764 + 22.03.1830).

De onder A vermelde Genealogie van Harpen  is met enkele aanvullingen overgenomen uit het Tijdschrift voor Wapen-, Geslacht-, Zegel- en Penningkunde van 1872.

De gegevens van onder B tot en met D vermelde Genealogieën zijn door de samensteller verzamelt (DTB, Rijks-, Provinciale- Gemeentelijke archieven etc.)

Wilt U, wanneer U correcties en/of aanvullingen hebt, deze doorgeven?

A. GENEALOGIE VAN HARPEN (1)

Het geslacht van Herpe (2) is van ouds erkend geweest als een adellijk huis in het graafschap Aalst (Vlaanderen).(3) De heerlijkheid, waaraan het zijn naam heeft ontleend, was een zonneleen (allodium). ( 4).  Zij ging in het begin de XVde eeuw over in het geslacht de Schoutheete (van Zuylen) en werd den 19 Julij 1640 door Philips IV, koning van Spanje, tot eene baronie verheven ten gunste van Karel II de Schoutheete. Ten jare 1713 (decreet van den Hoogen Raad dd. 23 December 1713 en acte van 14 April 1714) kwam zij bij openbaren verkoop in handen van Johannes de Wapenaert, schepen van Dendermonde. In 1725 wees men nog de grachten aan en de plaats waar het oorspronkelijk kasteel had gestaan. De notaris Evit te Aalst was in 1861 eigenaar van den grond.

In verschillende werken vindt men meer of minder omstandige beschrijvingen betreffende Herpe en wel in de eerste plaats in de Recherche des antiquitez et noblesse de Flandres door Philippe de l’Espinoy (Douay, 1631), op bladz. 215, 260, 267, 346 en 755, en hoofdzakelijk Chapitre LXII: Des terres, seigneuries et nobles familles militaires de Flandres et d’ancienne Cheualerie, bladz 266, alwaar tevens het geslachtswapen wordt beschreven in de navolgende bewoordingen: “Le Seigneur de Herpe porte d’or au lyon de gueules á une bordure édentée de sable.”

Sanderus in zijn Verheerlijkt Vlaandre (1735) vermeldt daarentegen slechts, dat het gebied van Herpe op den heereweg van Gent naar Aalst is gelegen, terwijl Th. De Rouck (Nederlandsche Herault, 1645) alleen van Herpe op de naamlijst van de Vlaamschen adel plaatst, zonder meer. Ook in Chr. Butkens, Trophées sacrés et prophanes de Duché de Brabant (“s Gravenhage, 1724 – 1727) komen verscheidene namen van leden van het Vlaamsche geslacht voor, te weten: Anselmus en dien broeder Siegfried van Herpe, ridders, anno 1086, Goswijn van Herpe en zijne zonen Wouter en Gerard, ridders, anno 1158 – 1173; Rasse van Herpe 1, ridder anno 1339, en de Sire van Herpen, die 21 Augustus 1371 in de slag van Baswylre aan de zijde van hertog Wencelijn van Brabant heeft gestreden.

1 Deze genealogie is hoofdzakelijk overgenomen uit een artikel in het Tijdschrift voor Wapen-, Geslacht-, Zegel- en Penningkunde van 1872.. Het genoemde artikel werd op haar beurt bijna geheel overgenomen uit het Annuaire de la Noblesse de Belgique, jaargang 1861.

2 Naar Vlaamsch gebruik dikwijls onnauwkeurig – van Erpe – genoemd, ten gevolge waarvan Herpe wel eens is verward met de familie Erp tot Holt uit Noord-Brabant..

3 Authentieke verklaring van den Conseil Héraldique, dd 30 April1852.

4 Hist.sac. et prof. Archiep `Meclin, Cornelius van Gestel, ’s Gravenhage 1725, Deel II, bladz. 159; ---en la Noblesse de Flandre du Xe au XVIIe siécle, par le Comte E. d’Hane-Steenhuye et J. Huyttens, Bruxelles 1864, deel II, bladz. 11.

Nog worden vermeld door den graaf d’Hane-Steemhuyse (zie noot 4 hiervoor) Hugo en Gerard van Herpe in 1201, als getuigen bij de schenking van verschillende kloosters, gedaan door Boudewijn graaf van Vlaanderen en Henegouwen vóór zijn vertrek naar het Heilige Land (Deel I, bladz. 58), en Philip van Herpe, zoon van Albert, bezitter van een leen te Meirelbeke op 23 Februarij 1400 (Deel II, bladz 90.)

Eindelijk maken de archieven van de voormaloge Chambre Héraldique des Pays-Bas autrichiens, onder no 4, deel II, bladz 482, getiteld: Des Familles Nobles, melding van de navolgende personen, als:

In 1337 leefde Hr. Goswijn van Herpe (er staat bij mihi constat ex archivis Fs Bernardi),

In 1370 Leefde Hr. Php van Herpe, in lib. feud. XVIJ, en

In 1390 was een van Herpen bij een tournooi in Friesland.

Het geslacht van Herpe bloeide in Vlaanderen tot onder de regering van keizer Maximiliaan en heeft zich verspreid tijdens den opstand tegen keizer Karel V.

Een zijner leden, met name Jan van Herpe, zette zich neder in Gelderland omstreeks het laatst der XVIIde eeuw en trouwde aldaar, ten jare 1688, onder den naam van Harpen.

Zijn kleinzoon vestigde zich in 1754 te Amsterdam en is aldaar gehuwd onder de naam van Harpen. Sedert dien tijd (1760) is de geslachtsnaam onveranderd gebleven tot op Arent van Harpen, die in 1795 (bij den doop) met de geslachtsnaam Krook werd begiftigd, waardoor zijn nakomelingen zich noemen Krook van Harpen.

De jongste broeder van Arent Krook van Harpen ontving bij zijn doop (1803) den geslachtsnaam Kuijper, ten gevolge waarvan de jongste tak zich noemt Kuijper van Harpen.

1 Hij behoorde tot de veertig edelen, die met veertig Brabantsche edelen den 3 December 1339 een tusschen Vlaanderen en Brabant gesloten verdrag bezegelden Aan het oorspronkelijk charter, dat nog op het rijksarchief te Gent berust (no, 395 van den inventaris) is het volkomen bewaarde zegel van Rasse van Herpe te zien. Het vertoont een leeuw, gebroken met eene  vijfpuntige ster op de borst, binnen een groot-uitgeschulpten zoom. Het randschrift luidt: “S(igillum) RASE VAN HERPE” Rase huwde ……., nicht van Simon van Mirabel, baron de  Peruwen, 1345 (oud H. S.).

De geregelde volgorde der geslachtslijst vangt aan met:

I   Wouter van Herpe, ridder, heer van Herpe a/d Couter, land van Aalst; wordt het laatst vermeld 3 Februarij 1355 toen hij compareerde als leenman van den Graaf van Vlaanderen (de I’Espinoy, p. 215). De naam zijner vrouw is niet bekend; in sommige H.S. wordt gesproken van Dame Marguerite ……

Hij liet twee zonen na:

1e Philip, volgt II

2e Maarten, ridder, die in 1388 vermeld wordt.

II Philip van Herpe, ridder, heer van Herpe, vermaakte anno 1349 eene  jaarwedde uit zijn goederen te St. Pauwels (land van Waes) en verkocht met zijn vrouw Jonkvrouw Catharina van Artevelde, dochter van den vermaanden Jacob, ridder in 1337 benoemd tot Ruwaart van Vlaanderen, en van jonkvr. Catharina de Courtray, vrouwe van Trunchien of Tronchiennes (Baronage), zes bunders land in de nabijheid van het dorp Herpe. Hij wordt 1388 nogmaals genoemd met zijn zoon Johan en zijn broeder Maarten, ter zake van een geschil gerezen tusschen hen en Heer Adam van Lede, ridder, betreffende de grensscheiding hunner aan elkander belendende heerlijkheden. (I’Espinoy, bladz. 266, 267 en 346.)

Philip en Catharina van Artevelde verwekten:

1e Jan, ridder, die 19 Februarij 1387 compareert als voogd van Luckine en  Lodewijk den Scoteleere, Blijkens kwartierenkaart van den huize de Stoppelaer en acte van 22 Junij 1390 was hij getrouwd met Clara de Stoppelaer, dochter van mhr Jan en van Isabeau van Axpoele. Zij hadden oir, blijkens acten van 16 September 1386 en 22 Junij 1390.

2e Philip II, volgt III.

3e Jonkvr. Katheline, onder meerdere met haar broeder Philips genoemd in eene acte van kwijtschelding van 18 Januarij 1390.

 III Philip II van Herpe, heer van Herpe, Meere enz., ridder, 13 Maart 1397 voorkomende als den jongen, wordt om zijn dapperheid geroemd, nevens vele Vlaamsche edelen, bij het beleg van Oudenaarde door de Gentenaars (anno 1379), welke stad zij voor Lodewijk graaf van Vlaanderen bezet hielden (l’Espinoy, bladz. 266). Hij huwde: 1e jonkvr. Clara van Massemine, weduwe van Zeger le Courtroisin, ridder, heer van Melle, Herseau, Moschroen enz. Zij was overleden 19 November 1405, Hare moeder was Katheline van Maldeghem, vrouwe van Massemine, Berleghem enz,.. en 2e Agatha de Proost, blijkens acte van 21 November 1427.

Hij had uit het eerste huwelijk:

1e Philip, volgt IV

2e Jonkvr. Susanna of Johanna. Zij had beurtelings tot voogd Hendrik Scoenjans en mhr Walraven heer van Massemine, Berleghem enz., haar oom. Zij trouwde Gheloet Damman, schepen te Gent. Zij was dood 20 November 1419.

En uit het tweede huwelijk:

1e Josse, die 20 November 1438 een gift deed aan zijn broer Robbrecht

2e Robbrecht.

3e Jonkvr. Margriete, tr, Anthoen van Herseele, blijkens acte van 21 Junij 1430,

4e Jonkvr. Johanna of Susanna, genoemd in eene acte van 11 Junij 1428, moei van Willem en Elisabeth van Wassenhove

Deze vier laatste kinderen hadden tot voogd van vaderszijde Alexander –den Clere en tot voogd van moederszijde Daniel Bette, benevens Heer Pieter van Bucxstael.

 IV. Philips III van Herpe, heer van ter Mandele, blijkens acte van 3 Mei 1421. Hij had beurtelings tot voogd Hendrik Scoenjans en mhr Walraven, heer van Massemine,Berleghem enz, zijn oom. Bij acte van 25 October 1419 cedeert hij aan zijn behuwdzuster Yolente de Courtroisin, gehuwd met Osten van den Bare, al zijn regt op de nalatenschap van zijne overledene zuster gehuwd met Gheloet Damman. Hij trouwt jonkvrouw Margaretha van der Zijpe, dochter van Jan en van jonkvr. Katheline Braems (Vilain), reeds overleden blijkens acte van 3 Mei 1421, In deze acte wordt melding gemaakt van hun kinderen:

1e Philips IV, volgt V.

2e Jonkvr. Katheline, trouwt vermoedelijk Boudewijn de Schoutheet, heer van Eerdeghem, vermeld in eene acte van 3 Januarij 1441.

V . Philips IV van Herpe, heer van Meere enz., had tot voogd zijn grootvader van moederszijde mhr Jan van den Zijpe, gelijk blijkt uit eenen acte van 3 Mei 1421. Hij was schepen van Gent in 1486; trouwt jonkvr. Josijne van Bucxstaele, dochter van Jacob en van jonkvr. Jacquemijne van Huerenblocx ( acten van 29 Julij 1490 en 15 December 1492), overleden in het begin der XVIde eeuw, blijkens Stads-rekeningenboek van Gent van 1509 – 1511, fol 151 vso. Uit deze acte en die van 1492 – 1493 ziet men, dat zij zich met der woon te Aalst hadden gevestigd en dat tijdens haar overlijden de erfgenamen afwezig waren, waardoor eene verzegeling der roerende goederen in de nalatenschap noodzakelijk werd.

Hunne kinderen waren:

1e Gilles, volgt VI

2e Adriana, zij trouwt Jan de Pape. Beide leefden 21 Augustus 1546 nog.

VI Gilles van Erpe, vermoedelijk aldus genoemd naar zijn oudoom van moederszijde Gilles Pappal, Mhr. Gilles zn, Noch van hem, noch van zijn vrouw, vindt men in het archief te Gent iets opgeteekend. Hij moet derhalve elders zijn verblijf hebben gehouden en was hoogstwaarschijnlijk buitenlands tijdens het overlijden van zijne moeder, waardoor de verzegeling, hierboven vermeld, zich laat verklaren.

Voor zover bekend verwekte hij vier kinderen, te weten:

1e Lieven, trouwt Clasina Zielaerts. Beiden waren overleden 19 October 1582, nalatende eene dochter Elisabeth, reeds dood 5 Mei 1612 en gehuwd geweest met Adriaan Penneman. Paulus Penneman was deelvoogd hunner kinderen.

2e Pieter, oom en deelvoogd van zijn nicht Elisabeth Lievens dochter, gehuwd met Adriaan Penneman

3e Adriaan, volgt VII.

4e Joos, gehuwd met Barbara de Sluyse, genoemd in eene acte van 3 Julij 1581. Zij hadden twee kinderen: A: Johanna, vrouw van Nicolaas de Vos, die 3 April 1624 overleed en B: Joos, gehuwd met Margaretha van de Walle, voogd der kinderen van zijn zuster Johanna (acten van 15 Maart 1601 en 19 September 1624) en vader van

a: Adriaan, gehuwd met Pierijne de Meijere (compareren beide 27 November 1625); borg over de kinderen zijner zuster Margaretha, getrouwd met Jan van der Meere (acte 20 Julij 1651); en oom en deelvoogd van de kinderen van Lieven de Meijere, gehuwd met zijn zuster Barbara (acte 29 Februari 1652).

b: Margaretha, vrouw van Jan van der Meere, die overleed 2 November 1645; en

c: Barbarra, overleden 27 December 1646, gehuwd geweest met Lieven de Meijere.

VII Adriaan van Herpe, trouwt met Cathelijne de Ruddere (de Ridder); komt voor in eene acte van 19 October 1582, waarin hij genoemd wordt oom van Elisabeth nan Erpe, Lievens dochter. Cathelijne de Ruddere wordt in eene acte van 28 September 1587 als zijne weduwe vermeld. Zij hadden nakomelingen, blijkens Weezeboek van 1599 – 1601 (acte bladz 38 recto) onder anderen een zoon:

1e Maarten, volgt VIII.

VIII Maarten van Herpe, die in eerste huwelijk verbonden was met Lievijne van Opstaele, vóór 30 December 1624 overleden; in tweede huwelijk met Joanna van Echaute, reeds overleden 11 Februari 1630, en in derde huwelijk met Maria de Brauwere, Laurens dochter, overleden 1 Februari 1631. Uit het tweede huwelijk had hij een zoon, met name:

1e Adriaan, volgt IX

IX Adriaan van Herpe, den 17 Januarij 1629 gedoopt in de St. Pieters Parochie te Gent en vader van:

1e Jan, volgt X

X Jan van Herpe, vestigde zich in Gelderland omstreeks het laatst der XVIIde eeuw. In de archieven van dit rijk (Koningrijk der Nederlanden) komt zijn naam het eerst voor 20 April 1688 bij gelegenheid van zijn ondertrouw en daarna voltrokken huwelijk te Heerewaarden met Maria Spiegel, gedoopt aldaar 26 November 1665 en overleden 10 Januarij 1748. In de huwelijksacte wordt de naam van Herpen geschreven, terwijl in een transport van 6 Mei 1695 (Tiels archief) wegens aankoop van huis en hof te Heerewaarden, voor eene som van drie honderd vijftig Car. Guldens door gezegden Jan, wordt genoemd: Jan Ariensz van Herpen. Hij was kerkmeester anno 1720, testeerde 3 Mei 1723 en was dood 26 November 1732.

Het archief der arrondissements-regtbank te Tiel maakt melding van twee hunner kinderen, te weten:

1e Adriaan, volgt XI

2e Johanna, gedoopt 16 Maart 1704 en overleden 18 April 1783, gehuwd eerst 26 Februarij 1730 met Jan van Kessel, daarna 16 September 1742 met Hendrik van Weerden, weduwnaar van Petronelle van der Maesen, vermeld in de acten van 26 Maart 1744 en 21 Januarij 1750. In 1729 was zij getuige bij den doop van Gozewijn van Herpen Adriaansz   

XI Adriaan van Herpen, gedoopt Heerewaarden 10 Februari 1689 en overleden 3 November 1750, trouwt 6 Mei 1714 Johanna van de Kop, overleden in 1745. Hij was aldaar buurmeester in 1718 en kerkmeester 1719 en 1730. Het archief te Tiel maakt melding van vijf hunner kinderen, te weten:

1e Thijmen, gehuwd 30 Mei 1745 met Weijlke van Gemert, beide genoemd in twee acten van 20 Junij 1748 en 26 April 1752 (Tiel’s Archief)

2e Gerrit, gedoopt 16 Junij 1719 en overleden 15 Januarij 1795, trouwt Dina van Aalst, blijkens acten van 26 April 1752 en 8 November 1795.

3e Stevina, gedoopt 3 november 1726, vermeld in de acten van 28 December 1750 en 26 April 1752

4e Gozewijn, volgt XII

5e Maria, gedoopt 13 Mei 1731, voorkomende in de acte van 26 April 1752.

 XII Gozewijn van Herpen, geboren 6 en gedoopt 10 April 1729 te Herwaarden en overleden te Amsterdam 22 Augustus 1807, vermeld in de acte van 26 April 1752 (Tiel’s archief), vestigde zich te Amsterdam NH in Julij 1754 en huwde aldaar 7 October 1760 in den Nieuwe Kerk door Ds N.Calcoen, onder den naam VAN HARPEN, met Hendrina Hagen, weduwe van Constant Burger, geb. te Amsterdam 6 November 1725 en overleden 17 October 1810, dochter van Johannes en Anna Maria de Vries. Gozewijn was kapitein ter zee in dienst van de O.I. Compagnie. Hun kinderen waren:

1e Johannes Jacob, geboren te Amsterdam 13 Julij 1761 en gedoopt 15 Julij d.o.v. in de Zuider Kerk door Ds van den Broek en overleden (overboord geslagen en verdronken) nabij de Kaap de Goede Hoop in den nacht van 22 Maart 1792. Hij was kapitein-luitenant ter zee bij de O.I. Compagnie.

2Adrianus Lodewijk, volgt XIII

3e Cornelis, geboren te Amsterdam 11 November 1767, gedoopt 13 November 1767 in de N.Z. Kapel door Ds Boskoop en overleden 6 Augustus 1778 en begr. 11 Augustus dov bij de N.Z. Kapel.

4e Gerrit, geboren te Amsterdam 28 September 1773 en gedoopt 29 September dav in de Zuiderkerk door Ds Budde, getuige bij doop o.a. Hermanus van Harpen (oom)> Hij overleed 11 April 1809 te Demerary, Afr, ( Demerary (Engels) en Demerare (Holl) was tot 1814 een onderdeel van de Nederlandsche kolonie. (Thans Guyana). Uitgeweken met Z.D.H. Prins Willem V.

XIII Adrianus Lodewijk van Harpen, geboren te Amsterdam 8 December 1764 en aldaar gedoopt 9 December 1764. Hij overleed 22 Maart 1830, huwde te Amsterdam voor de eerste maal 3 Maart 1789 met Bregje Kuyper, geboren Amsterdam 28 Maart 1767 (getuige bij doop Klaas Kuyper en Geertrui Linthorst). Overleden 16 Januarij 1809, dochter van Pieter en Adriana Krook.

Adrianus huwde voor de tweede maal 28 October 1813 met Catharina Elisabeth Kesman, weduwe van Huibert Kuyper, geb. te Bergen op Zoom 20 Maart 1778 en kinderloos overleden op den huize Batavia (Gemeente Weesper Carspel) 29 Julij 1823, dochter van Jan Jacob en Margaretha de Manesse. Uit haar eerste huwelijk had zij drie kinderen te weten:

a Anne Marie Cornelie Kuyper

b Pieter Kuyper

c Adrianus Lodewijk van Harpen Kuyper, aldus vernoemd naar zijn oom, daarna siefvader, waardoor de naam VAN HARPEN KUYPER is ontstaan. Zie: D. Genealogie Adrianus  Lodewijk van Harpen Kuijper.Bladz. 23.

Adrianus Lodewijk behoorde tot de warmste aanhangers van het Huis van Oranje en werd, omdat hij weigerde den eed aan het Bataafsche Bewind af te leggen, uit zijn betrekking van bestuurder der Weeskamer en zijn rang van luitenant der schutterij enz. ontzet. Later, toen de tijden kalmer waren geworden, bekleedde hij verschillende eereposten. Uit zijn eerste huwelijk sproten voort, alle te Amsterdam geboren:

1e Hendrina, geb. 28 September 1790, ( daarna 3 October 1790 gedoopt waarbij getuigen waren Gozewijn van Harpen en Hendrina Hagen.Zij  overleed 23 September 1792.

2e Adriana, geb. 31 Mei 1792, ged. Amstelkerk 10 Juny 1792 met als getuigen Arent en Adriana Krook. Zij overleed 14 October 1842. Zij trouwde 24 Mei 1814 met Hendrik  Willem van Rossum, geb. Pijnacker ZH 21 October 1785 en overleden te Amsterdam 8 Januarij 1850, doctor in de geneeskunde, waarnemend hoogleeraar in de Chemie en Natuurlijke geschiedenis aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam, regent van de St, Pieters gasthuizen, president van de Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt, kerkmeester van de Oude Kerk, enz, zoon van Ds Cornelis en van Adriana Maria van Oordt.

3e Gozewijn, geboren 30 November 1793 en overleden 7 Februarij 1798

4e Arent Krook, volgt:  B. Genealogie van Arent Krook van Harpen, bladz. 12

5e Hendrina, geboren 18 Maart 1797 en overleden 24 Januarij 1869, gehuwd 15 Februarij 1822 met Elias Gerard van IJsendijk, geboren te Deventer 7 Mei 1795 en gestorven Amsterdam 9 September 1859, zoon van Ds Arent en van Armena Geertruida Everaerts. Hendrina was regentes van het Oude mannen- en vrouwenhuis 

6e Geertruida, geboren 1 Maart 1799 en overleden 30 Maart 1816,

7e Gozewijn, volgt XIV

8e Pieter, volgt: C. Genealogie Pieter Kuijper van Harpen, bladz. 17.

9e Huibert, geboren 13 April 1807 en overleden 25 October 1808.

XIV Gozewijn van Harpen, geboren te Amsterdam 24 Augustus 1800 en overleden te Soerabaja, Ned, Indië 4 Mei 1830, huwde 1e te Batavia 26 December 1824 met Johanna  Sibilla Constantia Arnold, geboren aldaar in 1807 en kinderloos overleden 25 November 1825, dochter van Johan Frederik en van Gertrude Neun; trouwt 2e te Batavia 26 Februarij 1826 Anna van der Plas, geboren te Delfshaven 7 October 1801 en overleden te Tanabang 28 Februarij 1831, dochter van Bruno en Nevina Bik.

Uit dit huwelijk zijn voortgesproten:        

1e Adriaan Lodewijk, geboren Batavia 2 December 1826, controleur bij de landelijke inkomsten en Cultures te Bodjenogoro (Rembang) overleden te Batavia 2 Maart 1852;

2e Bruno, geboren te Soerabaja 28 October 1828, overleden 15 Februari 1831

3e Arent, geboren te Soerabaja 13 Maart 1830, civiel ingenieur op Java Deze is onrechtmatig bij zijne geboorte ingeschreven als Arent Krook.        

B. Genealogie van Arent Krook van Harpen

I Arent Krook van Harpen (I1239) is geboren op 23 oktober 1795 in Amsterdam ,NH. Hij is gedoopt op 15 november 1795 in Amsterdam,NH.

Notitie bij de geboorte van Arent: Getuigen bij doop: Arent en Adriana Krook Arent is overleden op 3 december 1855, 60 jaar oud.

Notitie bij Arent: Arent ontving bij de doop de naam van Krook, en werd hierin bevestigd bij vonnis van de arrondisemants-rechtbank dd. 7 juli 1846, het welk tevens bepaalde dat de geslachtnaam Krook op zijne nakomelingen behoort te worden overgedragen.De naam kreeg hij van zijn grootmoeder: Adriana Krook.
Arent Krook van Harpen was garde d’honneur maritime onder Napoleon I, later luitenant der schutterij, kapitein bij den landstorm en cmmissaris van de geoctroqeerde verveening in deb Crimpenerwaard, lid van de voomalige kiescollegie, enz.

Arent trouwde, 21 jaar oud, op 1 april 1817 in Amsterdam ,NH met Sara Claasen, 20 jaar oud. Sara is geboren op 17 maart 1797 in Amsterdam ,NH. Sara is overleden op 13 maart 1845 in Amsterdam ,NH, 47 jaar oud.

Notitie bij Sara: Dochter van Jan Jacobs Claassen en Sara Deutz.

Kinderen van Arent en Sara:

1 Adrianus Lodewijk Krook van Harpen (afb. 1), geboren op 19 augustus 1818 in Amsterdam ,NH. Adrianus is overleden op 22 maart 1885 in Amsterdam ,NH, 66 jaar oud.

Notitie bij Adrianus: Woonde bij overlijden: Warmoesgracht Kant 3 nr. 13. Op genealogisch gebied heeft Adrianus Lodewijk zich vooral verdienstelijk gemaakt, met het bestuderen van de familiegeschiedenis van zijn geslacht en wel voornamelijk met het onderzoek in België, vanwaar zijn geslacht afkomstig was. Hij was o.a. Luitenant-Kolonel bij de Amsterdamsche Schutterij, verder was hij lid van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en lid van het college van Zetters van ’s Rijks directe belastingen te A.dam

Verder was hij ridder der orde van de Nederlandsche Leeuw.. Z.M. de Koning vereerde hem met het officierskruis der orde van de Eikenkroon.
NH, woonde in 1852-1853 Kloveniersburgwal

Adrianus bleef ongehuwd.

Beroepen: Patentzetter, Assuradeur

2 Sara Krook van Harpen, geboren op 12 december 1819 in Amsterdam ,NH. Sara is overleden op 2 februari 1820 in Amsterdam ,NH, 1 maand oud.

3 Sara Krook van Harpen, geboren op 17 april 1821 in Amsterdam ,NH. Sara is overleden op 18 juli 1841 in Amsterdam ,NH, 20 jaar oud.

4 Bregje Krook van Harpen, geboren op 8 november 1823 in Amsterdam ,NH. Bregje is overleden op 7 februari 1826 in Amsterdam ,NH, 2 jaar oud.

5 Jan Jacob Krook van Harpen, geboren op 8 december 1824 in Amsterdam ,NH. Jan is overleden op 4 mei 1827 in Amsterdam ,NH, 2 jaar oud.

6 Hendrik Willem Adriaan Krook van Harpen, geboren op 25 januari 1827 in Amsterdam ,NH. Hendrik is overleden op 16 april 1885 in Terheijden ,NB, 58 jaar oud.

Notitie bij Hendrik: Hendrik Willem Adriaan was chef van de 2e afdeeling bij de Factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij te Batavia.

7 Jan Jacob Krook van Harpen, geboren op 28 mei 1828 in Amsterdam ,NH. Volgt II.

8 Bregje Krook van Harpen, geboren op 2 juli 1830 in Amsterdam ,NH. Bregje is overleden op 21 oktober 1877 in Amsterdam ,NH, 47 jaar oud. Bregje:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 9 mei 1856 in Amsterdam ,NH met Gajus Luber, 28 jaar oud. Gajus is geboren op 5 februari 1828 in Amsterdam ,NH. Gajus is overleden op 2 juli 1861 in Amsterdam ,NH, 33 jaar oud.

Notitie bij Gajus: Zn. van: Dr. Michaël Wilhelm Luber en Luske Scheltema.
Kinderen Gajus en Bregje: Licia * Amsterdam 1859 + Deventer 11.04.1928.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 4 december 1862 in Amsterdam ,NH met Teunis Siebelhoff, 27 jaar oud. Teunis is geboren op 2 maart 1835 in Amsterdam ,NH.

Notitie bij Teunis: Zn. van Jan Siebelhoff en Marretje van Steekelenburg. Teunis hertrouwd, na het overlijden van Bregje met Adriana Lieth
Kinderen vab Teunis en Bregje: Jan * Amsterdam 1864, Arend * Amsterdam 1867 Kinderen van Teunis en Adriana: Pieter * Amsterdam 1880

Beroep: Kantoorbediende

9 Arent Krook van Harpen, geboren op 10 juni 1832 in Amsterdam ,NH. Arent is overleden op 16 maart 1906 in Amsterdam ,NH, 73 jaar oud.

Beroep: Kantoorbediende

10 Geertruida Krook van Harpen, geboren op 23 april 1834 in Amsterdam ,NH.

Notitie bij Geertruida: Geslachtregister van Jeanne Hohenhorst

Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op 15 januari 1863 in Amsterdam ,NH met Pibo Antoine Guy de Coral, 31 jaar oud. Pibo is geboren op 7 juni 1831 in Amsterdam ,NH. Pibo is overleden op 28 augustus 1880 in Amsterdam ,NH, 49 jaar oud.

Notitie bij Pibo: Zn. van: Pierre de Coral en Francoise Claire Wilhelmine van Kerchem.
Kinderen van Pibo en Geertruida: Francois Pierrw Guy, * 1864 + 15.07.1909 te Loosduinen, 2e Johan Julien Mar Guij * Amsterdam 11.08.1867, 3e Louise Cuij * 1872 + Amsterdam 14.11.1872

II Jan Jacob Krook van Harpen is geboren op 28 mei 1828 in Amsterdam ,NH, zoon van Arent Krook van Harpen (zie I) en Sara Claasen. Jan is overleden op 13 november 1880 in Amsterdam ,NH, 52 jaar oud.

Beroep: Directeur / Wijnkoper

Jan trouwde, 25 jaar oud, op 19 januari 1854 in Amsterdam ,NH met Johanna Juliana Maria de Burlett, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 7 januari 1831 in Amsterdam ,NH.

Notitie bij de geboorte van Johanna: Mevr. Jeanne Hohenhorst gaf als datum geboorte op: 07.01.1831

Johanna is overleden op 14 juni 1909 in Amsterdam ,NH, 78 jaar oud.

Notitie bij Johanna: Dochter van: Everard de Burlett en Adriana Elisabeth Henriëtte Tack.

Kinderen van Jan en Johanna:

1 Sara Adriana Elisabeth Krook van Harpen, geboren op 13 januari 1855 in Amsterdam ,NH. Sara is overleden op 8 december 1944 in Soest ,UT, 89 jaar oud.

Notitie bij Sara: Na het overlijden van haar man vertrok Sara met haar zoon naar Soest op 19 maart 1907 en ging vast wonen op het landgoed "Ëikenhorst" wat haar man ooit had gekocht in 1898, en toenmalig gelegen aan de Utrechtseweg no. 4. Op 30 november 1911 werd door een raadsbesluit van de gemeente Soest de naam "Ütrechtseweg’ veranderd in de "Beckeringhstraat’. Het landgoed is momenteel een rust en verpleeghuis.

Sara trouwde, 38 jaar oud, op 30 november 1893 in Amsterdam ,NH met Adrianus Willem Beckeringh, 52 jaar oud. Adrianus is geboren op 3 januari 1841 in Amsterdam ,NH. Adrianus is overleden op 2 mei 1907 in Amsterdam ,NH, 66 jaar oud.

Notitie bij Adrianus: Zn. van: Willem Beckeringh en Henriëtta Johanna Veltmaat.
Kind van Adrianus en Sara: Adrianus Willem Beckeringh geb. 11 mei 1899 te Amsterdam en overl. 26 mei 1964 te Leiden.
Op11 september 1862 kreeg Adrianus het recht van Meerderjarigheid door de Hoge Raad der Nederlanden en goedgekeird bij KB no. 48 van 17 september 1862. Deze vennootschap ving aan op 1 Januari 1864 en had de bedoeling het voortzetten van zodanige handel, hoofdzakelijk Tabak, welke als door zijn vader eerst onder zijn eigen naam had gedreven in Amsterdam.

Beroep: Tabakshandelaar

2 Josephine Bernardine Krook van Harpen, geboren op 2 mei 1856 in Amsterdam ,NH. Josephine is overleden op 24 november 1934 in Amsterdam ,NH, 78 jaar oud. Josephine trouwde, 24 jaar oud, op 11 november 1880 met Herman Bernard (Hendrik) Jager, 24 jaar oud. Herman is geboren op 4 december 1855 in Roosendaal ,NB. Herman is overleden vóór 1908, ten hoogste 53 jaar oud.

Notitie bij Herman: Zoon van: Herman Bernard Jager en Eva Maria Lambert
Kinderen: 1e Johanna Juliana Maria * Amsterdam 22.12.1881, 2e Herman Bernard * Amsterdam 07.08.1887.

3 Johannes Krook van Harpen, geboren op 17 maart 1858 in Amsterdam ,NH. Johannes is overleden op 8 oktober 1896 in Amsterdam ,NH, 38 jaar oud.

Notitie bij Johannes: Johannes werd Jan 1886 benoemd tot lid van de Ned. Leeuw . Woonde bij overlijden in Buenos Aires, Johannes bleef ongehuwd.

Beroep: Kantoorbediende

4 Adriaan Eliza Hendrik Krook van Harpen, geboren op 1 maart 1861 in Amsterdam ,NH. Adriaan is overleden op 13 oktober 1861 in Amsterdam ,NH, 7 maanden oud.

5 Hendrik Willem Adriaan Krook van Harpen, geboren op 26 januari 1862 in Amsterdam ,NH. Volgt III-a.

6 Jan Jacob Everhard Krook van Harpen, geboren op 6 maart 1863 in Amsterdam ,NH. Volgt III-b.

III-a Hendrik Willem Adriaan Krook van Harpen is geboren op 26 januari 1862 in Amsterdam ,NH, zoon van Jan Jacob Krook van Harpen (zie II) en Johanna Juliana Maria de Burlett. Hendrik is overleden op 17 april 1919 in Laren ,NH, 57 jaar oud.

Beroep: Directeur Amsterdams Westelijk Entrepot Dok.

Hendrik trouwde, 48 jaar oud, op 9 juni 1910 in Laren ,NH met Lambertha Aaltje Valkenburg, 48 jaar oud. Lambertha is geboren op 5 januari 1862 in Almelo ,OV. Lambertha is overleden op 1 maart 1929 in Laren ,NH, 67 jaar oud.

Notitie bij Lambertha: Docht. van: Hendrik Valkenburg en Jansje van Lochem.

Beroep: Kunstschilder

III-b Jan Jacob Everhard Krook van Harpen is geboren op 6 maart 1863 in Amsterdam ,NH, zoon van Jan Jacob Krook van Harpen (zie II) en Johanna Juliana Maria de Burlett.

Jan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1890 met N.N., ongeveer 25 jaar oud. Zij is geboren omstreeks 1865.

Kinderen van Jan en N.N.:

1 Johanna Juliana Maria Krook van Harpen, geboren omstreeks 1893. Johanna is overleden na 1956, minstens 63 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1915 met Pieter Willem Christoph Schneider, ongeveer 24 jaar oud. Pieter is geboren in 1891 in Ambarawa ,Ind.. Pieter is overleden op 9 december 1956 in Goes ,ZL, 64 of 65 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Zn. van: Johann Joseph Schneider en Sara Johanna Elisabeth Cezarina Dammers.

2 Jan Jacob Leonards Krook van Harpen, geboren op 1 februari 1896 in Toelangagoeng NI. Jan is overleden op 18 september 1944 in Sumatra ,NI, 48 jaar oud.

Notitie bij Jan: Als geboorteplaats wordt ook: Modjopanggung genoemd. Jan Jacob vertrekt 13.04.1926 per schip: Jan Pieterszn Coen van Amsterdam naar Batavia
Hij is omgekomen aan boord van de Junyo Maru nabij Benkulen, Sumatra. Getorpedeerd op 18 september 1944 door  HMS Tradewind.

C. Genealogie van Pieter Kuijper van Harpen

I Pieter Kuijper van Harpen (I3922) is geboren op 12 januari 1803 in Amsterdam ,NH, zoon van Adrianus Lodewijk van Harpen en Bregje Kuijper. Hij is gedoopt op 3 april 1803 in Amsterdam,NH. Pieter is overleden op 27 september 1868, 65 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Pieter ontving bij de doop de naam Kuijper, aldus vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde, Pieter Kuijper.
Jacoba is een dochter van: J. van Ouwerkerk de Vries. Zij is begraven Nieuwe Kerk Amsterdam

Beroep: Hoogheemraad van den Zeedijk beoosten Muiden.

Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 20 mei 1824 in Amsterdam ,NH met Jacoba Henriette van Ouwerkerk de Vries, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 8 juni 1800 in Amsterdam ,NH. Jacoba is overleden op 14 december 1862 in Amsterdam ,NH, 62 jaar oud.

Notitie bij Jacoba: Docht. van: Jan Ouwerkerk de Vries en Sophia Mulet.

Kinderen van Pieter en Jacoba:

1 Adrianus Lodewijk Kuijper van Harpen, geboren op 21 februari 1825 in Amsterdam ,NH. Volgt II-a.

2 Jan Kuijper van Harpen, geboren op 6 mei 1826. Jan is overleden op 12 september 1826 in Hilversum ,NH, 4 maanden oud.

3 Jan Kuijper van Harpen, geboren op 26 augustus 1827. Volgt II-b.

4 Hendrik Willem Adriaan Kuijper van Harpen, geboren op 16 augustus 1828 in Amsterdam ,NH. Volgt II-c.

5 Arent Kuijper van Harpen, geboren op 28 september 1830 in Amsterdam ,NH. Volgt II-d.

6 Frans Kuijper van Harpen, geboren op 7 september 1832 in Amsterdam ,NH. Hij is gedoopt op 21 oktober 1832 in Amsterdam,NH. Frans is overleden op 30 maart 1869 in Amsterdam ,NH, 36 jaar oud.

Notitie bij Frans: Frans is gedoopt in de Oude kerk te Amsterdam door Ds ter Hoeven.

Beroep: Advocaat bij het provinciaal geregtshof van Noordholland

7 Catherina Theodora Kuijper van Harpen, geboren op 16 augustus 1834 in Amsterdam ,NH. Zij is gedoopt op 28 september 1834 in Amsterdam,NH. Catherina is overleden op 9 juli 1892 in Lausanna,Zwitserl., 57 jaar oud.

Notitie bij Catherina: Catherina is gedoopt in de Oude kerk te Amsterdam door Ds ter Hoeven.

Catherina trouwde, 21 jaar oud, op 12 juni 1856 in Amsterdam ,NH met Herman Anton George Brumund, 40 jaar oud. Herman is geboren op 3 juni 1816 in Amsterdam ,NH.

Notitie bij Herman: Zn. van: Johann Friedrich Brumund en Francisca Flughaus inderen Herman en Catherina: 1e Jan Frederik, geb. Amsterdam 04.07.1857, 2e Pieter Jacob Hendrik,geb. Amsterdam 07.08.1861

Beroep: Predikant

II-a Adrianus Lodewijk Kuijper van Harpen is geboren op 21 februari 1825 in Amsterdam ,NH, zoon van Pieter Kuijper van Harpen (zie I) en Jacoba Henriette van Ouwerkerk de Vries. Adrianus is overleden op 8 juni 1888 in Maarssen ,UT, 63 jaar oud. Adrianus trouwde, 32 jaar oud, op 18 juni 1857 in Amsterdam ,NH met Adriana Kluijtenaar, 25 jaar oud. Adriana is geboren op 23 april 1832 in Amsterdam ,NH.

Notitie bij Adriana: Docht. van: Wijnand Kluijtenaar Wilhelmina Louisa van Spreekens

Kinderen van Adrianus en Adriana:

1 Levenloos Kind Kuijper van Harpen, geboren in juni 1858 in Amsterdam ,NH. levenloos is overleden in juni 1858 in Amsterdam ,NH, geen maand oud.

2 Jacoba Henriette Petronella Kuijper van Harpen, geboren op 17 april 1859 in Amsterdam ,NH. Zij is gedoopt op 22 mei 1859 in Amsterdam,NH. Jacoba is overleden op 13 mei 1892 in ’s Gravenhage ,ZH, 33 jaar oud. Jacoba trouwde, 23 jaar oud, op 20 april 1882 in Arnhem ,GL met Coenraad Jacobus de Jong, ongeveer 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 30 oktober 1891 in ’s Gravenhage,ZH. Coenraad is geboren omstreeks 1857.

Notitie bij Coenraad: Zn van Huibert Willem Coenraad de Jong en Wilhelmina Albertina van Goor

Kinderen van Coenraad en Jacoba: 1e Adrianus Lodewijk geb Maarssen 24.09,1887, 2e Alexandrine Arnolda , geb. 12.02.1891 en overl. 24,05.1915. Alexandrine trouwde met Abraham Groenevelt en kregen een zoon: Bram Coenraad Jacob

Beroep: Militair

3 Levenloos Kind Kuijper van Harpen, geboren op 21 mei 1863 in Amsterdam ,NH. Levenloos is overleden op 21 mei 1863 in Amsterdam ,NH, geen dag oud.

II-b Jan Kuijper van Harpen is geboren op 26 augustus 1827, zoon van Pieter Kuijper van Harpen (zie I) en Jacoba Henriette van Ouwerkerk de Vries. Hij is gedoopt op 7 oktober 1827 in Amsterdam,NH. Jan is overleden op 13 november 1882 in Amsterdam ,NH, 55 jaar oud.

Notitie bij Jan: Gedoopt in de Oude kerk door Ds Fortuin

Jan trouwde, 27 jaar oud, op 26 juli 1855 met Anna Elisabeth Boelen, 26 jaar oud. Anna is geboren op 7 juni 1829 in Amsterdam ,NH. Anna is overleden op 7 februari 1871 in Rotterdam ,ZH, 41 jaar oud.

Notitie bij Anna: Doch. van: Johannes Boelen en Henriette Scheeler

Kinderen van Jan en Anna:

1 Pieter Jacob Hendrik Kuijper van Harpen, geboren op 9 maart 1857 in Amsterdam ,NH. Hij is gedoopt op 19 april 1857 in Amsterdam,NH.

Notitie bij de geboorte van Pieter: Pieter is gedoopt in de Oude kerk Amsterdam door Ds Brumund

2 Alleta Henriette Kuijper van Harpen, geboren op 31 augustus 1859 in Amsterdam ,NH. Zij is gedoopt op 16 oktober 1859 in Amsterdam,NH.

Notitie bij de geboorte van Alleta: Henriette is gedoopt in de Oude kerk te Amsterdam door Ds H.A. Brumund

Alleta is overleden op 26 december 1873 in Dieren ,GL, 14 jaar oud.

3 Johannes Kuijper van Harpen, geboren op 4 maart 1861 in Amsterdam ,NH.

Notitie bij de geboorte van Johannes: Johannes is gedoopt door Ds Brumund. Hij is begraven te Noorderkerk graf nr 42.

Johannes is overleden op 2 september 1861 in Amsterdam ,NH, 5 maanden oud.

4 Johannes Kuijper van Harpen, geboren op 12 november 1862 in Amsterdam ,NH.

5 Adriana Kuijper van Harpen, geboren op 3 februari 1870 in Rotterdam ,ZH. Adriana is overleden op 28 maart 1947 in Ermelo .GL, 77 jaar oud.

II-c Hendrik Willem Adriaan Kuijper van Harpen is geboren op 16 augustus 1828 in Amsterdam ,NH, zoon van Pieter Kuijper van Harpen (zie I) en Jacoba Henriette van

Ouwerkerk de Vries. Hij is gedoopt op 5 oktober 1828 in Amsterdam,NH.

Notitie bij de geboorte van Hendrik: Hendrik is gedoopt in de Oude kerk te Amsterdam door Ds. ter Hoeven.

Hendrik is overleden op 22 juni 1883 in Amsterdam ,NH, 54 jaar oud. Hendrik trouwde, 34 jaar oud, op 21 mei 1863 in Amsterdam ,NH met Anna Sara ’t Hoen, 28 jaar oud.

Anna is geboren op 1 juni 1834 in Amsterdam ,NH. Anna is overleden op 5 augustus 1916 in De Steeg ,GL, 82 jaar oud.

Notitie bij Anna: Docht. van: Willem Eduard ’t Hoen en Martina Adriana Daey

Kinderen van Hendrik en Anna:

1 Pieter Jacob Hendrik Kuijper van Harpen, geboren op 2 juni 1864 in Amsterdam ,NH. Volgt III-a.

2 Martina Adriana Kuijper van Harpen, geboren op 20 augustus 1866 in Amsterdam ,NH.

3Jacoba Henriëtte Kuijper van Harpen, geboren op 21 september 1876 in Amsterdam.

II-d Arent Kuijper van Harpen is geboren op 28 september 1830 in Amsterdam ,NH, zoon van Pieter Kuijper van Harpen (zie I) en Jacoba Henriette van Ouwerkerk de Vries.

Hij is gedoopt op 22 oktober 1830 in Amsterdam,NH. Arent is overleden op 14 maart 1872, 41 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Arent: Famililysearch

Notitie bij Arent: Arent is gedoopt door Ds ter Hoeven in de Oude kerk te Amsterdam

Arent trouwde, 33 jaar oud, op 15 oktober 1863 in Amsterdam ,NH met Petronella Voute, 27 jaar oud. Petronella is geboren op 1 december 1835 in Amsterdam ,NH. Petronella is overleden op 9 januari 1896, 60 jaar oud.

Notitie bij Petronella: Docht. van: Alexander Voute en Cornelia Johanna Waller

Kinderen van Arent en Petronella:

1 Cornelia Johanna Kuijper van Harpen, geboren op 25 oktober 1864 in Amsterdam ,NH. Cornelia is overleden op 9 oktober 1927, 62 jaar oud. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 22 augustus 1889 in Velp ,GL met Rudolph Otto van Holthe tot Echten, 35 jaar oud. Rudolph is geboren op 7 maart 1854 in Assen ,DR. Rudolph is overleden op 19 januari 1940, 85 jaar oud.

Notitie bij Rudolph: Zn. van: Pieter Adam van Holthe tot Echten en Petronella Maria Nicolette de Court

Beroep: Subtituut Griffier

2 Petronella Jacoba Henriette Kuijper van Harpen, geboren op 6 november 1865 in Amsterdam ,NH. Petronella is overleden op 20 november 1866 in Amsterdam ,NH, 1 jaar oud.

Notitie bij Petronella: Begraven te Voster? Begraafplaats

3 Petronella Jacoba Henriette Kuijper van Harpen, geboren op 12 augustus 1867 in Ansterdam ,NH. Petronella is overleden op 8 maart 1870 in Amsterdam ,NH, 2 jaar oud.

4 Arendina Kuijper van Harpen, geboren op 18 augustus 1869 in Amsterdam ,NH. Arendina is overleden op 18 april 1870 in Amsterdam ,NH, 8 maanden oud.

5 Hendrik Willem Adriaan Kuijper van Harpen, geboren op 16 mei 1872 in Amsterdam ,NH. Volgt III-b.

 III-a Pieter Jacob Hendrik Kuijper van Harpen is geboren op 2 juni 1864 in Amsterdam ,NH, zoon van Hendrik Willem Adriaan Kuijper van Harpen (zie II-c) en Anna Sara ’t Hoen. Pieter is overleden op 12 maart 1945 in Amsterdam ,NH, 80 jaar oud.

Notitie bij Pieter: Pieter is begraven te Zorgvlied Amsterdam
P.J.H. en zoon H.W.A. Kuijper van Harpen zijn firmant geweest per 01.01.1863 in Braams en van Harpen en ook van Harpen en Evers, Cmmissionair in effecten en notaris in Amsterdam

Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 23 februari 1893 met Everardina Jansen Eijken Sluijters, 27 jaar oud. Everardina is geboren op 21 augustus 1865. Everardina is overleden op 5 mei 1955 in Amsterdam ,NH, 89 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Everardina: Everardina is begraven te Zorgvlied Amsterdam

Kinderen van Pieter en Everardina:

1 Hendrik Willem Adriaan Kuijper van Harpen, geboren omstreeks 1896 in Amsterdam ,NH. Hendrik is overleden op 5 oktober 1918 in Amsterdam ,NH, ongeveer 22 jaar oud.

2 Everadina Catherina Kuijper van Harpen, geboren op 25 maart 1897 in Nieuwer Amstell NH. Everadina is overleden op 19 mei 1965 in Bloemendaal ,NH, 68 jaar oud.

Everadina begon een relatie met Willem Jongejan. Willem is geboren op 11 augustus 1882 in Amsterdam ,NH. Willem is overleden op 27 mei 1965 in Bloemendaal ,NH, 82 jaar oud.

 III-b Hendrik Willem Adriaan Kuijper van Harpen is geboren op 16 mei 1872 in Amsterdam ,NH, zoon van Arent Kuijper van Harpen (zie II-d) en Petronella Voute.

Beroep: Scheikundige

Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 27 maart 1897 in Nijmegen ,GL met Henriette Helena Docters van Leeuwen, 29 jaar oud. Henriette is geboren op 22 mei 1867 in Buitenzorg ,IN.

Notitie bij Henriette: Dochter van: Willem Joannes Julius Docters van Leeuwen en Maria Johanna Gerardina Vogelpoot.

D.Genealogie van Adrianus Lodewijk van Harpen Kuijper

I Adrianus Lodewijk van Harpen Kuijper (I6359) )is geboren op 23 maart 1811 in Amsterdam ,NH, zoon van Huijbert Kuijper en Catharina Elisabeth Kesman. Hij is gedoopt op 14 april 1811 in Amsterdam,NH.

Notitie bij de geboorte van Adrianus: Getuige bij doop: Adrianus Lodewijk van Harpen

Notitie bij Adrianus: Bij doop genaamd: Adrianus Lodewijk van Harpen, aldus vernoemd naar zijn oom, daarna stiefvader, waardoor de naam van Harpen Kuijper is ontstaan.
Ten doop gehouden door de moeder, getuige Adrianus Lodewijk van Harpen
Docht. van: Hendrik Viervant en Marie van Voorthuijsen

Beroep: Griffier

Adrianus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1837 met Bartha Elisabeth Alette Viervant, ongeveer 20 jaar oud. Bartha is geboren omstreeks 1817. Bartha is overleden op 29 september 1881 in Utrecht ,UT, ongeveer 64 jaar oud.

Kinderen van Adrianus en Bartha:

1 Catharina Elisabeth van Harpen Kuijper, geboren omstreeks 1838.

Notitie bij Catharina: Kinderen Boudewijn en Catharina: Boudewijn Jacobus, geb. Amsterdam 28.10.1863, overl. Heemstrde 28.01.1939., Hendrik Huijbert geb Haarlem rond 1863, overl. Nijmegen rond 25,07.1923

Catharina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1860 met Boudewijn Jacobus Couvée, ongeveer 24 jaar oud. Boudewijn is geboren omstreeks 1836 in Leiden ,ZH. Boudewijn is overleden op 10 juli 1901 in Arnhem ,GL, ongeveer 65 jaar oud.

Notitie bij Boudewijn: Zn, van: Matthijs Couvée en Maria Boudina Zuurdeeg
kind van: Boudewijn en Catharina: Boudewijn Jacobus * Amsterdam 28.10.1863 + Heemstede 28.01.1939, firmant Papiergroothandel Amsterdam.

2 Hendrik Huijbert van Harpen Kuijper, geboren op 17 december 1840 in Amsterdam ,NH. Volgt II-a.

3 Anna Marie Cornelia Petronella van Harpen Kuijper, geboren in 1842. Anna is overleden op 1 januari 1910 in Baarn ,UT, 67 of 68 jaar oud.

Notitie bij Anna: Waarschijnlijk ongehuwd

4 Pieter Gerardus van Harpen Kuijper, geboren in 1843 in Amsterdam ,NH.

Volgt II-b.

 II-a Hendrik Huijbert van Harpen Kuijper is geboren op 17 december 1840 in Amsterdam ,NH, zoon van Adrianus Lodewijk van Harpen Kuijper (zie I) en Bartha Elisabeth Alette Viervant. Hendrik is overleden op 19 november 1919 in Loosduinen ,ZH, 78 jaar oud. Hendrik trouwde, 34 jaar oud, op 1 juli 1875 in Zwolle ,OV met Catharina Susanna Leonora van Sandick, 32 jaar oud. Catharina is geboren op 2 september 1842 in Zwolle ,OV. Catharina is overleden op 31 december 1914 in Nijmegen ,GL, 72 jaar oud.

Notitie bij Catharina: Dochter van± Mr Onna Zwier van Sandick en Catharina Susanna Leonora, Barones van Didem van de Rollecate

 II-b Pieter Gerardus van Harpen Kuijper is geboren in 1843 in Amsterdam ,NH, zoon van Adrianus Lodewijk van Harpen Kuijper (zie I) en Bartha Elisabeth Alette Viervant.

Pieter is overleden op 20 november 1927 in Arnhem ,GL, 83 of 84 jaar oud.

Voogd: Gerard Wilhelm van Winsheijm en toeziend voogd: Everhardus Scheidius

Beroep:Militair


Andere verhalen


De publicatie Genealogie Krook is samengesteld door (neem contact op).

Terug naar de startpagina van deze publicatie

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!


Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?