genealogieonline

Genealogie Korevaar(t)


De genealogie van de familie Korevaar(t) is samengesteld door J. van der Veld (neem contact op). Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op 4 september 2009.


1. Het Geslacht Ko(o)revaar (Corevaar)

Hoofdstuk 1 en 2 komt uit het “Voorwoord Geslacht Korevaar” van Fred H. Koorevaar.

Het oudst bekende gegeven is van Adriaen Adriaense Coorenvaeyer welke in Hoornaar op 50 jarige leeftijd op 10.1.1565 getuige is bij de verkoop van 5 mergen, 5 hont lant op Hoornaer. (zie de copie van deze akte uit 1565). : Bocven de tekst staat: “den Xen January 65 Coram Servaes, Segher ende Loosen”. In de tekst wordt gesproken over het jaar LXVI stilo communi, d.w.z. met jaarbegin op 1 januari. Daaruit kan geconcludeerd worden dat het hier om het jaar 1566 gaat. Coram betekent in tegenwoordigheid van. Uit andere bron is bekent dat er staat dat genoemde Adriaen Adriaenszoen Coorenvaeyer ten tijde van het passeren van deze akte 50 jaar oud zegt te zijn

 

Onderstaand volgt (het bovenste deel van) deze akte:

 

 

De Korevaars en/of Koorevaars komen van oorsprong uit de Alblasserwaard, daar hebben zij eeuwen lang gewoond en daar woont de grote meerderheid van hen nog steeds. Pas de laatste honderd jaar zijn enkele daarvan zich meer over Nederland en over de rest van de wereld gaan verspreiden. Zo zijn ze andere tegen gekomen (op papier) in Utrecht, Gouda, Rotterdam, Haarlem, Wijk en Aalburg en zoals onze familie in Rockanje en Oostvoorne, maar ook in Curacao, Canada, Argentinie, Zuid Afrika en Nieuw Zeeland. Het vermoedde bestaat, dat zij allen familie van elkaar zijn, in die zin dat zij waarschijnlijk allen van een Corevaar uit de zestiende en zeventiende eeuw afstammen, waarschijnlijk van genoemde Adriaen Adriaense Coorenvaeyer.

 

1.1 De naam “Corevaar”

Onderstaande artikel komt uit het “voorwoord van Geslacht Korevaar” van mijn vrind Fred Koorevaar.

J. W. Ooms, de schrijver van streekromans over de Alblasserwaard, die ook het boek “de Korevaars” geschreven heeft, laat in zijn boek "Een vracht geluk en een brok verdriet" op blz 197 en volgende zijn roman figuren Dorus Schinkel en Kors de Roover onder andere het volgende zeggen:

“ 't is wel sterk, dat er in Wingerden zoveel Korevaars wonen. Als je ten avond in het pikkedonker iemand tegenkomt, dan zeg je maar "goeienavond Korevaar, en dan is 't altijd goed !”

“Daar heb ik ook al dukkels aan gedacht, Kors. Er zitten in de Alblasserwaard merakels veel mensen, die de naam Korevaar dragen. En ze zijn lang niet allegaar familie van elkaar.”

“Er is een verklaring voor, Schinkel. Of die verklaring helegaar juist is, daar blijf ik buiten. Maar ik heb er eens van gelezen in een foliant van vroegerjaren. Toen Floris de Vijfde omtrent het jaar 1277 bij Handvest voor de Alblasserwaard bepaalde, dat er op gezette tijden schouw over de bedijkingen zou worden gehouden, toen stelde hij ook mannen aan, die bij de veelvuldige overstromingen moesten zorg dragen, dat de mensen niet verkommerden, als ze soms geisoleerd zaten op waterzolders of andere hooggelegen schuilplaatsen. Wanneer er een ramp van 't water kwam, waren zij er voor aangewezen, om de voorraden koren eerlijk te verdelen, niet de een veel, de ander weinig of niets. Die mannen moesten zogezegd voor een richtige distributie zorgen, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. En weet je, hoe ze die luidjes benaamden ? Floris zegde: Ik stel jullie aan als opzichters over het koren, goeie vaderlijke opzichters, daarom zijn jullie “coernvaederen”. Belnou, later is de wettelijke naamgeving gekomen en de afstammelingen van de door Floris aangestelde coern- of korenvaders, die deze naam door de tijden heen nog altijd als erenaam behouden hadden. lieten zich inschrijven als Korevaar of Koorevaar met twee o's. En zodoende is het ook te begrijpen, dat de naam Korevaar niet hoeft te duiden op familiebanden. Maar tevens blijkt hier uit, dat alle Korevaars, waar ter wereld men ze ook tegenkomt, stammen uit een Alblasserwaards geslacht.”

J. W. Ooms laat in zijn boek dus Kors de Roover zeggen dat de naam “Vader van het Koren” betekent. Net als Kors de Roover en J. W. Ooms blijf ik (aldus Fred) erbuiten of de verklaring helegaar juist is. Wel denkt hij, in tegenstelling tot Ooms, dat alle Korevaars (Corevaar’s, Koorevaar’s, Korevaart’s, Korevaer’s enz.) uiteindelijk familie van elkaar zijn, als je maar ver genoeg terug gaat (1277 of 1421 of 1515 ??). Behalve bovenstaande verklaring voor de naam zijn er nog twee andere die uitgaan van “Vader van het koren”. In totaal dus drie manieren om “Vader van het koren” te verklaren.

·    De eerste verklaring is dus boer in de Alblasserwaard met een waterzolder, waar ook koren werd bewaard dat in tijden van overstroming onder de bevolking verdeeld werd, dus “Vader van het Koren”;

·    De tweede is belastingambtenaar die de op last van de Heer de tiende penning over de korenoogst inde en daarvan voor in tijden van overstroming een deel bewaarde. Dat werd dan onder de bevolking verdeeld, dus ook “Vader van het Koren”. In de 12e en 13e eeuw werd in de Alblasserwaard, dat toen nog hoger lag, op bescheiden schaal koren verbouwd, maar het is erg de vraag of er toen al Corevaar's waren. Later toen de grond in de waard door inklinking gezakt was, is er vrijwel geen koren meer verbouwd, wel hennep.

·    De derde is het verhaal dat bij de Sint Elisabethsvloed in 1421 de voorzaten van de Corevaar’s hielpen de nood van de getroffenen te lenigen door koren te verdelen. De toenmalige autoriteiten vonden dat dusdanig "Edel van Herte" dat zij zich “Vader van het Koren” of te wel Corevaar mochten noemen. N.B. de Alblasserwaard is in 1421 niet overstroomd, toen is wel het gebied ‘de grote waard’ ten zuiden van de Merwede overstroomd en is de Biesbosch ontstaan. De waard is wel overstroomd in 1413 en op 10 april 1446, beide keren door opperwatervloed, terwijl er op 21 oktober 1468 tengevolge van een stormwatervloed ook veel vee verdronken is.

De naam Korevaar kan natuurlijk ook iets totaal anders betekenen, zoals de nu volgende theorieen zeggen.

·    Een theorie zegt dat de eerste Corevaars schippers zijn geweest die koren vervoerden naar de waard, dus “Vaarder van het Koren”.

·    Weer een andere verklaring, die ik gehoord heb, zegt dat koren hier afgeleid is van verkoren of verkiezen. Dit kan zijn als voogd voor weeskinderen. Een “Verkoren Vader” dus.

·    Ook afgeleid van verkiezen is de tweede man van een weduwe, die daardoor een “Verkoren Vader” voor haar kinderen krijgt. Een eerste huwelijk was vroeger vaak uit Liefde, een tweede uit noodzaak. Wegens ontbreken van sociale voorzieningen moest er bij het wegvallen van de kostwinner een andere komen.

·    Of het kan gaan om een onecht kind dat door een “Verkoren Vader” wordt opgevoed.

 

Het P.J. Meertens Instituut (van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde) in Amsterdam laat desgevraagd weten dat men “de naam Korevaar als (middeleeuwse) beroepsnaam niet is tegengekomen. Mogelijk is sprake van een verband met het woord korver. Het Middelnederlands woordenboek van Verwijs en Verdam geeft naast het woord corver ook nog corvenaer. Het is denkbaar dat hieruit door metatesis (= letter of klank verwisselingen) core(n)vaer is onstaan, maar het is nog voor de hand liggender om er van uit te gaan dat corevaer, als archaische vorm wellicht, zonder deze letteromzetting, in plaats van corver genoteerd werd (immers: -er <-aar). Bij deze beroepsaanduiding wordt een drietal betekenissen gegeven: Mandenmaker (korf= mand), manddrager(sjouwer) en haringvisser. Bij deze laatste is de etymologie (= woordafleiding) onduidelijk, hoewel een vergelijking gezocht wordt met 'korfharing' (in tegenstelling tot tonharing en kaakharing)”.

·    Volgens het P.J. Meertens Instituut betekent Korevaar dus "Mandenmaker", of;

·    Korevaar betekent Mandendrager of Sjouwer, of tot slot;

·    Korevaar betekent (Korf) Haring Visser.

 

Welke van de genoemde 10 verklaringen waar is, als er al een waar is, weet ik niet. Ik ben geneigd de schipper en/of de mandenmaker wat geloofwaardiger te vinden dan de andere mogelijkheden, maar het zou natuurlijk leuker zijn als de laatst genoemde “Vader van het Koren” waar was. De verbinding van de betekenis van de naam en het mogelijke wapen is ook niet zo eenduidig. Zeker niet als ik aanneem dat dat inderdaad drie spaden of schoppen bevat die duiden op het, met behulp van dat gereedschap, verworven land in de Ablasserwaard. Dit zou dan toch kunnen duiden op een boer in de Alblasserwaard met waterzolder en/of edel van herte.

 

1.2 Verspreiding over Nederland

 

Op 31 mei 1947, net na de tweede wereld oorlog is er in Nederland een volkstelling gehouden. Hieruit kan ondermeer afgeleid worden hoeveel personen met een bepaalde naam in welke provincie voorkomen. We vinden dan voor Korevaar, en alle varianten daarop, het volgende:

 

Noord Holland

Koorevaar

7

Groningen

Koorevaar

1

 

Korenvaar

9

Limburg

- -

-

 

Korevaar

59

Friesland

Korevaar

1

Zuid Holland

Koorenaar

1

Drente

Korevaar

2

 

Koorevaar

245

Overijssel

Korevaar

1

 

Koorevaart

1

Gelderland

Koorevaar

2

 

Koorevaer

6

 

Korevaar

7

 

Korenaar

11

Utrecht

Koorevaar

4

 

Korenvaar

1

 

Korevaar

49

 

Korenvaart

7

Zeeland

Korevaar

5

 

Korevaar

1549

Noord Brabant

Koorevaar

1

 

Korevaart

28

 

Korevaar

6

 

Korevaer

67

 

 

 

 

Dus op 31 mei 1947 was er 1 Koorenaar en 1 Koorevaart en waren er 260 Koorevaar's, 6 Koorevaer's, 11 Korenaar's, 10 Korenvaar's, 7 Korenvaart's, 679 Korevaar's, 28 Korevaart's en 67 Korevaer's totaal 1070 Ko(o)re(n)(v)a(a)(e)r(t)'s in Nederland. Dit is inclusief 1 Koorenaar en 11 Korenaar's, Niet zeker is of die ook van deze stam zijn.

 

Nog anders gezegd er waren 260 mensen die Koorevaar heetten, 679 mensen die Korevaar heetten en 131 familie leden die hun naam anders schreven. Al deze mensen wonen in 1947 in Nederland en dan heb je er nog die daarbuiten wonen. Het aantal familieleden dat buiten Nederland bestaat is mij onbekend, maar er zitten er in ieder geval in Canada, Australie, Argentinie, Zuid- Afrika en op de Nederlandse Antillen en waarschijnlijk ook in de Verenigde Staten en Israel. Al deze mensen zijn waarschijnlijk allemaal familie van elkaar, in die zin dat ze waarschijnlijk een gezamelijke stamvader zo rond 1500 hebben. Allemaal komen ze, oorpronkelijk uit de Alblasserwaard. In de familie verbanden lopen Korevaars en Koorevaars dwars doorelkaar heen. Als je als Korevaar gedoopt werd was het niet vreemd om als Koorevaar te worden begraven, of andersom. De Korevaart tak is geheel afgezonderd door een Arij Aartse Korevaar die rond 1779 naar Rockanje ging en wiens zoon Jan zich daar in 1812 als Korevaart liet registreren. (zie hoofdstuk 5)

 

Van de Koorevaarts en de Korevaers is mij (nog) niets bekend. Er kwamen in 1947 geen familieleden meer voor die hun naam met een C schreven. Ook zijn er mensen geweest die Koorenvaar, Koorenvaer, geheten hebben. Deze zijn echter in 1947 niet als zodanig genoteerd en komen dus niet meer voor. Over de familie leden die hun naam anders dan Koorevaar of Korevaar schrijven is mij (nog) weinig bekend. Maar ook de onbekende takken horen hier ongetwijfeld bij. Als u meer informatie hierover, of over iets anders, de familie betreffende, weet is de samensteller van dit verhaal daar erg benieuwd naar en zal hij het erg op prijs stellen als u kontakt met hem opneemt.

Hieronder volgt het lijstje uit 1947 nog eens maar dan op plaatsnamen (alfabetische volgorde van de plaatsnamen, daarachter het aantal mensen):

·    De naam Koorenaar komt voor in : Gouda 1. Totaal 1 plaats en 1 persoon.

·    De naam Koorevaar komt voor in : Amsterdam 4, Arnhem 1, Bergen (nh) 2, Bleskensgraaf 2, Bodegraven 2, Brandwijk 11, Breda 1, Dordrecht 10, Giessendam 12, Giessen Nieuwkerk 3, Gorinchem 1, Gouda 1, 's Gravenhage 23, Groningen (stad) 1, Groot Ammers 9, Hardinxveld 26, Hendrik Ido Ambacht 5, Hoogblokland 1, Hoornaar 1, Kesteren 1, Krimpen a/d IJssel 8, Langerak 1, Lekkerkerk 10, Lopik 1, Meerkerk 3, Molenaarsgraaf 10, Moordrecht 1, Nieuw Lekkerland 2, Ouderkerk a/d IJssel 1, Papendrecht 1, Rockanje 1, Rotterdam 50, Schiedam 10, Schoonhoven 18, Sliedrecht 8, Utrecht (stad) 2, Velsen 1, Voorburg 3, Wijngaarden 11, Zuilen 1. Totaal 40 plaatsen en 260 personen.

·    De naam Koorevaart komt voor in : Rockanje 1. Totaal 1 plaats en 1 persoon.

·    De naam Koorevaer komt voor in : Alblasserdam 1, Ottoland 5. Totaal 2 plaatsen en 6 personen.

 

·    De naam Korenaar komt voor in : Boskoop 1, Giessen Nieuwkerk 1, Oud Alblas 3, Schoonrewoerd 6. Totaal 4 plaatsen en 11 personen.

·    De naam Korenvaar komt voor in : Amsterdam 9, Dordrecht 1. Totaal 2 plaatsen en 10 personen.

·    De naam Korenvaart komt voor in : Oostvoorne 2, Rockanje 5. Totaal 2 plaatsen en 7 personen.

·    De naam Korevaar komt voor in : Aardenburg 3, Alblasserdam 5, Amersfoort 1, Amsterdam 5, Beemster 2, Benschop 2, Bergambacht 3, Bergen op Zoom 1, Berkenwoude 9, Bleskensgraaf 17, Boskoop 1, Brandwijk 45, Bussum 7, Capelle a/d IJssel 8, Delft 6, St. Dennenoord (Zuidlaren) 1, Dordrecht 4, Eethen 1, Ede 1, Ermelo 1, Giessendam 90, Giessen Nieuwkerk 1, Gorinchem 3, Gouda 34, 's Gravenhage 37, Haarlem 21, Hardinxveld 3, Den Helder 5, Hilversum 2, Houten 1, Jutphaas 4, Krommenie 5, Landsmeer 2, Leeuwarden 1, Leiden 1, Lopik 11, Maarn 1, Maartensdijk 1, Molenaarsgraaf 21, Muiden 1, Nieuwpoort 1, Noordeloos 1, Noordwijk 1, Norg 1, Ottoland 13, Oud Alblas 3, Ouderkerk a/d IJssel 1, Papendrecht 14, Peursum 5, Polsbroek 1, Puttershoek 3, Pijnacker 1, Renkum 4, Rijswijk 3, Rotterdam 41, Schiedam 8, Schoonhoven 18, Schoonrewoerd 6, Sliedrecht 104, Stolwijk 3, Snelrewaard 1, Soest 2, Streefkerk 7, Strijen 1, Tholen 1, Utrecht (stad) 19, Veenendaal 1, Venhuizen 3, Vianen 1, Vlaardingen 1, Vlissingen 1, Voorburg 1, Vreeswijk 1, Vuren 1, Wijdenes 1, Wijk en Aalburg 4, Wijngaarden 22, Zaandam 1, Zaandijk 1, Zeist 2, Zoetermeer 1, Zuilen 1, Zwijndrecht 1, Zwolle 1. Totaal 84 plaatsen en 679 personen.

·    De naam Korevaart komt voor in : Maassluis 1, Nieuwenhoorn 1, Nieuw Helvoet 7, Oostvoorne 2, Rockanje 14, Streefkerk 1, Vierpolders 1, Zoetermeer 1. Totaal 8 plaatsen en 28 personen.

·    De naam Korevaer komt voor in : Gouda 7, Goudriaan 9, Groot Ammers 16, Hendrik Ido Ambacht 6, Hoornaar 5, Krimpen a/d Lek 1, Langerak 7, Lekkerkerk 15, Maasdam 1. Totaal 9 plaatsen en 67 personen.

 

Ofwel totaal 110 plaatsen en 1070 personen.

 

2. Familiewapen

Op de grafsteen van de vrouw van Jacob Adriaense Corevaar (zie IIIc) in de kerk in Ottoland uit 1648 staan twee wapens, waarvan het tweede wapen met 3 spaden (2-1) waarschijnlijk van haar man (Jacob Adriaense Corevaar) is. Dit wapen is afgebeeld in figuur 1. Fred geeft aan dat hij de grafsteen zelf slechts half (de onderste helft inclusief het tweede wapen) heeft kunnen zien omdat deze voor de andere helft onder het plankier, waar de kerkbanken op staan, ligt. Echter bij de renovatie van de kerk in 1985 in zijn geheel gezien.

 

Figuur 1: Wapen op grafsteen in de kerk Ottoland


Het boek “Genealogische en Heraldische merkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuidholland” van Bloijs van Treslong Prins, dat grafzerken uit Zuid Hollandse kerken beschrijft, zegt over deze steen (blz 270) :

 

“8 Wapen: drie botten (visschen) (2 en 1) staande. HIER LEYT BEGRAVEN EMMIGHEN ADRIAN TONIS BOTH HUYSVROUW VAN JACOB ADRIAENSE COREVAAR OUDT 66 IAREN IS IN DEN HEERE ONTSLAPEN DEN 2 SEPTEMBER 1648. wapen: drie spaden (2 en 1) met de stelen naar boven. ENDE HAAR DOCHTER GRIETGHEN JACOBS DE HVISVROUE VAN GERRIT PIETERSE OUD 39 IAREN IS IN DEN HERE ONTSLAPEN DEN 28 JANVARI 1652

 

Een familielid uti Wijngaarden heeft B.L.C. Genealogisch Bureau in Oosterhesselen gevraagd of hen een wapen van de Korevaars bekend was. Daar is toen het volgende uitgekomen. “Het is met meer dan aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aan te nemen dat het wapen met de drie spaden inderdaad bij uw familie hoort. ..... Het familiewapen wordt overigens door meerdere personen met de naam Korevaar gevoerd. ..... Wapen beschrijving (blazoenering) : Van zilver met 3 schoppen van zwart, verdeeld 2 en 1. Helmteken: een zwarte schop. Helmkleden: zilver (grijs) en zwart. In de heraldiek wordt onderscheid gemaakt tussen een spade en een schop. De spade heeft een puntige onderkant en de schop is recht. Veelal wordt dit landbouwwerktuig aangetroffen in boerenwapens. Ze zijn het kenteken van het oude recht van de schop (spade), waardoor de voorvaderen hun verworven landbezit hebben verkregen en vergroot. Bron: grafsteen in de kerk van Ottoland.” Verdere navraag bij dit genealogisch buro leerde dat zij geen afbeelding van de grafsteen uit de kerk in Ottoland hebben, maar dat uit de wapen beschrijving het wapen, heraldisch verantwoord, is geschilderd.

 

2.1 Wapenzegels

Onderzoekingen op het Centraal Buro voor Genealogie, afdeling HERALDIEK in den Haag hebben drie wapenzegels opgeleverd. De eerste is die van A. Koorevaar, president schepen van Molenaarsgraaf op 10.2.1785. Hij voerde het waarschijnlijk alleen uit hoofde van zijn functie, een wapen met een leeuw en als helmteken een uitkomende leeuw. Een lakafdruk van zijn zegelring met dit wapen is in de portefeuille Holland 3890, gemerkt "oefening in den wapenhandel 1871 I" in het rijksarchief in den Haag. Ik heb de lakafdruk op dit document bekeken, maar het is erg verweerd en ik kan er niets op herkennen. Deze A. Koorevaar, alias Arien Janszn Korevaar leefde van 25.8.1720 tot 25.2.1807 en tekende als secretaris van Molenaarsgraaf de gaarders boeken aldaar voor trouwen van

10.11.1780 tot 13.12.1790 en die voor begraven van 6.10.1780 tot 24.5.1791. (zie VIIc)

 

figuur 2: lakzegelafdruk “Korevaar” in collectie Steenkamp-Damstra

 

 

 

De tweede wapenzegel is gevonden in de collectie Steenkamp- Damstra (origineel Collectie Deventer 1929). Deze collectie bestaat uit allerlei lakzegel afdrukken op kaartenbak kaartjes. Het wapenzegel, dat daarin onder de naam Korevaar te vinden is, is afgebeeld in figuur 2.

 

figuur 3: lakzegelafdruk “Korevaar” in collectie Halwassa

 

Het derde gevonden wapenzegel is gevonden in de collectie lakzegels Halwassa nr. 18. Deze collectie bestaat uit multimappen met daarin bladen waarop 20 tot 25 lakafdrukken geplakt zijn De bladen zitten in plactic hoezen. Daarin is in map 18 onder de naam Korevaar het wapenzegel gevonden dat is afgebeeld in figuur 3.

 

Van beide laatste wapenzegels is verder niets bekend. Alleen dat ze onder de naam Korevaar in beide genoemde collecties in het Centraal Buro voor Genealogie voorkomen. We weten niet welke Korevaar’s deze zegels gebruikt hebben en of zij dat uit hoofde van een ambt deden en zo ja, welk ambt dan ?

 

Al het bovenstaande leidt er toch toe dat de Corevaar’s waarschijnlijk inderdaad een wapen gevoerd hebben en wel, dat met de drie spaden of schoppen geweest. Let op de verdeling van de spaden, op de grafsteen is die 1-2 (1 boven en twee beneden), alhoewel de tekst van Bloijs van Treslong zegt 2-1, en op beide zegelafdrukken is hij ook 2-1. De vorm van de spaden is ook een onderwerp van discussie. Boven genoemd is de spade als werktuig om land te ontginnen. De vorm met omhoog komende zijkanten, zoals die met name op de lakzegels staat doet sommigen ook denken aan een schop waarmee o.a. door bakkers en molenaars koren verplaatst werd. De grafsteen is waarschijnlijk ouder dan beide lakzegels. Het staat ook nog steeds niet vast of het een familiewapen is dat door alle Corevaars gevoerd mocht worden of dat het slechts door een (enkele) Corevaar(s) uit hoofde van hun ambt mocht worden gevoerd. Het kan ook nog steeds dat het geen familiewapen maar eerder een groeps- of beroepswapen is geweest. Dit laatste zou dan ook kunnen verklaren waarom dit wapen niet meer gevoerd wordt.

 

(Referentie: Hoofdstuk 1 en 2 zijn ontleed uit: Voorwoord Geslacht Korevaar, door Fred H. Koorevaar. Alphen aan den Rijn.)

 


3. De generaties in de Alblasserwaard 16e , 17e en 18e eeuw

 

Generatie I

 

I ADRIAEN ADRIAENSE COORENVAEYER

Geboren. Hoornaar circa 1515, (GA. Gorinchem RA. No. 132/4 dd. 10.1.1565: Compareerde Jan Gherits, schout, Adriaen Adriaense Coorenvaeyer, Willem Dircxs, Aerdt Geritse, Jan Aerdtse, Jan Adriaense, dese 5 geswoorene ende noch Willem Dircxs voorsz ende Jan Mathijs van Muylwijck beyde kerckmeesters der kercke van Hoornaer, de welcke transporteeren aen Peter Janse, woonende op Hoornaer, 5 mergen 5 hont lants op Hoornaer, noortwaerts Willem Dircxs ende suydwaerts Jan Henricxs, streckende van de huysweer van Peter Jans tot de Middelwech toe), trouwt Hoornaar circa 1540 N.N. Uit dit huwelijk bekent:

1. Adriaen, geboren Hoornaar circa 1545 volgt II

2. Dirk, geboren Hoornaar circa januari 1547, overleden Hoornaar voor 2.2.1632

 

Generatie II

 

IIa ADRIAEN ADRIAENSE CORE(N)VA(Y)ER

Geboren Hoornaar circa 1545, (woonde Ammers Graeflant), zoon van Adriaen Adriaense Coorenvaeyer. (GA. Gorinchem RA NO. 89/71 dd. 9.7.1571: Adriaen Adriaens de jonge Corenvaeyer, woonende op Hoornaer. Ende droegh op aen Matheus Cornelis ende Gijsbert Meuse, woonende in Overslingelant onder Noordeloos. Een werff gelegen op Hoornaer, waer boven naest gelant is Aerdt Lenardts ende beneden de weduwe van Dionijs Janse, streckende van de Heerweg af tot de Werff van Adriaen Jans Pellen toe.- GA. Gorinchem RA NO. 132/632 dd. 26.9.1571: Tussen Adriaen Adriaensz de jonge Coornvaeyer, eysser ten eenre ende Gijsbert Meeuse als gedaagde, questie over koop van een werf op Hoornaer - GA. Gorinchem RA No. 93/114v dd. 14.11.1580: Compareerde Jan Marcus, wonende in Thienhoven, de welcke constitueert tot borge Adriaen Adriaens Coorenvayer, zijn zweer, op Hoornaer, die deze volgens vonnis van den hove van Hollant moet betalen aen Jan Willems, wonende op 't huis te Hooningen), trouwt circa 1580 N. N. Uit het eerste huwelijk zijn bekend:

1. Aert Adriaens, geboren ca. 1580 volgt IIIa

2. Pieter Aerts, geboren ca. 1582 volgt IIIb

 

Adriaan Adriaense Corevaer trouwt 2e circa 1585 Annigje Ariens Brouwer, (zus van Jan Ariens Brouwer, die 1613 met Marijntje Jans trouwt - RBK 2/123 24.6.1645 Zoen wegens doodslag begaan door Adriaen Jansz Brouwer. Aanwezig o.a. Jacob en Pieter Ariens Corevaer, neven) dochter van Adriaen Henricxse Brouwer en Sijchgen Cornelisdr. Uit het tweede huwelijk zijn bekend:
3. Jacob Adrieans, geboren circa 1586 volgt IIIc

4. Pieter Ariens, geboren circa 1595 volgt IIId

 

 

Generatie III

 

IIIa AERT ADRIAENS COREVAER

Geboren ca 1580, zoon van Adriaan Adriaense Corevaer en N. N. overleden voor 4 april 1662, trouwt N.N. Uit dit huwelijk bekend:

1. Anthonis Adriaens, geboren Ammersgraafland circa 1610, volgt IVa

2. Leendert Aerts, geboren circa 1615, volgt IVb

3. Ocker Aerts, geboren circa 1615, volgt IVvc

4. Pieter Aerts, geboren circa 1616, volgt IVd

 

 

 

 

IIIb PIETER ADRIAENS COREVAER

Geboren circa 1582, zoon. van Adriaan Adriaense Corevaer en N. N. ovl. voor 1627. Trouwt circa 1620 Marritge Jans Sterrenburg, ovl. voor 1636.

Weesboek f72v 22.2.1635 Rekening en bewijs door de voogd Jacob Adriaens Corevaer en Pieter Jans Sterrenburg als voogden van de 1 nwk van Pieter Adriaens Corevaer en Maritge Jans Sterrenburg, zaliger. Rekening en beweijs sedert 22.2.1632; f 63; 23.2.1633 rekening en bewijs door de voogd Jacob Ariens, bloedvoogd van het weeskind van Pieter Ariens; f123; 26.2.1641 rekening en bewijs door de voogd . Pieter Adriaens Corevaer, etc; f126; 26.2.1641 Jan Pieters Corevaer zoon van Pieter Ariens Corevaer en Maritge Jans Sterrenburg, beide overleden is nu mondig)

(RBK 2/47v 21.5.1636 De voogden van de kinderen van Pieter Aryensz en Mariken Jans, t.w. Cornelis Lambertsz, nu wonend Giessen Nieuwkerk; Jacob Ariensz Corevaer, Ottoland en Paulus Jansz Sterrenburg op Ammersluys verkopen 5 morgen in Bleskensgraaf N30), Uit dit huwelijk bekend:

1. Boudewijn, geboren circa 1619, volgt IVe.

2. Jan, geboren circa 1620, volgt IVf.

 

IIIc JACOB ADRIAENS COREVAER

Geboren circa 1586, zoon van Adriaan Adriaense Corevaer en Annigje Ariens Brouwer, ovl. na 1649. Trouwt 1610 Emmighen Adriaen Tonisz Both, geboren circa 1582, overleden Ottoland 2 september 1648, (grafsteen met wapen van Both en Corevaer in de kerk van Ottoland, zie beschrijving grafsteen in voorwoord bij wapen). Woont in 1636 Ottoland. 21.5.1636 voogd van de kinderen van Pieter Ariensz Corevaer en Marigje Jans. 24.6.1645 als neef bij de zoen van Adriaen Jansz Brouwer. DG. 25.4.1649), Uit dit huwelijk:

1. Arien, geboren circa 1610, volgt IVg.

2. Grietje, geboren circa 1613,
overleden. Ottoland 28 jan 1652, begraven (In de kerk van Ottoland), trouwt 1640 Gerrit Pieterse Boon ,ged. Goudriaan 21 apr 1619, (Hij getrouwd(2) Lijsbet Ariens), zoon. van Pieter Ariens Boon en Eechtjen Gerrits

3. Annigje, gedoopt 25 apr 1619.

 

IIId PIETER ADRIAENS COREVAER

Geboren circa 1595, zoon van Adriaan Adriaense Corevaer en Annigje Ariens Brouwer, ovl. na 1651, woonde Ammerssluys oft Opperstock, lidmaat Ammers Graveland 26.4.1643. (24.6.1645 als neef bij de zoen van Adriaen Jansz Brouwer), Trouwt Neeltje Jansdr Ooms, (lidmaat Groot Ammers 26.4.1643), Uit dit huwelijk:

1. Dirk, gedoopt Groot Ammers 3.1.1644 volgt IVh

2. Pietertje, gedoopt Groot Ammers 4.2.1646 (doopgetuige de vader Pieter Adriaens)
Trouwt (j.d. van Ammers Graveland) Groot Ammers 25.11.1668 Dirk Cornelisz Specksnijder (j.m. van Ammers Graveland, lidmaat Ottoland 1679), ovl. Ottoland 21 sep 1711.

3. Jacob, gedoopt Groot Ammers 22.3.1648, volgt IVi.

4. Bouwen, gedoopt Groot Ammers 23.7.1651, volgt IVj.

5. Annechjen, gedoopt
Trouwt (j.d. van Graveland), Groot Ammers 24.12.1676 Theunis Hermansen, (weduwnaar van Aechtjen Jans, woonde Hoornaar ?).

 

 

Generatie IV

 

IVa ANTHONIS ADRIAENS COREVAER

Geboren Ammers Graveland circa 1610, zoon van Aert Adriaens Corevaer en N. N. Lidmaat Ammers Gravelant 1643, overleden voor 1 okt 1651 (1 oct 1651 comp. voor schout en schepenen van Langerak (Recht. arch 1897, aanw 1897, deel 7 ??) Cornelis Corneliss de Groot en Niesje Dircks wed van wijlen Thonis Aerts Corevaer; de nagelaten kinderen van voorn. Corevaer, idem den 27 mei 1654, Niesje Dircks, wed. van Thonis Aertz Corevaer). Trouwt circa 1630 Niesje Dircks, (lidmaat Ammers Gravelant 1643), ovl. na 4 apr 1662, dochter van Dirck Claese en Susanna Sarvels.

(RA. 25 Langerak eind 1643 192. Comp. Dirrick Claes, weduwnaar van Susanna Sarvels, geass. met Thonis Aerts Coorevaar en Cornelis de Groot, beijde schoonsonen ter eenre ende Matthijs Jansz, Jan Claes als man en voogd van Marritje Jans ende Gerrit Thonis Ridder, in deze geass. met Andries van Rietveld, schout, Cornelis Jans Cuijck, schepen van Ammersgraefland, Meerten Pieters schepen).

(familiegeld Groot Ammers 1674 (onder elkaar op de lijst): Ocker Aertsz f 2000,- en f12,-; Leendert Aertsz f 1200,- en f6,- en Niesie Dircks met haar soon f 2000,- en 12,-), (stemgerechtigd Graafland 4.4.1662: de weduwe van Teunis Aertsz met Leendert Aertsz en Ocker Aertsz.).

Uit dit huwelijk bekend:

1.    Dirk Theunisse, volgt Va

2.    Willem Theunis, gedoopt Hoornaar 15.8.1632 volgt Vb

3.    Trijntje gedoopt Ammers Graveland circa 1643,
Overleden voor 29.5.1679, getrouwd Groot Ammers 11.4.1666 Theunis Bastiaans Uijl, geboren Langerak, overleden na 29.5.1679

4.    Susanna, gedoopt Groot Ammers 1.5.1644,
Overleden Langerak 29.10.1716, trouwt als j.d van Ammersgraafland in Groot Ammeers 26.11.1673, Gijsbert Barten Ottenspoor, geboren ca. 1641, woont Langerak, armmeester voro 1692, begraven Langerak 1.6.1724

5.    Sijgje, gedoopt Groot Ammers 29.1.1646

6.    Jan, gedoopt Groot Ammers 9.9.1647

7.    Geertje, gedoopt Groot Ammers 3.1.1649

8.    Nijs, geboren Ottoland circa 1650 volgt Vc

9.    Aert, gedoopt Groot Ammers 12.2.1651 volgt Vd

10.  Cornelis, getuige bij doop Ottoland 1663 en Molenaarsmeer in 1674
en 2.1.1678 doop van Pietertien, dochter van Arien Jans Hoornaar en Annichie Cornelis

11.  Arieantje, geboren Ammers Graafland, Trouwt Cornelis Aarts Speck

12.  Marichtje

 

IVb LEENDERT AERTS COREVAER

Geboren circa 1615, zoon van Aert Adriaens Corevaer en N. N. Lidmaat Graafland 1643 en 1684, stemlijst aldaar 1662, ouderling aldaar 1684. Trouwt circa 1643 Ygje Jansdr, lidmaat Graafland 1684 en 1695. Uit dit huwelijk:

1.    Aert, gedoopt 5.2.1651, doopgetuige de vader Leendert Aerts

2.    Arien, geboren Groot Ammers 4.8.1652

3.    Annechje, geboren Ammers Graafland
Lidmaat 1684 en 1695 Graveland, trouwt Groot Ammers 4.2.1674 Willem Pieter Centen, gedoopt Groot Ammers 15.1.1651, zoon van Pieter Willems (uit dit huwelijk 4 kinderen)

4.    Barber, gedoopt Graafland 9.8.1654, doopgetuige de vader Leendert Aerts
Trouwt Groot Ammers als j.d. van Graafland 15.3.1682 Jan Aertsen Specksnijder, geboren Achterland, gedoopt Goudriaan 22.12.1652, zoon van Aert Jans Speck en Berber Everts

5.    Arichje, gedoopt Graafland 9.6.1658, doopgetuige Trijntje Teunis, Willem Franse uit Ottoland, Leentien Gijsbert uit Nieuwpoort

6.    Lijntje, geboren Graafland circa 1659,
Trouwt Groot Ammeers 15.3.1682 Aert Cornelis Verhoef, gedoopt Graveland, beide lidmaat 1684 en 1695 Graveland

7.    Jannechjen, gedoopt Graveland 25.4.1660,
Ondertrouwt Groot Ammers 17.4.1687 Arien Gerrits Thoom, gedoopt Groot Ammers 27.4.1661, zoon van Gerrit Ariens Thoom en Adriaantje Trix.

8.    Weijntje, gedoopt Graafland 13.4.1664, doopgetuige de vader Leendert Aerts

9.    Peter, gedoopt Graafland 10./3.1669 volgt Ve

 

 

IVc OCKER AERTS COREVAER

Geboren circa 1615, zoon van Aert Adriaens Corevaer en N. N. (Stemlijst Graveland 4.4.1662, lidmaat aldaar 22.4.1643) Trouwt circa 1642 Anneke Cornelis Thoom, (lidmaat 22.4.1643 Graveland), ovl. circa 12 maart 1650, dochter van Cornelis Leenderts Thoom en Eva Adriaensdr Oom.

(Folio175v 12.3.1650 Compareerden Ocker Aerts Corevaar, wonende Ammers Graveland, weduwnaar van Anneken Cornelis Thoom ten eenre en Cornelis Leendert Thoom en Adriaentgen Cornelis Thoom, mede wonende Ammers Graafland als vader en broer van Anneken Cornelis Thoom en bloedvoogden van de nagelaten weeskinderen)

(R.A. Gelkenes nr. 8/73, dd. 15.9.1663: De erfgenamen (kinderen) van Zaliger Cornelis Leenderszoon Thoom en Eva Adriaensdochter Oom, gewoond hebbende te Ammers- Graveland, scheiden en delen de boedel van hun ouders, namelijk Adriaen Corneliszoon Thoom, wonend Ammers- Graveland, Dirck Corneliszoon Thoom, wonend Ottoland, Adriaentge Cornelis Thoom, weduwe van Abraham Willemszoon, wonend Ammers- Graveland, Maritge Cornelis Thoom, weduwe van Aert Janszoon de Bas, wonend Nieuwpoort, Ocker Aertszoon Corevaer als vader van zijn 2 weeskinderen bij zaliger Anneken Cornelis Thoom en Willemken Cornelis Thoom, weduwe van Jacob Bastiaenszoon, wonend Ammers- Graveland), (RA Gelkenes nr. 8/73 van 15.9.1663, OV 1990/462, Theunis Ocker Aertsz Corevaer is weduwnaar van Anneken Cornelis Thoom).

Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, gedoopt Groot Ammers 19.11.1645.

2. Aert, gedoopt Groot Ammers 10.06.1646, volgt Vf.

3. Theunis, gedoopt Groot Ammers 7.3.1649,

 

IVd. PIETER AERTS COREVAER

Geboren ca. 1616, zoon van Aert Adriaens Corevaer en N.N. Trouwt N.N. Lidmaat Graveland 26.4.1643. Kinderen uit het huwelijk:

1. Dirck, gedoopt Groot-ammers 3.1.1644

2. Pietertje, gedoopt Groot-Ammers 4.2.1646,
getrouwd Groot-Ammers 25.11.1668 Dirk Cornelisz. Specksnijder.

3. Jacob, gedoopt Groot-Ammers 22.3.1648

4. Annechjen, gedoopt

 

IVe. BOUDEWIJN PIETERSZ COREVAER

Geboren. circa 1619, zoon. van Pieter Aerts Corevaer en Marritge Jans Sterrenburg. Trouwt Groot Ammers 9 februari 1648 (bij huwelijk j.m. van Ammers Graveland) Merrichjen Willems (bij huwelijk j.d. van Berg Ambacht). Uit dit huwelijk:

1. Pietertje, gedoopt Groot Ammers 1.5.1650,
(bij huwelijk j.d. van Groot Ammers), trouwt Groot Ammers 16.9.1674 Theunis Jansz Cleijn (bij huwelijk j.m. van Asperen, wonend Noordeloos).

2. Boudewijntje, gedoopt Groot Ammers 5.10.1651, overleden voor 19.11.1678
(bij huwelijk j.d. van Groot Ammers), trouwt Groot Ammers 9.12.1674 Hendrick Cornelisse (bij huwelijk j.m. van Nieuwpoort), hij trouwt (2) 19.11.1678 Teuntje Pieters, j.d. van Molenaarsgraaf, hij trouwt (3) Ottoland 3.5.1693 Iefle Dircks den Toom, j.d. van Ottoland).

 

IVf. JAN PIETERSZ COREVAER

Geboren circa 1620, zoon van Pieter Aerts Corevaer en Marritge Jans Sterrenburg. Waersman Groot Ammers 4.4.1662, bouwman met hofstede en 19 morgen land te Ammers Graveland, schepen en heemraad, waersman, gaarmeester van Ammers Graveland, Achterland en Peulwijk) geeft aug 1674 gift aan kerk. (stemt 1662), ovl. tussen 29.4.1677 en 24.2.1680, ondertrouwd Groot Ammers (bij huwelijk j.m. van Groot Ammers) 30 mei 1649 Marrichjen Geerits Stuij, geboren Streefkerk circa 1630,. (Mogelijk dochter van Gerrit Aertsz Stuij, diaken 1652, ouderling 1664 Streefkerk, en Marrigje Crijnen) (RA Sliedrecht 1184/36- 10.11.1683 Maergie Gerrits Stuij, weduwe van Jan Pietersz Koorevaer met haeren Soon Pieter Jansz Koorevaar, haer gekooren voocht (20 jaar) draagt over aan Dirck Krijnne, wonend Giessendam, 750 roeden in den Ambacht van Slydrecht in Jan Crynne weer (weer 50), groot 9 ½ morgen) (lidmaat Groot Ammers 1695. Uit dit huwelijk:

1. Merrichjen, gedoopt Groot Ammers 17.3.1652, (doopgetuige de vader),
(bij trouwen jonge dochter van Groot Ammers) (Dg. 2.3.1695), ovl. (lidmaat Graafland 1695) na 1695, trouwt Groot Ammers 11.11.1678 Gerrit Claesz van den Dool ,geb. Noordeloos circa 1652, ovl. na 1695, begraven (lidmaat Graafland 1695), zoon. van Claes Gerrits van den Dool en Lijsken Ariensdr.

2. Pieter, gedoopt Groot Ammers 3.5.1654 (doopgetuige de vader)

3. Neeltjen, gedoopt Groot Ammers 5.3.1656 (doopgetuige de vader)

4. Pieter, gedoopt Nieuwpoort 5.1.1659

5. Aart, gedoopt Graafland 6.3.1661, volgt Vg

6. Pieter, gedoopt Groot Ammers 18.2.1663, volgt Vh

7. Neeltjen, gedoopt Groot Ammers 15.5.1665 (doopgetuige de vader)

8. Gerrit, gedoopt Groot Ammers 19.8.1668 (doopgetuige de vader)

9. Neeltjen, gedoopt Groot Ammers 7.4.1670 (doopgetuige de vader)

10. Arie, gedoopt Groot Ammers 26.12.1672 (doopgetuige de vader)

11. Merichjen, gedoopt Groot Ammers 20.10.1675 doopgetuige de vader)
Bij huwelijk j.d. uijt Graveland, lidmaat 1695 Achterland, ondertrouw Groot Ammers 9.11.1697 Wouter Aartse (Wouter Ariense Speck, j.m. van achterland, lidmaat 1695 Achterland

 

IVg. ARIEN JACOBSZ COREVAER

Geboren circa 1610, zoon. van Jacob Ariens Corevaer en Emmighen Adriaen Tonisz Both, woonde Laagblokland, lidmaat Ottoland 1678), ovl. 5 december 1692. Trouwt N.N. Uit dit huwelijk:

1. Jacobje (Jacomijntje), gedoopt Ottoland 15.041640,
(Dg. 4.11.1658 Ottoland 0526; 29.6.1670 Ottoland 0969B, ze trouwt schout van Haastrecht).

2. Teunis, gedoopt ??

 

IVh. DIRK PIETERSZ COREVAER

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader) 3.1.1644, zoon van Pieter Ariens Corevaer en Neeltje Jansdr. Ooms, Trouwt Groot Ammers (bij huwelijk j.m. van Ammers Graveladn) 26 maart 1679 Lijsbeth Cornelis, wed. van Arien Jorisse, woonde Ammers Graveland.

 

IVi. JACOB PIETERSZ COREVAER

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Pieter Aerts Corevaer) 22 maart 1648, zoon van Pieter Ariens Corevaer en Neeltje Jansdr Ooms. Trouwt Benschop 27 februari 1681 Annechie Pieterdr van Vuijren, (weduwe van Cornelis Arentsz). ovl. 1713. Uit dit huwelijk:

1. Aeltie, gedoopt Benschop 20.11.1681.

2. Pieter, gedoopt Benschop 27.5.1683, volgt Vi

3. Marrechie, gedoopt Benschop 14.12.1684,
ovl. Benschop 8.2.1742, begraven Benschop 13.2.1742.

4. Pietertje, gedoopt Benschop 29.4.1688,
Trouwt Benschop 1.12.1715 Harmen Jans de Ronde, ged. 12.8.1677, zoon van Jan Arentsz de Jongh en Aeltie Hermansdr ?).

 

IVj. BOUWEN PIETERSZ COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Pieter Aerts Corevaer) 23 juli 1651, zoon van Pieter Ariens Corevaer en Neeltje Jansdr Ooms. Trouwt Stolwijk 3 april 1688 ???

 

Generatie V

 

Va. DIRK THEUNISZ. COREVAAR

Geboren ca. 1632, zoon van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks, Stedehouder en Schepen, 23 jan 1702 comp. voor notaris J. Brouwer Gorinchem t/v Dirck Teunisz Corevaer als vader en erfgenamen van Anthonis Corevaer anders genaamd Helmich i.l. Baljuw van Laech Blokland.

(Ra Blokland 1628- 1721: 1679 Dirck Tonisz Corevaer stedehouder en schepen van Bloklant)

(RA Blokland 70: 25.5.1668: Comp Dirck Theunisz Corevaer, volgt de schuldacte bij nr. 69 afgelost 4.6.1670), overleden Ottoland (f 6,-) 10 mei 1703,begraven 15 mei 1703. Ondertrouwd Rotterdam 21 april 1690 Gerrigje Theunisdr Helmich ovl. Ottoland 24 aug 1712, dochter van Anthonis Ariens Helmich [85] en Jannigje Cornelis Groenevelt, overleden Ottoland 24 augustus 1712.

(ONA 3.3982 Dordrecht 1674, Dirk Teunis Corevaar (op den Heuvel te Hoog Blokland) 2000,- 36,-
13 augustus 1688 eed gedaan geen 1000,- gesteld op f 5,-. Arij en Cornelis Corevaar voor henzelf en als voogd van Pieternella Corevaar, Michiel Goverts x Weintje Cornelis, alle erfgenamen van Dirk Teunis Corevaar, in 1719 verklaart geen 1000,- te hebben. Nog van Molenaarsgraaf f 4000,- van zijn vader ?)

(NA. 4099 1687/4-1688 minuutacten. 10.3.1687 Dirck Teunisse Corevaar, wonend Laag Blokland, machtigt)

Gerrigje Theunisdr Helmich: Uit "Schetsen van Vroegere Toestanden uit de Alblasserwaard, volgens Oude Schrijvers en uit Archieven bijeen verzameld" van Laurens van de Giessen : Een zekere Adriaan Helmig namelijk "oorspronkelijk afkomstig van den voors. dorpe van Molenaersgraeff", notaris en procureur, bepaalde bij zijn testament d.d. 13 December 1670, dat uit zijne nalatenschap moest worden aangekocht een zeker stuk grond, om daarop een armen huis te stigten. De erflater liet tot zijn erfgenamen na zijn broeder Tobias Helmig, zijne zuster Gerritje Helmig, gehuwd met Dirk Teunisse Korevaar te Laag Blokland, Antonie Helmig, bailjuw van Blokland, Abraham Jan Prins, als in huwlijk gehad hebbende Aaltje Teunisse te Peursum en Dirk Arentse, als in huwlijk gehad hebben Jannetje Dirks. Genoemde Tobias Helmig en Dirk Teunisse Korevaar zijn, door ontstentenis der benoemde executeurs- testamentair, in hunne plaats als zodanig benoemd. Zij hebben echter geen uitvoering aan het testament gegeven. Hierdoor is een geschil met de armmeesters onstaan hetgeen in het schrijven van Laurens van de Giessen vrij uitvoerig wordt beschreven op blz. 44 en 45 van het manuscript en vanaf blz. 77 van het stuk dat vermoedelijk eens in de merwedebode heeft gestaan.).

Uit dit huwelijk:

1. Arien, (woont 1714 Laagblokland).

2. Jannigje, gedoopt Molenaarsgraaf 26.2.1653,
Lidmaat in Ottoland 1684; Naar Giessen Oudekerk; 16.5.1688 Nieuwpoort; Bij huwelijk j.d. in LaagBlokland, ondertrouw[Ottoland 11.3.1684, getrouwd Ottoland 26.3.1684 Dirk Aertsen Koyman

3. Theunis, gedoopt Molenaarsgraaf 21.11.1655.

4. Cornelis, gedoopt Ottoland 20.10.1658.

5. Aaltje, gedoopt Ottoland 10.1.1660
(getuigen Dirk Cornelis Groeneveld, Weijntje Thunis en Neeltje Wiggers), overleden 1685, trouwt Jan Jans Groen.

6. Aaltje, gedoopt Ottoland 6 jun 1661,
ovl. voor 4.10.1693, trouwt Noordeloos 6 .3.1686 Abraham Janse Prins, Abraham Janse Prins getrouwd(1) Nieuwpoort 27.5.1674 Metje Jans Middelcoop, weduwe van Aart Pieterse, wonend Nieuwpoort. Abraham is dan Jongeman van Nieuwpoort. Abraham getrouwd(3) Leerbroek 4.10.1693 Geertruij de Man, weduwe van Arnoldus Wasman, wonend Meerkerk.

7. Theuntje, gedoopt Ottoland 17.6.1663.

8. Cornelis, gedoopt Ottoland 18.3.1665, ovl. Ottoland 15 jan 1666.

9. Cornelis, gedoopt Ottoland 10.10.1666

10. Weijntje, gedoopt Ottoland 16.3.1670,
Begraven Laagblokland 12.3.1719, getrouwd Ottoland 17.7.1695 Govert Wouters Tieleman, ovl. Ottoland 25 jun 1733.

11. Pieter, geboren Ottoland.

12. Petronella, gedoopt Ottoland 17.10.1677,
(bij huwelijk j.d. van Laagblokland; 22.11.1717), getrouwd Ottoland 27.01.1709 Gerrit Gerrits Kleijne, j.m. van Graafland).

13. Cornelis, gedoopt Ottoland 22 okt 1679 volgt VIa

 

Vb. WILLEM THEUNISZ. COREVAAR

Gedoopt Hoornaar 15 augustus 1632, zoon van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks. Trouwt 1e 1662 Annechie Cornelis, Willem trouwt 2e Ottoland 17 juni 1668 Adriaentje Claasse, gedoopt Molenaarsgraaf (bij huwelijk j.d. tot Molenaarsgraaf) 23 augustus 1640, dochter van Claes Adriaens en Neeltgen Claes. Uit dit huwelijk:

1. Annechie, gedoopt Ottoland 14.10.1668 (getuige Dirk Teunis Corevaar, oom).

 

Vc. NIJS THEUNISZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland circa 1650, zoon van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks, Nijs komt met Attestatie van Streefkerk naar Ottoland in 1704, overleden Ottoland 18 december 1712. Ondertrouwd (als j.m. van Ottoland) Groot Ammers 31 juli 1672 Marichje Teunisse, (jonge dochter uit Groot Ammers), gedoopt Streefkerk 5 december 1655 (doopgetuigen Vollichie Arijens en Cornelis Arijens Smit), dochter van Teunis Arijense en Marichje Pieters. Uit dit huwelijk:

1. Pieter, gedoopt Nieuw Lekkerland 16.9.1674

2. Pietertje, gedoopt Nieuw Lekkerland 16.9.1674 (niet zeker of 1 gelijk is aan 2)

doopgetuigen Dirck Tonisse, Annigje Teunisse en Neeltje Wiggers, overleden Molenaarsgraaf 8.10.1756 (overl. a.g. Molenaarsgraaf 8.10.1756 pro deo), ondertrouwd 1e Streefkerk 28.11.1699, trouwt Ottoland 20.12.1699 Arien Ariens van der Giessen, gedoopt Molenaarsgraaf (j.m. van Laag Blokland) 17.3.1669, ovl. na 21.1.1714, zoon van Arien Jacobs van de Giessen en IJchien Jans trouwt 2e Molenaarsgraaf 30.11.1716 Teunis Cornelisz Stolck, geboren circa 1688, (j.m. van Laagblokland, woont Molenaarsgraaf).

3. Theunis, gedoopt Groot Ammers 12.9.1677.

4. Arien, gedoopt Groot Ammers 6.7.1681.

5. Jan, gedoopt Groot Ammers 19.11.1684, volgt VIb.

6. Arien, gedoopt Groot Ammers 27.5.1688, volgt VIc.

 

Vd. AERT THEUNISZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 12 februari 1651, zoon van Anthonis Adriaans Corevaar en Niesje Dircks, lidmaat Graafland 1684, getrouwd als jonge van van Opperstock met Trijntje Jans, jonge dochter van Crimpen (??)), ondertrouw 2e Hoornaar 22 april 1674, trouwt Hoornaar 13 mei 1674 Grietje Jansdr Hoek , lidmaat graafland 1684 en 1695.

(weesboek 27.2 1676 Rekening en bewijs door de voogd Aart Thonis Corevaar)

(weesboek 29.5.1679 Compareerden voor Cornelis Jongeneel schout, Arien Pieters Schep, Poulus Poulus Donck schepen Ammers Graefland. Thonis Bastiaen de Uijl weduwnaar van Trijntgen Theunis Corevaer ter eenre Aert Thonis Corevaer wonende Ammers Graveland als oom en bloedvoogd van Lijsken Thonis nagelaten weeskinderen). Uit dit huwelijk:

1. Theunis, gedoopt Groot Ammers 3.3.1675 volgt VId

2. Arien gedoopt Groot Ammers 7.3.1677

3. Jan, gedoopt Groot Ammers 15.12.1680 volgt VIe

4. Jacob, gedoopt Groot Ammers 2.5.1683

5. Areaen, geboren Groot Ammers 19.3.1684 volgt VIf.

 

Ve. PETER LEENDERTS COREVAAR

Ged. Graafland (doopgetuige de vader Leendert Aerts Corevaer) 10 maart 1669, zoon van Leendert Aerts Corevaer en Ygje Jansdr. begraven Langerak 21 aug 1721. Ondertrouwt als jongeman van Ammers Graveland, Groot Ammers 29 sep 1691, getrouwd Groot Ammers Pietertje Arends (ook Aarts of Ariens), j.d. van Gijpland. Vertrekt 1692 naar Langerak. Uit dit huwelijk:

1. Ygje, gedoopt Groot Ammers 16.12.1691 (getuige de vader )

2. Gerrigje, geboren Langerak 16.7.1693,
Ondertr. (bij huwelijk jongedochter van Langerak Langerak 15 mei 1723 Arij Cornelisse den Uijl, geboren (bij huwelijk jongeman van Langerak), gedoopt Langerak 11 dec 1692, zoon van Cornelis Cornelisse den Uijl en Annigje Cornelis

3. Eijgje, gedoopt Langerak 3 jan 1697.

4. Lijsie, gedoopt Langerak 19 dec 1697.

5. Eijgie, gedoopt Langerak 16 jul 1699.

6. Eijgie, gedoopt Langerak 25 aug 1700.

7. Eijgie, gedoopt Langerak 23 okt 1701.

8. Eijgie gedoopt Langerak 20 apr 1704.

9. Leendert gedoopt Langerak 26 jul 1705.

10. Aart gedoopt Langerak 10 apr 1706.

11. Arij, gedoopt Langerak 15 apr 1708.

12. Lijsbet, gedoopt Langerak 26 mei 1709.

13. Leendert, gedoopt Langerak 18 jan 1711.

14. Eijgie, gedoopt Langerak 17 apr 1712.

15. Lena, gedoopt Langerak 27 sep 1716.

16. Petertje, gedoopt Langerak 20 okt 1720.

 

 

 

Vf. AERT OCKERS COREVAAR

Ged. Groot Ammers 10 jun 1646, zoon van Ocker Aerts Corevaer en Anneke Cornelis Toom. overleden voor 1676. Ondertouwd Groot Ammers 2 jun 1668, trouwtr. Groot Ammers 17 jun 1668 Maijken Florens de Graeff, gedoopt Groot Ammers 26 dec 1640, overleden 1 jul 1731, dochter van Floris Claesse de Graef en Anna Jans . Zij hertrouwd 2e Groot Ammers 5.april 1676 met Gerrit Baltussen den Uijl, geboren Langerak circa 1644, overleden Jaarsveld 1720, weduwnaar van Belichen Aerts, wonend Langerak, Uit dit huwelijk:

1. Theunis, gedoopt Groot Ammers 23 sep 1668.

2. Annichjen, gedoopt Groot Ammers 26 jan 1670.

3. Arien, gedoopt Groot Ammers 4 okt 1671.

 

Vg AERT JANSZ COREVAAR

Geboren Graafland, gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Jan Pieters Corevaer) 6 maart 1661, zoon van Jan Pieters Corevaar en Marrichjen Geerits Stuij, bouwman Ammers Graveland (lidmaat Graafland 1684, lidmaat Ottoland 1691). (Aart komt in 1691 met attestatie van Graafland naar Ottoland). Ondertrouwd 1e Groot Ammers 8 februari 1687 Annetje Pieters Koot, geboren Achterland, gedoopt Groot Ammers 2 december 1657, overleden Ottoland 20 september 1695, dochter van Pieter Dircks Koot en Machteld Jacobsdr. Aart Jansse Corevaar trouwt 2e Benschop 26 maart 1699 Cornelia Woutersdr de Jongh, (weduwe van Cornelis Goosense Lekkerkerker, woonde Benschop) (Aart en Cornelia komen 18.9.1707 met attestatie van Lekkerkerk).

Uit het eerste huwelijk:

1. Pietertje, gedoopt Groot Ammers 19.10.1687.

2. Jan, gedoopt Groot Ammers 12.12.1688, volgt VIi.

3. Dirk, gedoopt Groot Ammers 6 aug 1690,
huwt Neeltje Jans van Schelluinen

4. Gerrit, gedoopt Ottoland 2.3.1692 (getuige Marichje Jans (tante) in Graveland)

 

Uit het tweede huwelijk:

1. Wouter, gedoopt Lekkerkerk 15.7.1703, volgt VIj
(doopgetuigen Cornelis Gorisse en Dirkje Wouters).

2. Gerrit, gedoopt Lekkerkerk 24.1.1706
(doopgetuigen Cornelis Gorisse en Dirkje Wouters).

3. Maria, gedoopt Polsbroek 9.9.1708.
(doopgetuigen Klaas Gerrits en Dirkje Cornelis)

 

Vh PIETER JANSZ COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers (doopgetuige de vader Jan Pieters Corevaer) 18 februari 1663, zoon. van Jan Pieters Corevaar en Marrichjen Geerits Stuij , schoolmeester Groot Ammers en Ottoland (lidmaat Ottoland 1695). Ondertrouwd 1e Groot Ammers 1684 Annechien Erasmus (Annetje) Timmer, gedoopt Molenaarsgraaf 27 september 1648, dochter van Erasmus Claessen Timmer en Annichien Gerrits. Trouwt 2e Vianen 3 augustus 1689 Annigje Abrahams Prins, j.d. van Nieuwpoort, lidmaat Ottoland 1695.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna, gedoopt Ottoland 17.7.1695

2. Baltus, gedoopt Ottoland 12.1.1698 volgt VIk

3. Jan, gedoopt Ottoland 26.7.1699 volgt VIl

4. Anna Maria, gedoopt Ottoland 25.6.1702

 

Vi PIETER JACOBS COREVAAR

Gedoopt Benschop 27 mei 1683 (doopgetuige Ariaantie Gerritsdr) zoon. van Jacob Pieters Corevaer en Annechie Pieterdr van Vuijren. Trouwt Polsbroek 13 februari 1710 Hilligje Melsen Ruijgerweij. (weduwe van Gijsbert Jansz Borst, wonend Zuid Polsbroek). Uit dit huwelijk:

1. Aeltje, gedoopt Benschop 15.3.1711 (doopgetuige Pietertje Jacobse).

2. Margje, gedoopt Benschop 17.7.1712 (doopgetuige Margje Melse),
ovl. Benschop 18.7.1712, begraven Benschop 20.7.1712.

3. Dirk, gedoopt Benschop 21.1.1714 (doopgetuige Margje Jacobse).

4. Jacob, gedoopt Benschop 25.8.1715 volgt VIm.

5. Mels, geboren Polsbroek, gedoopt Benschop 30.10.1718
(peet Eijgje Dirckse Ruijgerweij).

 

 

Generatie VI

 

VIa. CORNELIS DIRKSZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland 22 oktober 1679, (getuige Tijs Cornelis Groeneveld en Annichje Gerrits Vonck)zn. van Dirk Theunisse Corevaar en Gerrigje Theunisdr, lidmaat Ottoland 1699, komt van Blokland, woont Laagblokland 1714, overleden Ottoland 7 juli 1736 (impost). Trouwt Ottoland 5 september 1717 Sijgje (Fijgje) Jans Haertcoorn, (lidmaat Laagblokland 1722), overleden Ottoland 18 april 1743 (impost), dochter van Jan Pouwelsen Hartcoorn en Niesje Centen Voorkoij. Uit dit huwelijk:

1. Garrichjen, gedoopt Ottoland 22.11.1717 (getuige Pieternella Corevaar, tante)

2. Dirck, gedoopt Ottoland 12 .3.1719 volgt VIIa.

3. Gerritje, gedoopt Ottoland 9.7.1724 (getuige Marichje Groen)

4. Jan, gedoopt Ottoland 2.11.1726 (getuige Kornelia Sterrenburg)

5. Niesje, gedoopt Ottoland 5.12.1728 (getuige Leentje Hartcoorn)

6. Niesje, gedoopt Ottoland 28.5.1730 (getuige Leentje Jan Paulus Hartcoorn) Ondertrouwd Kamerik 28.11.1755, trouwt Kamerik 21.12.1755 Jan Jansz. Snater, geboren Breevelt 14.7.1720, overleden Kamerik 2.10.1804, zoon. van Jan Janse Snater/ van Royen en Neeltje Aarse Rietveldt

7. Jannigje, gedoopt Ottoland 26.8.1731.

8. Arij, gedoopt Ottoland 11.5.1738 (doopgetuige Neeltge Foppe).

 

VIb. JAN NIJSZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 19 november 1684, zoon. van Nijs Theunisse Corevaar en Marichje Teunisse, woonde in LaagBlokland, was sinds 1720 schepen aldaar, kocht in 1724 land in het oosteinde van Molenaarsgraaf, verhuisde naar Molenaarsgraaf 23.6.1726. In 1726 en 1727 kocht hij nog veel meer land aan het westeinde van Molenaarsgraaf. Was blijkens zijn handtekening de schrijfkunst goed meester. In 1730 werd hij schepen van Molenaarsgraaf en bleef dat tot zijn dood. In dat zelfde jaar kocht hij vier graven in de kerk voor zijn familie. Hierin zijn behalve hijzelf en zijn vrouw ook enige kinderen en kleinkinderen en zijn zuster Pietertje begraven. Zijn erfgenamen waren tenminste 4 kinderen en de beide kinderen van zijn eerder overleden oudste zoon. Overleden Molenaarsgraaf 11 december 1750 (gemeld). Ondertrouwd Ottoland 24 januari 1711, trouwt Ottoland 8 februari 1711 Jannigje Cornelisse, gedoopt Ottoland 20 oktober 1686 (getuigen: Teuntje Melsen en Neeltje Huyghens tantes in Blokland), overleden Molenaarsgraaf 19 februari 1738 (gemeld), begraven Molenaarsgraaf 22 februari 1738, dochter van Cornelis Melsen en Geertruij Huygen. Uit dit huwelijk:

1. Nijs, gedoopt Molenaarsgraaf 11.6.1713, volgt VIIb.

2. Cornelis, gedoopt Ottoland 30.5.1716
(getuige Geertrui Huijgen- groot moeder), ovl. Molenaarsgraaf circa 1750.

3. Geertrui, gedoopt Ottoland 24.7.1718 (getuige Geertrui Melsen -groot moeder, huisvrouw van Cornelisen Melsen), ovl. Molenaarsgraaf 13 aug 1737.

4. Arien, gedoopt Ottoland 25.8.1720, volgt VIIc.

5. Merrigje, gedoopt Goudriaan 31.5.1722 (getuige Adriaantje Slingerland- tante),
overleden Ottoland 10.4.1792, ondertrouw Molenaarsgraaf 14.12.1742, getrouwd Molenaarsgraaf 6.1.1743 Jan Jansz. Groen, gedoopt Ottoland 22.12.1715, (In 1726 trok Jan Groen naar Molenaarsgraaf, waar hij o.a. de boerderij bezat, nu graafdijk west 28, met twee stenen in de voorgevel. Op de eerste steen staat: "Anno 1740 en een stond het water aan desen steen". Deze steen is aangebracht door Jan Nijsse Korevaar, overleden Molenaarsgraaf 11.12.1750. Hij was waarsman, schepen en ook enige tijd plaatsvervangend secretaris. In die periode gaf Marrigje haar huwelijk aan bij het gerecht in Molenaarsgraaf en ze deed dat dus bij haar vader. Op de tweede steen staat: " In february 1800 stond het water hier teugen N. A. Korevaar". N. A. Korevaar is Nijs Ariese Korevaar, zie VIId), een kleinzoon van Jan Nijsse Korevaar.), begraven Ottoland 1799, zoon van Jan Jansz. Nieuwsteegh en Aaltje Dirks Groenevelt .

6. Teunis, gedoopt Ottoland 23.4.1724 (getuige Adriaantje Jans Slingerland),
ovl. Molenaarsgraaf 5.7.1764, begraven Molenaarsgraaf 11.7.1764, (A. Koorevaar betaalt 3 gulden voor het begraven van zijn ongehuwde broer Teunis Korevaar.)

7. Pieter, gedoopt Molenaarsgraaf 6.4.1726,
overleden Molenaarsgraaf 12.2.1759, begraven (grafsteen in de kerk van Molenaarsgraaf : Hier ligt begraven Pieter Jansz. Korevaar oud zijndt 29 Jaren, 10 maanden, 6 dagen, Sterft den 12 februarij anno 1757).

8. Jan, gedoopt Molenaarsgraaf 22 .4.1730, ovl. Molenaarsgraaf 1738.

 

VIc. ARIEN NIJSZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 27 mei 1688, zoon van Nijs Theunisse Corevaar en Marichje Teunisse, diaken 1722 (lidmaat Ottoland 1713, bij huwelijk j.m. van Laagblokland) (Gemeente archief Ottoland. Verpondingen 1730: Ary Nijsse Corevaar 1/2, Arie Bastiaan Swijnenburg 1/2 0.15.- dit huis ligt sedert de innundatie van 1726 noch onder de voet en is niet meer bewoonbaar. Verpondingen 1732: Ary Nijsse Corevaar 8 M en huis 3 hond verhuurt aan Ary van Ameide, huur 10.8.-, lijst 1.5.-). Overleden Ottoland 27 januari 1757, ondertrouwd Ottoland 27 februari 1717, trouwt Ottoland 21 maart 1717 Adriaantje Jans Slingerland, gedoopt Ottoland (doopgetuigen Cornelis Ariens en Teuntje Ariens, oom en tante in Goudriaan) 24 juli 1689, (bij huwelijk j.d. in Ottoland, lidmaat 1722), overleden Ottoland 14 mei 1763 (f 3,-), dochter van Jan Cornelis Slingeland en Anneken Ariens Broer
Uit dit huwelijk:

1. Nijs, gedoopt Ottoland 24.7.1718, volgt VIId.

2. Anna, gedoopt Ottoland 1.1.1720, ondertrouw Dirck Corevaar (zie VIIa)

3. Heijltje, gedoopt Ottoland 9.2.1721, ovl. Ottoland 12.12.1722.

4. Jan, gedoopt Ottoland 12.7.1722, volgt VIIe.

5. Teunis, gedoopt Ottoland 15.2.1724.

6. Heijltje, gedoopt Ottoland 17.6.1725.

7. Heijltje, geboren Ottoland 14.7.1726
(bij huwelijk J.d. van Laagblokland), ondertrouw(1) Ottoland 24.8.1748, getrouwd Ottoland 8.9.1748 Jan Arijse Brand, geboren waarschijnlijk Ottoland (bij huwelijk j.m. van Laagblokland) 23.1.1718, ovl. voor 1752, zoon van Arie Lauwen Brand en Annigje Paulus Sterrenburg ondertrouw(2) Ottoland 8.9.1752, getrouwd Wijngaarden 1.10.1752 Pieter Janszn Vogel, gedoopt Wijngaarden 26.11.1730, zoon van Jan Maartensz Vogel en Ariaantje Pietersdr Hoogendijk

8. Teunis, gedoopt Ottoland 24.10.1728.
doopgetuige Jannigje Kornelis, huysvrouw van Jan Nijsse Corevaar

9. Teunis, gedoopt Ottoland 15.10.1730.

10. Annigje, gedoopt Ottoland 23.1.1735,
ovl. Ottoland 10.3.1810, getrouwd Ottoland 25.3.1764 Dirk Janszn Aantjes, gedoopt Ottoland 15.7.1731, ovl. 14.6.1805, zoon van Jan Cornelis Aantjes en Aefge Gerrits Vonck .

 

VId. THEUNIS AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 3 maart 1675, zoon van Aert Theunisse Corevaar en Grietje Jans Hoek, (lidmaat graafland 1695). Ondertrouwd Groot Ammers 21 maart 1705 Ariaantje Bastiaans Swijnenburg (j.d. uit Graveland).

 

VIe. JAN AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 15 december 1680, zoon van Aert Theunisse Corevaar en Grietje Jans Hoek, overleden 1 juni 1764 (Jan Aertse Corevaar, weduwnaar Heijltje Gerrits Vonk).

 


VIf. ARIEN AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 19 maart 1684, zoon van Aert Theunisse Corevaar en Grietje Jans Hoek

overleden na 27 januari 1728. Ondertrouwd Amerstol, ondertrouw Ameide/ Tienhoven 31 oktober 1705, trouwt Ameide 19 november 1705, getrouwd Goudriaan 19 nov 1705 (bij huwelijk j.m. wonende in Graveland), Magteltje Hendrikse Woudenberg, gedoopt Ameide 18 december 1681, Huwde in Ameide, met attestatie van Groot Ammers 19 november 1705, zie "Kronieken" tijdschrift van de genealogische vereniging Prometheus 1e jaargang 1992 nr. 3 blz. 134), overleden na 27 januari 1728, dochter van Hendrik Adriaansz van Woudenberg en Gerrigjen Ariens van der Pijl. Uit dit huwelijk:

1. Aart, gedoopt Nieuwpoort (Noordeloos ?) 3.2.1707.

2. Grietje, gedoopt Nieuwpoort 26.2.1708,
trouwt Arij Kuijkenburg.

3. Gerrigje, gedoopt Nieuwpoort 1.12.1709.

4. Aart, gedoopt Nieuwpoort 20.12.1711

5. Aart, gedoopt Nieuwpoort 19.1.1713

6. Aart, gedoopt Nieuwpoort 6.1.1715 volgt VIIf.

7. Mayken, gedoopt Nieuwpoort 20.9.1716.

8. Jacob, gedoopt Nieuwpoort 2.2.1719, volgt VIIg.

9. Hendrik, gedoopt Nieuwpoort 10 .5.1722.

10. Hendrik, gedoopt Nieuwpoort 16.5.1723.

11. Eygie, gedoopt Nieuwpoort (Noordeloos) 20.2.1724 (doopgetuige Lijsbeth Hendriksdr.).

12. Heiltje, gedoopt Blokland.

 

VIi. JAN AERTS. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 12 december 1688, zoon. van Aart Jansse Corevaar en Annetje Pieters Koot, bouwman, ovl. Ottoland 14 juni 1730 (overlijden aangifte Cornelis Dircks Corevaer f 3,-), begraven (begraven in de kerk), Ondertrouwd Goudriaan 5 januari 1709, trouwt Goudriaan 27 januari 1709 Heiltje Gerritse Vonk , geboren Goudriaan 8 februari 1688, begraven Groot Ammers (begraven in de kerk met het beste kleed) 15 april 1746, dochter van Gerrit Cornelisz Vonck en Metjen Theunis de Vecht]. Uit dit huwelijk:

1. Arigje, gedoopt Groot Ammers 10.7.1712.

2. Gerrit, gedoopt Groot Ammers 4.8.1715, volgt VIIh.

3. Theunis, geboren Groot Ammers 18.7.1722, volgt VIIi.

4. Metje, gedoopt Groot Ammers 18.3.1725,
Ondertrouwd Groot Ammers 9.1.1750, getrouwd Groot Ammers 1.2.1750 Cornelis Teunisse Hakkesteeg , gedoopt Giessen Nieuwkerk 22.3.1722, zoon van Teunis Cornelisse Hakkesteeg en Gerrighje Pieterse Groenewegh

5. Jan, gedoopt Groot Ammers 25.1.1728.

6. Jan, gedoopt Groot Ammers 7.4.1730.

 

VIm. JACOB PIETSZ. COREVAAR

Gedoopt Benschop 25 augustus 1715 (doopgetuige Margje Jacobse), zoon. van Pieter Corevaar en Hilligje Melsen Ruijgerweij,), Ondertrouwd 14 mei 1735, (bij huwelijk wonend Gouda) trouwt 5 juni 1735 Ariaentie Isaacx Kuijf, j.d. wonend Lopik, attestatie Lopik, Uit dit huwelijk:

1. Petrus, geboren Lopik, gedoopt Cabauw (doopgetuige Reijer Isaacx) 27.10.1743.

2. Aeltje, geboren Lopik, gedoopt Cabauw (doopgetuige Anna Vogel) 7.10..1746.

 


Generatie VII

 

VIIa. DIRK CORNELISZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland (getuige Weijntje Corevaar, tante) 12 maart 1719] zoon van Cornelis Corevaar en Sijgje (Fijgje) Jans Haertcoorn19, verhuist in 1757 naar Leerdam, overleden na 1789, Ondertrouwd 1e Goudriaan 24 mei 1743, trouwt Ottoland 16 juni 1743 Anna Korevaar, gedoopt Ottoland 1 januari 1720, dochter van Arien Corevaar en Adriaantje Jans Slingerland. (zie ook VI.2c)

Dirck Corevaar trouwt 2e Cornelia Hanner Verwey.

Uit het eerste huwelijk:

1. Fijgje, gedoopt Ottoland 16.2.1744 (getuige Gerrigje Cornelis Coorevaar).

2. Fijtje, gedoopt Ottoland 11.7.1745 (getuige Gerrigje Cornelis Corevaar)
Overleden Zuid Polsbroek 19.9.1807, begraven Zuid Polsbroek 25.9.1807 (aangifte gaarder f 5.-), ondertrouw Polsbroek 20.5.1768, trouwt Polsbroek 5.6.1768 Jan Schouten, gedoopt Polsbroek (doopgetuige Maria Jans Schouten) 17.9.1741, begraven Polsbroek 19.8.1788 (aangifte gaarder f 5.-), zoon van Willem Jansz Schouten en Lijntje Schalk Brakel

3. Arij, gedoopt Ottoland 8 jan 1747 (doopgetuige Heijltje Corevaar).

4. Ariaantje, gedoopt Ottoland 4.8.1748 (doopgetuige Heijltje Corevaar).

5. Cornelis, gedoopt Ottoland 7.6.1749, volgt VIIIa

6. Arie, gedoopt Ottoland 5.3.1751 (doopgetuige Niesje Cornelis Corevaar).

7. Ariaantje, geboren Ottoland 20.8.1753,
Gedoopt Ottoland (doopgetuige Annegje Corevaar) 21.8.1753, ondertrouw Polsbroek 19.10.1781, getrouwd Polsbroek 4.11.1781 Jan de Pater, geboren Bonrepas, gedoopt Polsbroek 16.10.1757, watermolenaar, ovl. Polsbroek 25.3.1813, zoon van Hendrick Jansz de Pater en Jannetje Breedveld(t).

8. Teunis Corevaar, geboren Ottoland 24.6.1755, gedoopt Ottoland 29.6.1755.

 

VIIb. NIJS JANSZ. COREVAAR

Ged. Molenaarsgraaf 11 juni 1713, zoon. van Jan Nijsse Corevaar en Jannigje Cornelisse, overleden . Molenaarsgraaf 18 juni 1748 (gemeld), Ondertrouwd Molenaarsgraaf 18 december 1733, trouwt Molenaarsgraaf (beide van Molenaarsgraaf) 10 januari 1734 Clara Ariens Verhoek, gedoopt Molenaarsgraaf 28 oktober 1703, overleden Molenaarsgraaf 23 april 1772, (Jan Nijssen Korevaar betaalt 6 gulden voor het begraven van zijn moeder Clara Ariens Hoek), dochter van Arie Ewitte Verhoek en Neeltje Ariens Brandwijk . Uit dit huwelijk:

1. Jan , gedoopt Ottoland 23.5.1734 (doopgetuige Geertrui Jansz Corevaar).

2. Neeltje, gedoopt Ottoland 13.11.1735 (doopgetuige Aagje Teunis Brandwijk),
Overleden Ottoland 6.10.1809, ondertrouwMolenaarsgraaf 26.9.1760 Jan Bastiaans Bakker , ovl. Ottoland 4.7.1791, zoon van Bastiaan Bakker en Annigje Groen .

3. Jan, geboren Laagblokland, gedoopt Ottoland 28.4.1737 volgt VIIIb

4. Arij, gedoopt Ottoland 11.5.1738 volgt VIIIc

 

 

VIIc. ARIEN JANSZ. KOREVAAR

Gedoopt Ottoland 25 augustus 1720 (getuige Geertrui Huijgen), zoon van Jan Nijsse Corevaar en Jannigje Cornelisse, bouwman Molenaarsgraaf, schepen/ heemraad 1765, 1787 en 1790, pres. heemraad 1782, 1783, 1787 en 1792- 1799, waarsman 1743, 1753 en 1761, armmeeester 1757, gaarmeester 1759, ouderling 1787, 1793 en 1799, overleden Molenaarsgraaf 25 februari 1807. Ondertrouwd Molenaarsgraaf 17 oktober 1749, trouwt Wijngaarden 19 november 1749 Mensje Gerrits Visser, gedoopt Wijngaarden 7 november 1728, overleden Molenaarsgraaf 6 september 1802, begraven Molenaarsgraaf 9 september 1802 (Molenaarsgraaf 6.9.1802 Cornelis Korevaar betaalt 15 gulden voor het begraven van Mensje Visser), dochter van Gerrit Cornelisz Visser en Pietertje Willemsdr Frankrijker.

 

Arie is vanaf 1768 schepen van Molenaarsgraaf en hij ondertekent als secretaris A. Koorevaar in Molenaarsgraaf het gaarders trouw boek van 10.11.1780 tot 13.12.1790 en het gaarders begraaf boek van 6.10.1780 tot 24.5.1791. Hij kreeg pas omstreeks 1760 een boerderij in eigendom. Na zijn dood waren op de boedelscheiding 6 zoons en 3 schoonzoons aanwezig. Van zijn zoons woonden er 2 in Molenaarsgraaf, 2 in Wijngaarden, 1 in Giessendam en 1 in Sliedrecht. Tot de te verdelen eigendommen behoorde een grote hofstede met veel land en 3 woonhuizen. Arien voerde als president- schepen van Molenaarsgraaf een wapen met een leeuw en als helmteken een uitkomende leeuw. Een lakafdruk van dit wapen is in het rijksarchief in den Haag, portefeuille Holland 3890, "Oefening in den wapenhandel 1871 ", zie verder het voorwoord bij het wapen).

 

Uit dit huwelijk:

1. Jannigje, gedoopt Molenaarsgraaf 8.2.1750,
begraven Molenaarsgraaf 25.8.1784 (Molenaarsgraaf 25.8.1784 Dirk Brouwer betaald 3 gulden voor het begraven van zijn vrouw Jannigje Ariens Korevaar, getekend: A. Koorevaar), getrouwd Molenaarsgraaf 7 apr 1780 (Molenaarsgraaf 7.4.1780 Dirk Tijsse Brouwer, j.m. van Molenaarsgraaf en Jannigje Ariens Koorevaar betalen 15 gulden om te huwen) Dirk Brouwer, geboren Molenaarsgraaf 27.9.1750, zoon van Thijs Jansz (Matthijs) Brouwer en Ariaantje Dirksz van den Donk .

2. Pietertje, gedoopt Ottoland 6.6.1751 (doopgetuige Martijntje Gerrits Visser)
ovl. Giessendam 12.3.1828, ondertrouw Molenaarsgraaf 5.4.1776 (Molenaarsgraaf 5.4.1776 Pietertje Ariens Koorevaar geboren Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Sijmen Pieters Hand, j.m. van Hardingsveld) Sijmen Hansum , gedoopt Hardinxveld 12 .10.1749, (Sijmen Pieters Hansum en Pietertje Ariensdr. Corevaar 16.8.1781), ovl. Giessendam 21.4.1835 (85 jr), zoon van Pieter Hansum en Cornelia de Jong

3. Geertrui, gedoopt Molenaarsgraaf 22.101752, ovl. 16.1.1753.

4. Gerrit, geboren Molenaarsgraaf 17.11.1753 volgt VIIId

5. Jan, gedoopt Molenaarsgraaf 11.5.1755 volgt VIIIe

6. Geertrui, gedoopt Molenaarsgraaf 26.9.1756,
ovl. Giessendam 8.2.1834, ondertrouw Molenaarsgraaf 20 .3.1788, getrouwd Molenaarsgraaf 6.4.1788 (Molenaarsgraaf, 20.3.1788 Geertruij Koorevaar, j.d. geboren Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Adriaan de Jong, j.m. geboren Giessen Buitendams) Adriaan de Jong , gedoopt Hardinxveld 29.3.1761, bouwman, ovl. Giessendam 12.12.1841 (80 jr), zoon van Willem Cornelsz de Jong en Lijsbeth Alblas .

7. Mary, gedoopt Molenaarsgraaf 26.9.1756,
ovl. Molenaarsgraaf circa 11.6.1771, begraven (Molenaarsgraaf 11.6.1771 A. Koorevaar betaalt 6 gulden voor het begraven van zijn dochter Marya Ariens Korevaar).

8. Cornelis, gedoopt Molenaarsgraaf 28.1.1759 volgt VIIIf

9. Pieter, gedoopt Molenaarsgraaf 3.10.1762,
ovl. Molenaarsgraaf circa 22.6.1771, begraven (Molennarsgraaf 22.6.1771 A. Koorevaar betaalt 6 gulden voor het begraven van zijn zoon Pieter Ariens Korevaar).

10. Nijs, gedoopt Molenaarsgraaf 3.6.1764,
ovl. Molenaarsgraaf circa 1.7.1764, begraven Molenaarsgraaf 7.7.1764 (Molenaarsgraaf 1.7.1764 A. Koorevaar betaalt 3 gulden voor het begraven van zijn kind Nijs).

11. Teunis, gedoopt Molenaarsgraaf 23.6.1765,
ovl. Molenaarsgraaf circa 15.3.1766, begraven (Molenaarsgraaf 15.3.1766 A. Koorevaar betaalt 3 gulden voor het begraven van zijn zoon Teunis Arien Korevaar).

12. Teunis, geboren Molenaarsgraaf 27.6.1766 volgt VIIIg

13. Nijs, gedoopt Molenaarsgraaf 16.4.1768 volgt VIIIh

14. Jannigje Ariensdr Koorevaar [412], gedoopt Molenaarsgraaf 21 mei 1769, (Molenaarsgraaf, 13.3.1801 Jannigje Ariensdr Koorevaar, j.d. geboren Molenaarsgraaf betaald 15 gulden voor het huwen met Aart van Mourik, j.m. geboren Leerbroek), ondertrouw[10487] Molenaarsgraaf 13 mrt 1801, getrouwd (zie dnBesten bestand) Aart Willemsz van Mourik [29697], geboren Leerbroek circa 1757, polderschout, ovl. Leerbroek 15 nov 1824, zoon van Willem Dirkse van Mourik [30022] en Marrigje Pieterse de Jong [30023].

15. Pieter, gedoopt Molenaarsgraaf 26.1.1772 volgt VIIIi

 

VIId. NIJS ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Ottoland 24 juli 1718, zoon van Arien Corevaar en Adriaantje Jans Slingerland, overleden Ottoland 8 april 1795. Trouwt Giessen Oudekerk 27 april 1665 Pietertje Bastiaensdr Verwolff. Uit dit huwelijk:

1. Ariaantje, geboren Ottoland 26.3.1767,
gedoopt. Ottoland 29.3.1767, ovl. Ottoland 22.2.1844, getrouwd circa 1790 Jan Groen, gedoopt Ottoland (doopgetuige Clara Verhoek) 12.11.1752, ovl. Ottoland 18 .3.1839, zoon van Jan Jansz. Groen en Merrigje Corevaar (zie VI5b).

 

 

VIIe. JAN ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Ottoland 12 juli 1722, zoon van Arien Corevaar en Adriaantje Jans Slingerland. Ondertrouwd Ottoland 18 januari 1765, trouwt Ottoland 10 februari 1765 Lijntje Gelofsdr. Hartkorn, geboren. Ottoland 30 januari 1735, dochter van Gelof Arendz. Hertkoorn en Maria Bastiaansdr. Rijsveld .

Uit dit huwelijk:

1. Ariaantje, geboren Ottoland 26.2.1767,
gedoopt Ottoland 1.3.1767, getrouwd Polsbroek 30.11.1787 Jan Alblas , (bij huwelijk jm van Tienhoven, wonende Noord Polsbroek).

2. Maria, geboren Ottoland 17.2.1769,
gedoopt Ottoland 19 feb 1769, getrouwd(1) Polsbroek 2.12.1791 Hermanus van Dommelen , gedoopt Ameide 21.10.1764, ovl. 30.5.1805 (gemeld), begraven Brandwijk 4.6.1805, zoon van Adriaan van Dommelen en Emmetje /Emmigje van Oosterbeek , ondertrouw(2) Brandwijk 4.4.1806, getrouwd Brandwijk 27.4.1806 Cornelis Jansse Vlot, geboren Bleskensgraaf. (27.10.1806 Maria Koorevaar, weduwe van Hermanus van Dommelen

 

VIIf. AART ARIJSE COREVAAR

Gedoopt Nieuwpoort 6 januari 1715, zoon van Areaen Ariensse Corevaar en Magteltje Hendrikse Woudenberg. Ondertrouwd Groot Ammers 15 mei 1739, trouwt Groot Ammers 7 juni 1739 Annigje Teunisse Spek (ook Speksnijder), gedoopt Langerak 8 mei 1707, dochter van Theunis Aartse Speksnijder en Cornelia Gijsberts Cortland. Uit dit huwelijk:

1. Maggeltje, gedoopt Noordeloos 1.5.1740.

2. Theunis, gedoopt Lopik 3.9.1741 volgt VIIIj

3. Arien, gedoopt Lopik 17.3.1743, volgt VIIIk

4. Kornelia, geboren Lopik 26.12.1745.

5. Susanna, gedoopt Lopik 24.11.1748,
overleden Rockanje 8 .3.1820, ondertrouwd Rockanje 28.3.1776, trouwt Rockanje 21.4.1776 Cornelis Leendertsz Rietdijk, gedoopt Rockanje 26.9.1751, overleden Rockanje 27.5.1810, zoon van Leendert Doense Rietdijk en Maartje Leenders Dekker

 

Zie verder hoofdstuk 5: Nageslacht Arien Aarts Korevaar in Voorne en Putten

 

VIIg. JACOB ARIENSZ KORENVAAR

Gedoopt Nieuwpoort 2 februari 1719 (Nieuwpoort: den 2. febr. 1719 is ten doop gepresenteerd het kind van Arij Nijsse en zijn huisvrouw Magteltje Hendriks Woudenberg, dat is genaamd Jacob, doopgetuige Lysbeth Hendriksdr.) (ook Corevaar, Korevaar en Koorevaar, heette in Gaarden Jacob Arijensz), zoon van Areaen Ariensse Corevaar en Magteltje Hendrikse Woudenberg, overleden Bergambacht 24 januari 1792 (aangifte door zoon Pieter Corevaar). Ondertrouwd 23 jun 1741, trouwt Bergambacht 16 juli 1741 Marrigje Pieters (van der Leede), gedoopt Haastrecht 28 januari 1722, overleden Bergambacht 6 november 1787 (Bergambacht 1741 6.11.1787 Jacob Corevaar geeft het lijk van zijn vrouw Marrigje van der Leede aan), dochter van Pieter van der Leden en Anna Leenderse Sloot. (Bg 4 pag 52; gaardersboek Bg 2 p 35 v; Trouwboek Bergambacht 4 1741 " Jacob Ariense Corevaar j.m. geboren in de Nieuwpoort en wonende alhier en Marrigje Pieterse van der Leeden j.d. geboren en wonende alhier zijn, nadat zij aan 's lands recht op het middel van vertrouwen voldaan hadden, in wettige ondertrouw aangetekend op den 23 juni, en na drie openbare proclamatien ondervonden en gehad te hebben en tot Nieuwpoort en alhier zijn dezelve den 16 july in den H. Staat bevestigd". Uit dit huwelijk:

1. Magteltje, gedoopt Streefkerk 23.3.1743.

2. Pieter, gedoopt Streefkerk 15.2.1744.

3. Maggeltje, gedoopt Streefkerk 15.5.1745,
ovl. Ouderkerk a/d IJssel 12.3.1804, getrouwd Bergambacht 26.4.1772 Jacob de Jager , geboren Lekkerkerk 11.6.1747, ovl. Lekkerkerk 26.5.1817, zoon van Pieter Jillisse de Jager en Adriana Huijgen van der Graaf .

4. Arriaantje, gedoopt Streefkerk 30.7.1747,
ovl. Bergambacht 20.8.1827, getrouwd Bergambacht 31.8.1766 Jan de Bruin , geboren Amerstol 10.11.1744, arbeider, zalmkoopman, ovl. Bergambacht 29.11.1826, zoon van Dirk Jansz de Bruyn en Marigje Pieterse Swijnenburg .

5. Neeltje, gedoopt Streefkerk 22.3.1749,
ovl. Lekkerkerk 3.6.1791, ondertrouw Bergambacht 1912.1776 Cornelis de Uijl , geboren circa 1748, ovl. Alblasserdam 9.9.1820.

6. Pieter, gedoopt Streefkerk 5.3.1750 volgt VIIIl

7. Arien, gedoopt Streefkerk 10.12.1751

8. Ary, gedoopt Streefkerk 10.12.1752.

9. Teunis, gedoopt Streefkerk 3.10.1753.

10. Jan, gedoopt Streefkerk 24.5.1755 volgt VIIIm

11. Willem, gedoopt Streefkerk 18.7.1756 (getuige Ariaantje Slingerland).

12. Willem, gedoopt Bergambacht 15.1.1758.

13. Maria, geboren Bergambacht 8.8.1759,
gedoopt Bergambacht 12.8.1759, ovl. Bergambacht 6.3.1847, getrouwd Bergambacht 4.6.1790 Joost Dirkse Casteleijn, geboren Bergambacht 16.10.1757, ovl. Bergambacht 23.11.1838, zoon van Dirk Paulussen Casteleijn en Lijsbeth Nanning Boer.

14. IJgje, gedoopt Bergambacht 8.11.1761, ovl. Bergambacht 17.11.1761.

15. Aart, gedoopt Bergambacht 23.1.1763, ovl. Bergambacht 1.3.1763.

 

VIIh. GERRIT JANSZ. COREVAAR

Gedoopt Groot Ammers 4 augustus 1715, zoon. van Jan Aartse Korevaar en Heiltje Gerritse Vonk, bouwman Groot Ammers, begraven Groot Ammers (In de kerk) 18 juli 1764. Trouwt Groot Ammers 9 september 1753 Lijntje Jansdr. de Jong , gedoopt Meerkerk 16 maart 1730 (getuige Lijsje Aartse de Jong), begraven Groot Ammers (in de kerk) 29 juli 1796, dochter van Jan Aartse de Jong en Ariaantje Versluis. Uit dit huwelijk:

1. Aart, gedoopt Groot Ammers 7.7.1754.

2. Jan, gedoopt Ammers Graveland 22.6.1753 VIIIn

3. Arij Korevaar, gedoopt Groot Ammers 1.4.1758.

4. Heijltje Korevaar, gedoopt Groot Ammers 4.5.1760,
overleden Goudriaan 18.9.1818, trouwt Groot Ammers 18.4.1794 Jacob Peeters Vonck , gedoopt Goudriaan 1.5.1763 (getuige Jacob Pieters Boom, geheven door Lijsbeth de Kovel), ovl. Goudriaan 23.2.1830, zoon van Peter Ingensze Vonck en Maria Jacobse Boom .

5. Ariaantje Korevaar, gedoopt Groot Ammers 22.8.1762,
Trouwt Vlist en Bourepas 19.10.1781 Jan de Pater, gde. Polsbroek 16.10.1757, overleden Haastrecht 25.7.1822, zoon van Hendrik de pater en Jannigje Breetveld.

6. Gerrit Korevaar, gedoopt Groot Ammers 2.12.1764.

 

VIIi. THEUINIS JANSZ. COREVAAR

 

Geboren Groot Ammers 18 juil 1722, gedoopt Groot Ammers 19 juli 1722, zoon van Jan Aartse Korevaar en Heiltje Gerritse Vonk, armmeester, Teunis komt met attestatie van Langerak naar Goudriaan op 5.9.1749)

Diaken 1754 en 1757, ouderling 1775, 1776, 1781 en 1782, schepen/ heemraad 1775, 1776, 1781, 1782, 25.4.1784 en 2.2.1785, Heilige Geestmeester 1780 in Goudriaan, overleden na 8 november 1781. Trouwt 1e Groot Ammers 11 mei 1749 Lijsje Jacobse Verheuvel, gedoopt Langerak 21 oktober 1725, ovl. Goudriaan 11 november 1768(overl. aangifte Teunis Korevaar, man f6,-), dochter van Jacob Jansz Verheuvel en Sara Jans.

Theunis Corevaar, ondertrouwd 2e Goudriaan 15 december 1769, trouwt 2e Goudriaan 31 december 1769 Mettie Vonck, gedoopt Goudriaan 21 augustus 1735 (getuige Fijgje Gerrits Vonk), doet belijdenis Goudriaan 22.6.1753, dochter van Theunis Gerrits Vonck en Niesje Jans Paardekooper. Teunis en Metje vertrekken met attestatie van Goudriaan naar Polsbroek

Uit het eerste huwelijk:

1. Heiltje, geboren Goudriaan, gedoopt Giessen Oudekerk 20.1.1754,
(D Klapper 1736- 1755 GO 1.134), ovl. Goudriaan 7.11.1813, getrouwd Goudriaan 4 .5.1777 Adriaan Gerrits Vonk gedoopt Goudriaan 1.11.1738, ovl. Goudriaan 5.9.1811, zoon. van Gerrit Ingense Vonk en Pietertje Knelisz de Leeuw.

2. Sara,, gedoopt Goudriaan 28.3.1756,
(doet belijdenis Goudriaan 4.4.1782), ovl. Goudriaan 8.4.1784.

3. Japikje, gedoopt Goudriaan 28 .3.1761,
ovl. Streefkerk 5.12.1814, trouwt Streefkerk 10.3.1811 Mathijs Hakkesteegh, geboren Giessen Oudekerk, gedoopt Peursum 20.8.1758, ovl. Streefkerk 29.8.1814, zoon. van Cornelis Teunisse Hakkesteeg en Metje Corevaar (zie VIh).

4. Janigje, geboren Goudriaan 5.3.1764, gedoopt Goudriaan 11 mrt 1764,
overleden Goudriaan 21 mrt 1764.

 

Uit het tweede huwelijk:

1. Niesje, geboren Goudriaan 9.12.1770, gedoopt Goudriaan 23.12.1770,
met attestatie van Polsbroek naar Goudriaan 1.7.1800, ovl. Goudriaan 30.7.1819, getrouwd Polsbroek 3.8.1792
Fop de Pater , geboren Schoonhoven 2.2. 1760, gedoopt Schoonhoven 10.2.1760, bouwman Goudriaan (diaken 1801 en 1802, ouderling 1822 en 1823), ovl. Goudriaan 17.7.1845, zoon van Hendrick Jansz de Pater en Jannetje Breedveld(t) .

2. Jannigje, geboren Goudriaan 5.2.1772, gedoopt Goudriaan 9 feb 1772,
ovl. Goudriaan 13.3.1772.

3. Jan, geboren Goudriaan 15.12.1773, gedoopt Goudriaan 19.12.1773,
ovl. Goudriaan 24.1.1774.

4. Janna, geboren Giessen Oudekerk 2.4.1775,
gedoopt Giessen Oudekerk 9.4.1775, trouwt Polsbroek 31.5.1805 Claas Schenkel , geboren Zuid Polsbroek 12.8.1773, zoon van Aart Schenkel en Marrigje Verbree .

 

Generatie VIII

 

VIIIa. CORNELIS DIRKSZ. COREVAAR

Gedoopt Ottoland (doopgetuige Niesje Cornelis Corevaar) 7 juni 1749, zoon van Dirk Cornelisz Corevaar en Anna Korevaar, overleden Vlist 28 juni 1824, Ondertrouwd 1e Polsbroek 11 maart 1784, trouwt Polsbroek 4 april 1784 Magtelina de Groet, geboren Bonrepas, gedoopt Polsbroek 6 september 1750. Trouwt 2e Polsbroek 15 november 1788 Elizabeth (Lijsje) Hardenbol, (jd van Tienhoven, bij huwelijk wonende Bonrepas), overleden Vlist 22 juli 1843, dochter van Cornelis Hardenbol en Lijsbeth Rietveld. Uit eerste huwelijk geen kinderen gevonden.

 

VIIIb. JAN NIJSSE COREVAAR

Geboren Laagblokland, gedoopt Ottoland (doopgetuige Geertrui Jans Corevaar) 28 april 1737, zoon van Nijs Jans Corevaar en Clara Ariens Verhoek, overleden Molenaarsgraaf 9 december 1825. Trouwt 1e Ottoland 10 februari 1765 Lijntje Hartkorn. Ondertrouwd Brandwijk 7 april 1775 (Molenaarsgraaf 6.4.1775 Jan Nijsse Korevaar, geboren Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen van Jannigje Cornelis van Ardenne, geboren Gijbeland), trouwt Brandwijk 23 april 1775 Jannigje Cornelis van Ardenne , geboren. circa 1736, overleden Molenaarsgraaf 18 juni 1814, dochter van Cornelis van Ardenne en Aagje B. de Jong (woont nr 7 Molenaarsgraaf). Kinderen uit het eerste huwelijk:

1. Ariaantje, geb/ged. Ottoland 26.2/1.3.1767

2. Maria, geb/ged. Ottoland 17/19.2.1769,
trouwt Brandwijk 27.4.1806 Cornelis Jansse Vlot van Bleskensgraaf.

Uit het tweede huwelijk:

1. Clara, gedoopt Molenaarsgraaf 23.11.1777,
trouwt Gerrit de Ruiter, bouman.

 

VIIIc ARIJ NIJSSE COREVAAR

Gedoopt Ottoland 11 mei 1738, zoon van Nijs Jans Corevaar en Clara Ariens Verhoek. Ondertrouwd Polsbroek 3 december 1773, trouwt Polsbroek 19 december 1773 Beertje Jansse Ramp, weduwe van Frans Verweij, geboren en wonende Kamerik.

 

VIIId GERRIT ARIEN KOREVAAR

Geboren Molenaarsgraaf 17 november 1753, gedoopt Molenaarsgraaf 18 november 1753, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser, bouwman, overleden Giessendam 29 januari 1819, Ondertrouwd 1e Molenaarsgraaf 22 september 1780 (Molenaarsgraaf 22.9.1780 Geerit Ariens Korevaar, j.m. van Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Aarjaantje Willemse de Jong, weduwe van Bastiaan Stolk, geboren Giessen buitendams), trouwt Molenaarsgraaf 14 januari 1781 Adriaantje de Jong , gedoopt Hardinxveld 21 december 1753, (Gerrit Koorevaar en Ariaantje de Jong 20.9.1792, 17.3.1803), overleden Giessendam 21 maart 1802, dochter van Willem Cornelisz de Jong en Lijsbeth Alblas, trouwt 2e Sliedrecht 14 april 1804 Neeltje Karsbergen, gedoopt. Ottoland 28 april 1743, overleden Giessendam 25 augustus 1811, dochter van Aart Kersbergen en Trijntje Muis, trouwt 3e Giessendam 24 december 1812 Jannigje Brandwijk , gedoopt. Meerkerk 23 november 1766, dochter van Jan Brandwijk en Maaike van Genderen . Uit dit huwelijk:

1. Maria, gedoopt Giessendam 17.3.1782

2. Willem, gedoopt Giessendam 13.2.1785,
getrouwd Barbera van der Leden, geboren circa 1779, overleden Sliedrecht 2.10.1861

3. Arie, gedoopt Giessendam 25.11.1787,
overleden Giessendam 27.7.1871, trouwt Noordeloos 17.3.1811 Cornelia Bons, gedoopt Noordeloos 2.9.1789, overleden Giessendam 10.8.1872

4. Teunis, gedoopt Giessendam 12.9.1790,
getrouwd Giessendam 16.2.1816 Cornelia Eikelenboom

5. Meins, gedoopt Giessendam circa 1792

6. Meins, geb/ged. Giessendam 6/11.2.1795

7. Cornelia, geb/ged. Giessendam 3/11.12.1796

8. Lijzebeth, geb/ged. Giessendam 24.5/3.6.1798

 

 

VIIIe JAN ARIEN KOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 11 mei 1755, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser, overleden 26 december 1824. Ondertrouwd Wijngaarden 1 december 1780, trouwt Wijngaarden 24 december 1780 (of 27.12.1780 of 27.12.1779) Grietje Boer, gedoopt Bleskensgraaf 1 mei 1745, (weduwe van Cornelis Pieterse Stuij, gedoopt Wijngaarden, met wie ze ondertr./tr. Wijngaarden 4/26.1.1772) overleden Bleskensgraaf 26 september 1814, dochter van Arie Janse Boer en Maria Cornelis Nieuwpoort. Uit dit huwelijk:

1. Marya, gedoopt Wijngaarden 29.2.1784

2. Arie, gedoopt Wijngaarden 7.11.1785,
overleden Brandwijk 2.6.1835, trouwt Molenaarsgraaf 29.4.1810 Heiltje van der Giessen, geboren Molenaarsgraaf 26.11.1786, overleden Brandwijk 3.11.1870

 

 

VIIIf CORNELIS ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 28 januari 1759, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser overleden Molenaarsgraaf 7 mei 1824. Ondertrouwd Molenaarsgraaf 3 december 1802 (Molenaarsgraaf, 3.12.1802 Cornelis Arienze Koorevaar, j.m. geboren Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Maria Bons, j.d. geboren Overslingeland) Maria Bons , gedoopt Noordeloos 13 juli 1767 (doopgetuige Maria van de Giessen, des moeders moeder), zij trouwt 2e Molenaarsgraaf 4 juni 1828 Cornelis de Jong, metselaar, weduwnaar van Deeltje Bons), ovl. Molenaarsgraaf 26 februari 1852 (85 jr), dochter van Anthony Bons en Ariaantje Brandwijk .

 

VIIIg TEUNIS ARIENS KOREVAAR

Geboren Molenaarsgraaf 27 juni 1766, gedoopt Molenaarsgraaf 29 juni 1766, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser, overleden Molenaarsgraaf 11 januari 1844. Trouwt Bergambacht 5 februari 1790 (Molenaarsgraaf, 5.2.1790 Teunis Ariens Koorevaar, j.m. geboren Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Zeeligje Willems Schoonderwoert, weduwe van Pieter Schouten, geboren Lekkerkerk, getekend A. Koorevaar) Seeligje Willemse (ook Celigje) Schoonrewoerd , gedoopt Lekkerkerk 31 augustus 1760, overleden Molenaarsgraaf 27 april 1830, dochter van Willem Schoonrewoerd en Jaapje de Vries. Uit dit huwelijk:

1. Jaapje, geboren Berg Ambacht 22.8.1790,
getrouwd Molenaarsgraaf 22.4.1815 Dirk van Gils, geboren 6.2.1791

2. Jannigje, geboren Berg Ambacht 28.8.1791,
getrouwd Leendert de Jong, geboren Giessen Oudekerk 28.3.1786

3. Arie, geboren Bergambacht 24.2.1793

4. Arie, geboren Bergambacht 2.8.1794,
Overleden Giessendam 27.10.1868, trouwt Giessendam 13.10.1817 Jannigje Brandwijk, geboren Giessen Ouderkerk 30.7.1794, overleden Giessendam 10.1.1840

5. Marya, geboren Molenaarsgraaf 29.1.1797

6. Willem, geboren Molenaarsgraaf 8.6.1799,
Trouwt Brandwijk 16.3.1828 Christina Adriana Krüser, getrouwd 2e Neeltje van der Laan, geboren Bleskensgraaf 24.8.1794, overleden 31.10.1860

7. Marya, geboren Molenaarsgraaf 8.7.1800,
getrouwd Molenaarsgraaf 5.2.1831 Arie Demper.

 

 

VIIIh NIJS ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 16 april 1768, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser (wethouder van Molenaarsgraaf van 1.8.1843 tot 13.12.1845), overleden Molenaarsgraaf 24 december 1845. Trouwt 1e Giessen Nieuwkerk 8 februari 1798 (Molenaarsgraaf, 8.2.1798 Nijs Ariens Koorevaar, geboren Molenaarsgraaf betaalt 15 gulden voor het huwen met Aantje Bastiaanse van Veen, geboren Weverwijk onder Leerbroek) Aantje van Veen, geboren (Weverwijk onder Leerbroek), gedoopt Leerbroek 10 oktober 1766, overleden Leerbroek 15 december 1803, begraven Leerbroek 20 december 1803, dochter van Bastiaan Rijkszoon van Veen en Claartje Willemsdr van Buuren , trouwt 2e Cornelia Boer, geboren Hofwegen circa 1760, overleden Molenaarsgraaf 5 februari 1825, dochter van Klaas Boer en Hilligje Aaldijk. Uit dit huwelijk:

1. Bastiaan, geboren Leerbroek 1799,
Trouwt Molenaarsgraaf 11.4.1829 Gerrigje den Butter,

2. Klara, geboren Leerbroek 8.2.1802,
overleden Molenaarsgraaf 26.12.1856, getrouwd Molenaarsgraaf 28.1.1826 Arie Aantjes, geboren Ottoland 14.7.1799

3. Mijnsje, geboren Leerbroek circa 1804,
getrouwd Molenaarsgraaf 31.5.1828 Gelof Stuij, geboren Molenaarsgraaf 16.12.1804, veehouder.

 

 

VIIIi PIETER ARIENS KOOREVAAR

Gedoopt Molenaarsgraaf 26 januari 1772, zoon van Arien Jansz Korevaar en Mensje Gerrits Visser overleden Sliedrecht 2 augustus 1810. Ondertrouwd Molenaarsgraaf 17 januari 1800 (Molenaarsgraaf, 9.1.1800 Pieter A. Koorevaar betaalt 15 gulden voor het huwen met Barbera van der Leeden, j.d. geboren onder het recht van der Leeden bij Leerdam), trouwt Molenaarsgraaf 2 februari 1800 Barbera van der Leden , geboren Leerdam (geb. in 't Regt van der Leeden) 25 nov ember 1779, gedoopt Leerdam 28 november 1779, overleden Sliedrecht 2 oktober 1861, dochter van Cornelis Klaase van der Leden en Aantje Willems Boon. Uit dit huwelijk:

1.    Arie, geboren sliedrecht 27.12.1800,
Overleden 2.6.1890, trouwt Pieternella Kooyman, geboren 31.12.1810, overleden 27.12.1889

 

VIIIj TEUNIS AARTSE KOREVAAR

Geboren Lopik 3 september 1741, zie verder hoofdstuk 5

 

VIIIk ARIEN AARTSE KOREVAAR

Geboren Lopik 17 maart 1743, zie verder hoofdstuk 5

 

VIIIl PIETER JACOBSE KORENVAAR

Gedoopt Streefkerk 5 maart 1750, zoon van Jacob Ariensz. Korenvaar en Marrigje Pieters van de Rheede, overleden Ottoland 30 november 1839. Trouwt 1e Bergambacht 25 januari 1792 (Bergambacht Rechterlijk Archief: Op 25 januari 1792 geven te kennen mutueel te willen testeren Pieter Jacobse Corevaar ende Lena Leendertsse Hordam echtelieden. Stellen na overlijden van hun beiden tot erfgenamen Marrigje Cornelisse den Uijl voor de ene helft en Ary Huijbertse Koolwijk en Gerrit Florisse Beukenkamp voor de wederhelft. Stellen tot voogden beneffens de langst levende over toesicht behoevende erfgenamen, Bastiaan Willemse de Groot ende Jan Cornelisse van der Heede, beide wonende in Tussenlane) Lena Leendertsse Hordam, trouwt 2e Ottoland 30 januari 1803 Jacomijntje Verhoef, geboren Goudriaan circa 26 december 1760, overleden Ottoland 2 maart 1844, dochter van Willem Verhoef en Niesje de Vroom.

 

VIIIm JAN JACOBSE KOREVAAR

Gedoopt Streefkerk (doopgetuige Ariaentje Slingelandt) 24 mei 1755, zoon van Jacob Ariensz. Korenvaar en Marrigje Pieters van de Rheed, overleden Nieuwpoort (Bergambacht 16, register van overlijden 1806- 1811: begraven 4 mei 1808 Jan Korevaar, 52 jr, woonplaats Willige langerak, gehuwd 6 kinderen nalatende). Ondertrouwd Lekkerkerk 22 juli 1785, trouwt Lekkerkerk (of Nieuwpoort ?) 14 augustus 1785 als j.m geboren onder Streefkerk en wonend onder Bergambacht Maria Adriaanse Dekker, j.d. geboren onder Lekkerkerk en dienstbaar onder Bergambacht, gedoopt Lekkerkerk 7 september 1766, (Maria hertrouwd met Hendrik de Bruyn, bouwman te Ammerstol), dochter van Adriaan Cornelisz Dekker en Ariaantje Willemse de Vries.

 

VIIIn. JAN GERRITSZ. COREVAAR

Gedoopt Ammers Graveland 22 juni 1753, (doopgetuige Metje Jans Koorevaar en Hendrik Cornelisse Hakkersteeg), zoon van Gerrit Korevaar en Lijntje Jansdr. De Jong, bouwman Hofwegen, diaken Brandwijk 1803, bedankt in 1825 voor benoeming tot gemeenteraadslid van Hofwegen, overleden Hofwegen 12 december 1837. Ondertrouwd 1e Goudriaan 17 februari 1792, trouwt 1e Goudriaan 19 februari 1792 Hendrikje de Ruijter, geboren Goudriaan 22 september 1765, gedoopt Goudriaan 29 september 1765, overleden Bleskensgraaf 4 juni 1792, dochter van Arie Gijsberts de Ruijter en Ariaantje Tijsse Ter Louw, trouwt 2e 26 december 1794 Geertje Nomen, geboren Hofwegen, gedoopt Bleskensgraaf (getuige Maggeltje Nome) 11 september 1774, overleden Hofwegen 31 januari 1855, dochter van Arij Nome en Zijgje Willems Verwoert.

Kind uit het eerste huwelijk:

1.    Hendrika, geboren Hofwegen 27.5.1792,
getrouwd Jan van Bergeijk, geboren Brandwijk 6.2.1792

 

Uit het tweede huwelijk:

1. Geertje, getrouwd Adam Boelhard

2. Gerrit, geboren Bleskensgraaf 29.7.1795 (veehouder)

3. Leentje, geboren Bleskensgraaf 15.8.1799,
getrouwd Cornelis van Holten, geboren Bleskensgraaf 15.11.1802

4. Cornelis, geboren Brandwijk 10.7.1801,
Veehouder, overleden 5.4.1887, getrouwd 31.12.1850 Eigje Labee, geboren Langerak 15.10.1826

5. Simon, geboren Brandwijk 4.12.1804,
Schipper, getrouwd1e Adriana de Koning, geboren Wijngaarden 20.12.1806, getrouwd 2e Bleskensgraaf november 1850 Grietje van den Berg, geboren Bleskensgraaf 10.2.1821

6. Arie, geboren Brandwijk circa 1811, overl 6.6.1814 (3,5 jaar oud)

7. Maria, geboren Bleskensgraaf 24.4.1813,

8. Arigje, geboren Bleskensgraaf 26.6.1819,


 

4. Het nageslacht van Arien Aartse KOREVAAR op Voorne en Putten

 

Vervolg van VIIf, hoofdstuk 4

 

VIIf AART ARIJSE COREVAAR

Gedoopt Nieuwpoort 6 januari 1715, zoon van Areaen Ariensse Corevaar en Magteltje Hendrikse Woudenberg. Ondertrouwd Groot Ammers 15 mei 1739, trouwt Groot Ammers 7 juni 1739 Annigje Teunisse Spek (ook Speksnijder), gedoopt Langerak 8 mei 1707, dochter van Theunis Aartse Speksnijder en Cornelia Gijsberts Cortland. Uit dit huwelijk:

1. Maggeltje, gedoopt Noordeloos 1.5.1740.

2. Theunis, gedoopt Lopik 3.9.1741 volgt VIIIj

3. Arien, gedoopt Lopik 17.3.1743, volgt VIIIk

4. Kornelia, geboren Lopik 26.12.1745.

5. Susanna, gedoopt Lopik 24.11.1748,
overleden Rockanje 8 .3.1820, lidmaat aangenomen Rockanje 11.4.1770, ondertrouwd Rockanje 28.3.1776, trouwt Rockanje 21.4.1776 Cornelis Leendertsz Rietdijk, gedoopt Rockanje 26.9.1751, overleden Rockanje 27.5.1810, zoon van Leendert Doense Rietdijk en Maartje Leenders Dekker. Kinderen:
1. Leendert, gedoopt Rockanje 29.6.1777
2. Annetje, gedoopt Rockanje 25.10.1778, overleden 29.10.1778
3. Annetje, gedoopt Rockanje 12.12.1779
4. Aart, gedoopt Rockanje 14.10.1781
5. Maartje, gedoopt Rockanje 3.8.1783
6. Aart, gedoopt Rockanje 25.9.1785, overleden Rockanje 6.10.1807
7. Cornelis, gedoopt Rockanje 14.9.1788
8. Maartje, gedoopt Rockanje 14.9.1788

 

VIIIj THEUNIS AARTSE KOREVAAR

Gedoopt Lopik 3 september 1741, zoon van Aart Arijse Corevaar en Annigje Teunisse Speksnijder. Trouwt Aagje Gerrits Dekker. Uit dit huwelijk:

1.    Martha, gedoopt Rockanje 26.2.1769
Trouwt Numansdorp 25.3.1787 Arie Bastiaans Oosterman. Uit het huwelijk:
1. Bastiaan, gedoopt Numansdorp 20.1.1788
2. Bastiaan, geboren Numansdorp 14.9.1789
3. Teunis, geboren Numansdorp 19.7.1792
4. Josijna, geboren Numansdorp 13.12.1794

2.    Annetje, gedoopt Rockanje 16.12.1770,
Trouwt Nieuw Helvoet 4.11.1792 Jan de Rooij , geboren Hellevoetsluis 17.2.1765, zoon van Jacobus de Rooij en Pieternella Roodenburg. Zij trouwt 2e Hellevoetsluis 22.10.1818 Rijk Knape, geboren circa 1763, zoon van Jacob Knape en Anna de Bruijn. Weduwnaar van Maria Geertruid van Steenderen. Uit eerste huwelijk:
1. Jacobus , geboren Hellevoetsluis 22.2.1794, gedoopt Hellevoetsluis 23.2.1794.
2. Teuntje Arentje, geboren Hellevoetsluis 11.2.1798, gedoopt Hellevoetsluis 18.2.1798.
3. Pieternella, geboren Hellevoetsluis 27.6.1800, gedoopt Hellevoetsluis 8.6.1800.
4. Aagje, geboren Hellevoetsluis 8.10.1804, gedoopt Hellevoetsluis 14.10.1804
Zij trouwt 2e Hellevoetsluis 22.10.1818 Rijk Knape, geboren circa 1763, zoon van Jacob Knape en Anna de Bruijn. Weduwnaar van Maria Geertruid van Steenderen.

VIIIk ARIEN AARTSE KOREVAAR

Gedoopt Lopik 17 maart 1743(ook Korenvaar), zoon van Aart Arijse Corevaer en Annigje Teunisse Spek, begraven Rockanje 22 januari 1790, Ingekomen van Barendrecht 1779 Ondertrouwd 1e Nieuwenhoorn 18 mei 1770, trouwt Nieuwenhoorn 17 juni 1770 Annetje Laay, gedoopt Oostvoorne 15 oktober 1741, dochter van Cornelis Pieters Laay en Pleuntje Pieters van den Bosch. Arien trouwt 2e Rockanje 8 januari 1790 Cornelia Romeijn, gedoopt Zuidland 21 december 1738, begraven Rockanje 25 februari 1796, dochter van Willem Romeijn en Aaltje Willemse Plooster, weduwe van Jan Pothof. Arij staat in 1781 vermedl op een manschappenlijst te Rockanje. Uit het eerste huwelijk:

1. Annetje, gedoopt Hekelingen 12.5.1771,
Begraven Rockanje 10.11.1803. Trouwt 1e Rockanje 12.7.1796 Jan Ulrich Schedler, chirurg, begraven Rockanje 15.8.1799, weduwnaar , welke is begraven Rockanje 16.11.1794. In 1800 verkoopt Annetje Koorevaard, als weduwe, een huis aan de nieuwe chirurgijn Jan Blom. Zij verkoopt verder gereedschappen tot de chirurgwinkel, kast met medicijnen, vijzels en mortieren. Zij trouwt 2e Rockanje 5.9.1801 Jan Mol, oud 34 jaar, zoon van Jan Mol en Anna Berkhout, overleden Oostvoorne 25.1.1838. Hij trouwt 2e Oostvoorne 16.3.1814 Lena Molenaar, dochter. van Pieter Molenaar en Cornelis Reijerkerk..

2. Jan, gedoopt Hekelingen 14.2.1773, volgt IXa

3. Magteltje, gedoopt Hekelingen 21.5.1775

 

Generatie IX

 

IXa JAN ARIENS KOREVAAR

Gedoopt Hekelingen 14 februari 1773, zoon. van Arien Aartse Korevaar en Annetje Laay, landarbeider, Ook wel genoemd Jan Koorenvaar, overleden Rockanje 4 november 1820, trouwt Rockanje 19 juni 1804 Willempje Gelderland, gedoopt Oostvoorne 25 oktober 1783, overleden Rockanje 10 maart 1863, dochter van Kornelis Gelderland en Kornelia Zwaanswijk. Uit dit huwelijk geboren met de achternaam Korevaart:

1. Arie, geboren Oostvoorne 21.8.1804, gedoopt Oostvoorne 23.8.1804

2. Jannetje, geboren Rockanje 21.10.1805, gedoopt Rockanje 27.10.1805

3. Kornelis, geboren Rockanje 3.1.1808, volgt Xa

4. Kornelia, geboren Rockanje 2.2.1811,
gedoopt Rockanje 6.2.1811, ovl. Rockanje 2.4.1870, getrouwd Rockanje 11.10.1840 Arij Luijendijk, geboren Rockanje 25.11.1801, gedoopt Rockanje 29.11.1801, bouwknecht, ovl. Rockanje 17.7.1880, zoon van Leendert Luijendijk en Emmetje Rehorst . Uit dit huwelijk:

1. Leendert, geboren Rockanje 11.12.1840.

2. Willemina, geboren Rockanje 31.12.1842, (trouwt XIa Jan Korevaart)

5. Magteltje, geboren Rockanje 30.6.1813,
ovl. Rockanje 16.8.1900, getrouwd Rockanje 19.12.1841 Arie de Winter, geboren Rockanje 30.12.1812, landarbeider, overleden Rockanje 7.8.1860, zoon van Pleun de Winter en Kornelia van der Velde, kinderen:
1. Pleun, geboren Rockanje 20.5.1842, overleden Rockanje 8.11.1847
2. Willemina, geboren Rockanje 29.8.1843, overleden Rockanje 14.1.1845
3. Willemina, geboren Rockanje 14.9.1845

6. Arentje, geboren Rockanje 2.6.1816,
ovl. Rockanje 23.5.1904, getrouwd Rockanje 24.9.1837 Louis Noordijk, geboren Oudenhoorn 15.9.1815, bouwknecht, overleden Rockanje 10.1.1909, zoon van Willem Noordijk en Suzanna Louisse Looij, kinderen:
1. Willemina, geboren Rockanje 17.9.1838
2. Jan, geboren Rockanje 19.6.1841
3. Suzanna, geboren Rockanje 17.3.1844
4. Kornelis, geboren Rockanje 30.7.1847
5. Grietje, geboren Rockanje 20.3.1852
6. Arie, geboren Rockanje 11.12.1854
7. Magcheltje, geboren Rockanje 18.2.1859, overleden Rockanje 18.2.1860

7.    Arie, geboren Rockanje 23.5.1819, volgt Xb

 

Generatie X

 

Xa KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 3 januari 1808, gedoopt Rockanje 17 januari 1808, zoon van Jan Korevaar en Willempje Gelderland, arbeider, overleden Rockanje 27 juli 1881. Trouwt Rockanje 19 december 1841 Jannetje van Dijk, geboren Rockanje 30 december 1820, overleden Rockanje 12 mei 1862, dochter van Jacob van Dijk en Kornelia van den Berg.Uit dit huwelijk:

1. Neeltje, geboren Rockanje 11.8.1842,
ovl. Rockanje 5.10.1910, getrouwd Rockanje 18.4.1868 Hendrik de Bruin, geboren Rockanje 4.8.1840, arbeider, ovl. Rockanje 8.4.1918, zoon van Jan de Bruin en Lijsabeth Roedolf . Geen kinderen gevonden in Rockanje

2. Willemina, geboren Rockanje 3.5.1844,
ovl. Rockanje 6 feb 1915, getrouwd Rockanje 3.5.1879 Maarten van Kempen, geboren Rockanje 7.5.1835, ovl. Rockanje 5.10.1903, , zoon van Boudewijn van Kempen en Neeltje Warbout. Maarten getrouwd 1e Oostvoorne 23.1.1863 Pietertje Kruik geboren circa 1843, overleden Rockanje 14.1.1875. Uit huwelijk met Wilelmina:

1. Jannetje Kornelia, geboren Rockanje 26.9.1879
2. Pietertje, geboren Rockanje 27.9.1881
3. Kornelis, geboren Rockanje 22.12.1882
4. Jacoba, geboren Rockanje 18.12.1884
5. Dina, geboren Rockanje 23.11.1885
6. Pieter, geboren Rockanje 20.1.1887, overleden Rockanje 9.4.1887

3. Jan, geboren Rockanje 22.5.1846 volgt XIa

4. Jacob, geboren Rockanje 11.12.1848 volgt XIb

5. Kornelis, geboren Rockanje 5.4.1854 volgt XIc

6. Kornelia, geboren Rockanje 27.7.1856, ovl. Rockanje 19 sep 1861.

 

 

Xb ARIE KOREVAART

Geboren Rockanje 23 mei 1819, zoon. van Jan Korevaar en Willempje Gelderland, arbeider, overleden Rockanje 29 juni 1900. Trouwt Rockanje 30 april 1848 Willemina van der Blom, geboren Oostvoorne 16 april 1818, overleden Rockanje 10 november 1887, dochter van Arij van der Blom en Aaltje van de Molen. Uit dit huwelijk:

1. Jan, geboren Rockanje 16.6.1849 volgt XId

2. Arie, geboren Rockanje 17.12.1851 volgt XIe

3. Jannetje, geboren Rockanje 1.1.1856, ovl. Rockanje 4.12.1856.

4. Kornelis, geboren Rockanje 5.12.1857, ovl. Rockanje 26.2.1859.

5. Kornelis, geboren Rockanje 22.5.1862, volgt XIf

 

 

Generatie XI

 

XIa JAN KOREVAART

Geboren. Rockanje 22 mei 1846 , zoon van Kornelis Korevaart en Jannetje van Dijk, landarbeider, overleden Rockanje 12 februari 1926. Trouwt 1e Rockanje 3 oktober 1874 Willemina Luijendijk, geboren Rockanje 31 december 1842, overleden Rockanje 3 april 1886, dochter van Arij Luijendijk en Kornelia Korevaart. Wonende Wijk C huisnr: 2. Trouwt 2e Rockanje 11 juni 1886 Lena de Pijper, geboren Nieuw Helvoet 16 november 1841, overleden Rockanje 16 oktober 1923, dochter van Kornelis de Pijper en Lina Dek, weduwe van Klaas Schipper, (tr. Rockanje 9 oktober 1859) geboren Rockanje 13 april 1832, overleden Rockanje 9 januari 1876, zoon van Klaas Schipper en Anna Konelia Hendriks. Het tweede huwelijk is ontbonden Rockanje 15 september 1892 vanwege kwaadwillige verlating van Jan Korevaart. Uit het eerste huwelijk:

1. Kornelis, geboren Rockanje 19.3.1876 volgt XIIa

2. Kornelia, geboren Rockanje 30.01.1877, ovl. Rockanje 10.4.1878.

3. Kornelia, geboren Rockanje 9.9.1878,
Overleden Rockanje 6.11.1947. Kreeg als ongehuwde een dochter.
Willemina, geboren Rockanje 26.2.1913, overleden Brielle 20.7.1999, trouwt Rockanje 22.9.1932 Gerard van Kempen, geboren Rockanje 16.7.1908, vrachtrijder, overleden Rockanje 14.10.1976, zoon van Boudewijn van Kempen en Willemina de Man.

4. Jan, geboren Rockanje 19.3.1880 volgt XIIb

5. Arie, geboren Rockanje 16.5.1881, ovl. Rockanje 19.3.1884.

6. Arentje, geboren Rockanje 20.5.1884, ovl. Rotterdam 12 jul 1956 (ongehuwd)
Kornelis, Kornelia en Arentje woonden als vrijgezellen in het ouderlijk huis van Jan Korevaart. Later is dit overgenomen door Gerard van kempen.

Kinderen geboren uit het huwelijk van Klaas Schipper en Lena de Pijper:

1.    Anna Kornelia, geboren Rockanje 5.12.1859

2.    Lena, geboren Rockanje 8.3.1861, overleden 29.11.1861

3.    Klaas, geboren Rockanje 4.5.1862, overleden 26.6.1864

4.    Klaas, geboren Rockanje 24.11.1864, overleden 11.3.1867

5.    Lena, geboren Rockanje 3.12.1865

6.    Jacomijntje, geboren Rockanje 17.6.1867, overleden 27.12.1868

7.    Jacomijntje, geboren Rockanje 4.1.1869, overleden Rockanje 11.5.1870

8.    Jacomijntje, geboren Rockanje 13.1.1872

9.    Wijnand, geboren Rockanje 4.5.1873

 

XIb JACOB KOREVAART

Geboren Rockanje 11 december 1848, zoon van Kornelis Korevaart en Jannetje van Dijk, overleden Rockanje 1 maart 1940. Trouwt Rockanje 11 oktober 1879 Kornelia Elderkamp, geboren Rockanje 7 december 1855, overleden Rockanje 23 januari 1894, dochter van Jan Elderkamp en Johanna Smoor. Uit dit huwelijk:

1. Kornelis, geboren Rockanje 15.10.1880 volgt XIIc

2. Johanna, geboren Rockanje 15.10.1880, ovl. Rockanje 1 feb 1881.

3. Jan, geboren Rockanje 4.3.1882 volgt XIId

4. Johanna, geboren Rockanje 11.7.1884,
Trouwt Rockanje 27.5.1908 Kornelis Plooster, geboren Rockanje 16.11.1885, zoon. van Maria Plooster. Bij dit huwelijk erkend: Kornelia Maria Korevaart.

5. Lena Korevaart, geboren Rockanje 29 mei 1888,
Overleden Rockanje 24.12.1958, trouwt Rockanje 18.10.1917 Teunis Bastiaan Haeser, geboren Hardinxveld 26.2.1893, overleden Rockanje 5.8.1975, zoon van Teunis Bastiaan Haeser en Wijntje Egas.
1. xxx

6. Jannetje, geboren Rockanje 5.5.1892, ovl. Rockanje 22.9.1892.

 

XIc KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 5 april 1854, zoon van Kornelis Korevaart en Jannetje van Dijk, overleden Rockanje 8 mei 1902. Trouwt Rockanje 20 mei 1887 Kornelia van der Hoek, geboren Oostvoorne 30 december 1862, overleden Rockanje 3 april 1938, dochter van Arij van der Hoek en Elisabeth van der Blom. Zij trouwt 2e Rockanje 4 juni 1908 Pieter Dijk, geboren Rockanje 22 november 1869, overleden Rockanje 5 mei 1941, zoon van Johannis Dijk en Willemina de Winter. Uit 1e huwelijk:

1. Kornelis, geboren Rockanje 3.3.1888 volgt XIIe

2. Arie, geboren Rockanje 5.8.1892 volgt XIIf

 

 

XId JAN KOREVAART

Geboren Rockanje 16 juni 1849, zoon van Arie Korevaart en Willemina van der Blom, arbeider, overleden Rockanje 22 maart 1921. Trouwt Rockanje 19 oktober 1878 Barbara Kleijburg,geboren Rockanje 26 februari 1844, overleden Rockanje 19 september 1916, dochter van Pieter Kleijburg en Neeltje Monster. Uit dit huwelijk:

1. Arie, geboren Rockanje 13.2.1880 volgt XIIg.

 

XIe ARIE KOREVAART

Geboren Rockanje 17 december 1851, zoon van Arie Korevaart en Willemina van der Blom, arbeider, overleden Rockanje 22 mei 1936. Trouwt Rockanje 19 februari 1891 Neeltje Boere, geboren Naters

7 maart 1846, overleden Rockanje 4 januari 1920, dochter van Kornelis Boere en Elisabeth Stein. Geen kinderen.

 

 

XIf KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 22 mei 1862, zoon van Arie Korevaart en Willemina van der Blom, arbeider, overleden Rockanje 19 juni 1916. Trouwt Rockanje 25 oktober 1888 Maartje Pothof, geboren Rockanje 14 februari 1866, overleden Rockanje 10 oktober 1909, dochter van Jan Pothof en Barbara Kleijburg. Uit dit huwelijk:

1. Willemina, geboren Rockanje 10.12.1888,
Overleden Rockanje 15.6.1966, Als ongehuwde twee kinderen. Trouwt Vierpolders 17.11.1922 Andries Lobs, geboren Vierpolders 25.3.1901, zoon van Andries Lobs en Jacomijntje van Heijzen.
1. Maarten, geboren Rockanje 26.12.1920, overleden Oost-Indie 21.6.1944. Trouwt Nieuwenhoorn 18.2.1938
Dirkje Verheij, geboren Zuidland 25.9.1918, dochter van Jacob Verheij en Jacomijntje Roest.
2. Willemina, geboren Rockanje 22.5.1911. Trouwt Oostvoorne 21.8.1935 Nelis Cornelis Hokke, geboren
Vierpolders 6.3.1919, zoon van Willem Hokke en Jaapje de Bakker

2. Jan, geboren Rockanje 14.1.1890 volgt XIIh

3. Barbara Pleuntje, geboren Rockanje 16.4.1894, ovl. Rockanje 28.11.1899

4. Kornelis, geboren Rockanje 16.4.1896 volgt XIIi.

5. Barbara Pleuntje, geboren Rockanje 8.5.1899,
Overleden Zoetermeer circa mei 1955, trouwt Brielle 23.12.1920 Leendert Glas, zoon van Albert Glas en Elsje van der Hoek.

 

 

 

 

Generatie XII

 

XIIa KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 19 maart 1876, zoon van Jan Korevaart en Willemina Luijendijk, landarbeider, overleden Rockanje 7 oktober 1942,. Ongehuwd. Woonde met zijn twee zussen aan de Rondeweiweg.

 

 

XIIb JAN KOREVAART

Geboren 19 maart 1880, zoon van Jan Korevaart en Willemina Luijendijk, landarbeider, overleden Leiden 6 september 1965. Trouwt Oostvoorne 16 mei 1912 Pietertje Johanna Wezemer, geboren Oostvoorne 27 juli 1891, overleden Nieuw Helvoet 11 november 1937, dochter van Leendert Wezemer en Aaltje van der Hoek. Uit dit huwelijk:

1. Jan, Leendert, geboren Nieuw Helvoet 3.8.1912 volgt XIIIa

2. Aaltje Willemina, geboren Nieuw Helvoet 27.10.1915
Overleden Vierpolders 11.1.1989, trouwt Nieuw Helvoet 23.10.1936 Arie Hokke, geboren Vierpolders 2.9.1906, landarbeider, gemeente raadslid, loco burgemeester van Vierpolders, overleden 8.1.1973, zoon van Willem Hokke en Jaapje de Bakker. Konderen:
1. Willem Pieter, geboren Vierpolders 18.7.1937
2. Paul Jacob, geboren Vierpolders 6.12.1942,
3. Pieterje Johanna, geboren Vierpolders 31.5.1947, overleden Brielle 26.4.1991
4. Arie Albert, geboren Vierpolders 10.5.1951
5. Joopje Pia Alida, geboren Vierpolders 6.7.1955

3. Leendert Cornelis, geboren Nieuw Helvoet 14.11.1917 volgt XIIIb

4. Harlina Dirkje, geboren Nieuw Helvoet 19.7.1921,
Overleden Dirksland 3.7.2006, trouwt Nieuwenhoorn 28.3.1941 Arie de Geus, geboren Nieuwenhoorn 28.1.1916, overleden Hellevoetsluis 28.7.1991, zoon van Jan de Geus en Aartje Vermeulen. Uit dit huwelijk:
1. Jan Pieter, geboren Nieuwenhoorn 19.9.1941
2. Pieter Jan, geboren Nieuwenhoorn 21.7.1943, overleden Hellevoetsluis 14.1.2000
3. Arie, geboren Nieuwenhoorn 21.7.1945, overleden Oudenhoorn 9.1.2003
4. Leendert Aart, geboren Nieuwenhoorn 12.9.1949
5. Pietertje Johanna, geboren Nieuwenhoorn 4.7.1951
6. Aartje, geboren Nieuwenhoorn 29.1.1956
7. Nicolaas Cornelis, geboren Nieuwenhoorn 16.8.1958
8. Harry Johan, geboren Hellevoetsluis 22.10.1965

5. Johanna Pietertje, geboren Nieuw Helvoet 8.8.1922,
Overleden Dirksland 3.1.1995, trouwt Nieuw Helvoet 17.1.1947 Jacob Hendrik van der Veld, geboren Delft 12.5.1923, meubelmaker, overleden Hellevoetsluis 1.5.1975, zoon van Jacob Hendrik van der Veld en Froukje Zevenhek. Uit dit huwelijk:
1. Jan Pieter, geboren Nieuw Helvoet 15.6.1947
2. Pietertje Johanna, geboren Nieuw Helvoet 7.2.1949
3. Jacob Hendrik, geboren Nieuw Helvoet 7.2.1950
4. Johan Pieter, geboren Hellevoetsluis 16.8.1954
5. Froukje, geboren Hellevoetsluis 13.10.1955
6. Annelies, geboren Roterdam 14.6.1958

6. Willemina Woutje, geboren Nieuw Helvoet 8.2.1931,
Overleden Den Haag 21.5.1988, trouwt Nieuw helvoet 23.2.1953 Abraham van der Veer, landarbeider, geboren Oudenhoorn 14.3.1927, zoon van Maarten van der Veer en Arentje Barendrecht. Uit dit huwelijk:
1. Pietertje Johanna, geboren Nieuw Helvoet 20.12.1953
2. Arentje Pietertje Johanna, geboren Nieuw Helvoet 2.12.1957

 

XIIc KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 15 oktober 1880, zoon van Jacob Korevaart en Kornelia Elderkamp, arbeider, ongehuwd, overleden Rockanje 2 juli 1953.

 

 

XIId JAN KOREVAART

Geboren Rockanje 4 maart 1884, zoon van Jacob Korevaart en Kornelia Elderkamp, arbeider, overleden na 1920.

 

XIIe KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 3 maart 1888, zoon van Kornelis Korevaart en Kornelia van der Hoek, landarbeider, overleden Rockanje 20 december 1967. Trouwt Rockanje 17 november 1916 Kornelia Man in `t Veld, geboren Rockanje 28 februari 1891, overleden Rockanje 25 april 1969, dochter van Izak Man in `t Veld en Arentje Moree. Uit dit huwelijk:

1. Kornelis, geboren Rockanje 12.4.1917, volgt XIIIc.

 

 

XIIf ARIE KOREVAART

Geboren Rockanje 5 augustus 1892, zoon van Kornelis Korevaart en Kornelia van der Hoek, landarbeider, overleden Rockanje 31 oktober 1968. Trouwt Rockanje 16 juni 1921 Johanna Nicolai, geboren Rockanje 30 januari 1897, overleden Rockanje 10 juli 1955, dochter van Kornelis Nicolai en Anna Mol. Uit dit huwelijk:

1. Kornelis, geboren Rockanje 9.9.1922, volgt XIIId

 

 

XIIg ARIE KOREVAART

Geboren Rockanje 13 februari 1880, zoon van Jan Korevaart Barbara Kleijburg, veldarbeider, overleden Rockanje 31 december 1956. Trouwt Rockanje 19 december 1912 Jacomijntje Snoeij geboren Rockanje 19 maart 1895, overleden Rockanje 21 september 1979, dochter van Jakob Snoeij en Jacomijntje Heijndijk. Uit dit huwelijk:

1. Jan, geboren Rockanje 30.1.1913, volgt XIIIe

2. Jacomijntje, geboren Rockanje 9.5.1915,
trouwt Rockanje 17.5.1939 Arie Jan van der Nol, geboren Rockanje 12.7.1912, tuinder, overleden Rotterdam 24.2.1968, zoon. van Joris van der Nol en Johanna Rietdijk.
1. Joris Leendert, geboren Rockanje 30.7.1940
2. Loekij Adrianus, geboren Rockanje 30.4.1944
3. Jan Arie, geboren Rockanje29.9.1945
4. Johanna Jacomijntje, geboren Rockanje 13.9.1949
5. Leentje, geboren Rockanje 17.10.1951

3. Bertus Jakob, geboren Rockanje 11.6.1916, volgt XIIIf

4. Jakob Bertus, geboren Rockanje 9.2.1920 volgt XIIIg

5. Maartje, geboren Rockanje 3.6.1922,
trouwt Rockanje 18.6.1942 Wilhelmus Cornelis den Hartog, geboren Vleuten 12.10.1912, overleden Rockanje 16.11.1987, zoon. van Johannes den Hartog en Geertje Darrelstein.
1. Gerard Martien Arie, geboren Rockanje 6.8.1944, overleden Spijkenisse 17.7.1973
2. Martien Willem, geboren Rockanje 8.5.1946, overleden “Rotterdam 25.8.1946
3. Edwin, geboren Rockanje 5.9.1947
4. Jacomijntje, geboren Rockanje 3.10.1948
5. Wilhelmina, geboren Rockanje 8.8.1961

6. Arie, geboren Rockanje 23.2.1925, volgt XIIIh

 

 

XIIh JAN KOREVAART

Geboren Rockanje 14 januari 1890, zoon van Kornelis Korevaart en Maartje Pothof, metselaar, overleden Rockanje 5 juni 1965. Trouwt Rockanje 29 oktober 1931 Magdalena Briggeman, geboren Rockanje 8 februari 1894, overleden Rockanje 6 juli 1989, dochter van Jakob Briggeman en Kornelia Monster. Geen kinderen

XIIi KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 16 april 1896, zoon. van Kornelis Korevaart en Maartje Pothof, landarbeider, overleden Rockanje 7 juni 1976. Trouwt Rockanje 28 september 1922 Maartje Groeneveld, geboren Rockanje 27 februari 1895, overleden Rockanje 28 januari 1975, dochter van Marius Groeneveld en Jacoba Vijfwinkel. Uit dit huwelijk:

1. Reina Maartje, geboren Rockanje 30.12.1922,
ovl. circa dec 1994, trouwt Rockanje 3.12.1942 Johannes Cornelis Cassa, geboren Oostvoorne circa 1922, tuinarbeider, zoon. van Marinus Lodewijk Cassa en Jannetje Arendje Poldervaart

2. Cornelis Marinus, geboren Rockanje 26.5.1926 volgt XIIIi

 

 

Generatie XIII

 

XIIIa JAN LEENDERT KOREVAART

Geboren Nieuw Helvoet 3 augustus 1912, zoon van Jan Korevaart en Pieterje Johanna Wezemer, arbeider, ongehuwd, overleden Hellevoetsluis 9 november 1972.

 

 

XIIIb LEENDERT CORNELIS KOREVAART

Geboren Nieuw Helvoet 14 november 1917, zoon van Jan Korevaart en Pietertje Johanna Wezemer, landarbeider, brugwachter, overleden Hellevoetsluis 16 juni 1981. Trouwt Hellevoetsluis 30 april 1942 Neeltje Groeneveld, geboren Hellevoetsluis 30 januari 1922, overleden Hellevoetsluis 2 augustus 1985, dochter van Cornelis Groeneveld en Trijntje van der Slot. Uit dit huwelijk:

1. Pieter Cornelis, geboren Rockanje 5.12.1942 volgt XIVa

2. Cornelis Jan Leendert, geboren Nieuw Helvoet 8.12.1943, volgt XIVb

3. Pietertje Johanna Trijntje, geboren Nieuw Helvoet 4.8.1947,
trouwt Hellevoetsluis 20.4.1967 Johannes Petrus Abraham Barendrecht, geboren Rockanje 9.10.1947, voorman grondbedrijf, zoon van Dirk Barendrecht en Agnieta van Heijninga. Kinderen:
1. Leen Cornelis, geboren Oostvorone 2.8.1968
2. Agnita, geboren Oostvoorne 23.9.1969

4. Jan, geboren Nieuw Helvoet 12.9.1948 volgt XIVc

5. Trijntje Willemina Woutje, geboren Nieuw Helvoet 19.2.1950, ovl. 16.3.1950.

6. Leendert Cornelis, geboren Nieuw Helvoet 19.6.1952 volgt XIVd

7. Krijn, geboren Nieuw Helvoet 13.11.1953 volgt XIVe

8. Arie Bram Jacob, geboren Nieuw Helvoet 19.11.1955, ovl. Rotterdam 20.12.1955.

9. Trijntje, geboren Hellevoetsluis 21.3.1963.
trouwt Oostvoorne 12.8.1988 Robert Ris, geboren Rotterdam 25.11.1961, unitmanager bewaking, zoon van Peter Herman Ris en Susanna maria Haenberg. Kinderen:
1. Angela, geboren Rotterdam 1.6.1989

 

XIIIc KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 12 april 1917, zoon van Kornelis Korevaart en Kornelia Man in `t Veld, bakker, Trouwt 1e Oostvoorne 29 november 1938 Annetje Pietertje Dijkman, geboren Nieuw Helvoet 26 juni 1907, overleden Rockanje 16 januari 1980, dochter van Marinus Dijkman en Adriana Jacoba de Bakker. Trouwt 2e Brielle 27 februari 1981 Carolina Helmig, geboren Hengelo 1932 Uit het eerste huwelijk:

1. Cornelia, geboren Oostvoorne 5.2.1939, ovl. Rockanje 8.12.1940.

2. Adriana Jacoba, geboren Oostvoorne 11.12.1939,

 

XIIId KORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 9 september 1922, zoon van Arie Korevaart en Johanna Nicolai, tuinder, overleden Rockanje 31 maart 1955. Trouwt Heenvliet 20 oktober 1949 Hendrika Geilvoet, geboren Heenvliet 21 augustus 1926, overleden Rockanje 29.1.1996, dochter van Johannes Geilvoet en Jannetje Kastelein. Uit dit huwelijk:

1. Arie, geboren Rockanje 16.1.1950 volgt XIVf.

2. Kornelia Johanna Jannetje, geboren Rockanje 10.12.1955.
Doctor in de letteren, trouwt Leiderdorp 13.5.1996 Willem van der Molen, geboren leeuwarden 26.12.1952, zoon van Evert van der Molen en Frouwkje Koopmans.

 

 

XIIIe JAN KOREVAART

Geboren Rockanje 30 januari 1913, zoon van Arie Korevaart en Jacomijntje Snoeij horecaondernemer, overleden Rotterdam 25 november 1980. Trouwt Oostvoorne 23 november 1938 Wijntje Engelvaart, geboren Capelle a/d IJssel 13 april 1915, overleden Rockanje 18 november 2004, dochter van Marinus Jacobus Engelvaart en Aagje Molenaar. Uit dit huwelijk:

1. Arie Marinus Jan, geboren Oostvoorne 19.3.1943, volgt XIVg

2. Aagje Marianne, geboren Oostvoorne 4.12.1949,
Trouwt Oostvoorne 22.8.1969 Willem Mak, geboren Gouda 21.8.1947, horecaondernemer, zoon van Gerrit Mak en Aleida Smitskamp. Kinderen:
1. Noëlle, geboren Brielle 19.12.1969

2. Gert jan, geboren Rotterdam 5.5.1971
3. Ewoud, geboren Rotterdam 5.4.1985

 

XIIIf BERTUS JAKOB KOREVAART

Geboren Rockanje 11 juni 1916, zoon van Arie Korevaart en Jacomijntje Snoeij, chauffeur, overleden . Rockanje 1 april 1972. Trouwt Oostvoorne 2 februari 1938 Albertina Cornelia Anthonia Dekker, geboren Oostvoorne 9 oktober 1914, overleden Spijkenisse 4 mei 2005, dochter van Arie Dekker en Geeradina Jantina Mulder. Uit dit huwelijk:

1. Arie Albertus, geboren Oostvoorne 23.3.1941, volgt XIVh

 

XIIIg JAKOB BERTUS KOREVAART

Geboren Rockanje 9 februari 1920, zoon van Arie Korevaart en Jacomijntje Snoeij, overleden Rockanje 3 jun 1992. Trouwt Rotterdam 21 juni 1958 Johanna Pietertje de Koning, geboren Rotterdam 22 september 1933, dochter van Johannes de Koning en Johanna Cornelia Meuldijk. geen kinderen.

 

 

XIIIh ARIE KOREVAART

Geboren Rockanje 23 februari 1925, zoon. van Arie Korevaart en Jacomijntje Snoeij, tuinder, overleden Rockanje 19 december 2005. Trouwt Rockanje 29 mei 1952 Heintje van `t Land, geboren Haarlemmermeer 6 september 1930, dochter van Aalt Cornelis van `t Land en Heintje Toes. Uit dit huwelijk:

1. Jacomijntje, geboren Rockanje 9.3.1954,
Trouwt Rockanje 26.9.1974 Johan van den Broek, geboren Borneo 5.7.1951, operator, zoon van Gerrit Willem Abraham van den Broek en Maria christina Lodwijk. Uit dit huwelijk:
1. Tessa Veronique, geboren Rockanje 17.8.1980
2. Maret Dominique, geboren Dirksland 26.4.1983

2. Aalt Cornelis, geboren Rockanje 3.2.1956, volgt XIVi.

 

 

XIIIi CORNELIS MARINUS KOREVAART

Geboren Rockanje 26 mei 1926, zoon van Kornelis Korevaart en Maartje Groeneveld, landarbeider, ongehuwd, overleden Rockanje 30 maart 1991

 

 

Generatie XIV

 

XIVa PIETER CORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 5 december 1942, zoon van Leendert Cornelis Korevaart en Neeltje Groeneveld, voorman, cleaner. Trouwt Rozenburg 3 augustus 1973 Ruurtje Trijntje Kooijstra, geboren Rhenen 24 februari 1937, overleden Stellendam 18 maart 1989, dochter van Pieter Kooijstra en Rinske Sijtsma. Geen kinderen.

 

 

XIVb CORNELIS JAN LEENDERT KOREVAART

Geboren Nieuw Helvoet 8 december 1943, zoon van Leendert Cornelis Korevaart en Neeltje Groeneveld, grondarbeider, overleden 29 september 1996. Trouwt Rotterdam 29 november 1968 Adriana van Dee, geboren Rotterdam 14 november 1947, dochter van Cornelis van Dee en Johanna Jacoba Kappers. Uit dit huwelijk:

1. Nicolaas Jan, geboren Hellevoetsluis 3.10.1969, volgt XVa

2. Cornelia Adriana, geboren Hellevoetsluis 29.2.1972.
Ambtenaar bij Ministerie van Financien, woont samen met Ron Hageraats, geboren Rotterdam 9.3.1965 Ambtenaar bij Ministerie van Financien, zoon van Henk Hageraats en Coby van Rijswijk.

 

XIVc JAN KOREVAART

Geboren Nieuw Helvoet 12 september 1948, zoon van Leendert Cornelis Korevaart en Neeltje Groeneveld, grondarbeider, overleden Hellevoetsluis 21 augustus 1975 bij een verkeersongeval, ongehuwd.

 

XIVd LEENDERT CORNELIS KOREVAART

Geboren Nieuw Helvoet 19 juni 1952, zoon van Leendert Cornelis Korevaart en Neeltje Groeneveld, scheepsbevoorrader. Trouwt Hellevoetsluis 16 augustus 1974 Alice Raimonde van der Sijde, geboren Rotterdam 20 september 1955, dochter van Goris van der Sijde en Beatrix Wilhelmina Visser. Uit dit huwelijk:

1. Linda, geboren Rotterdam 14.3.1975.
Onderwijzers, ongehuwd

2. Toby, geboren Stellendam 17.5.1976 volgt XVb

3. Pieter Lennart, geboren Stellendam 25.10.1979 volgt XVc

 

XIVe KRIJN KOREVAART

Geboren Nieuw Helvoet 13 november 1953, zoon van Leendert Cornelis Korevaart en Neeltje Groeneveld, grondarbeider. Trouwt Hellevoetsluis 6 juli 1989 Willy Westdijk, geboren Rotterdam 7 juli 1967, dochter van Pieter Westdijk en Willempje Breen. Uit het huwelijk geen kinderen.

 

XIVf ARIE KOREVAART

Geboren Rockanje 16 januri 1950, zoon van Kornelis Korevaart en Hendrika Geilvoet, tuinder, loonbedrijfhouder. Trouwt 1e Vlaardingen 30 december 1975 Marrianne Thea Hilberink, geboren Vlaardingen 15 december 1954, overleden Rotterdam 26 augustus 1981, dochter van Berend Hilberink en Jantje den Breejen. Trouwt 2e Rockanje 16 januari 1987 Jannetje Maria van Marion, geboren Rockanje 24 april 1958, dochter van Willem van Marion en Maria Stolk.
Uit eerste huwelijk:

1. Martin Theo, geboren Rotterdam 26.8.1981 volgt XVd

Uit het tweede huwelijk:

1. Richard, geboren Dirksland 21.4.1987 volgt XVe

 

 

XIVg ARIE MARINUS JAN KOREVAART

Geboren Oostvoorne 19 maart 1943, zoon. van Jan Korevaart en Wijntje Engelvaart, horecaondernemer. Trouwt 1e Oostvoorne 21 december 1965 Anke Marina Swemle, geboren Nieuw Helvoet 30 juli 1943, dochter van Marinus Swemle en Cornelia van der Velde . Arie Marinus Jan Korevaart trouwt 2e Stabroek [België] 3 februari 1977 Patricia Heijmans, geboren 's Gravenhage 21 juni 1948, dochter van Petrus Paulus Christoffel Heijmans en Wendalina Edzardina Cardinaal. Uit eerste huwelijk:

1. Jan Arie Marinus Tjeert, geboren Oostvoorne 1.1.1967, ovl. Rockanje 16.2.1986. volgt XVf

2. Cornelia, geboren Oostvoorne 29.3.1971.

Uit tweede huwelijk:

1. Cinderella, geboren Stabroek [België] 9.3.1977,

 

XIVh ARIE ALBERTUS KOREVAART

Geboren Oostvoorne 23 maart 1941, zoon. van Bertus Jakob Korevaart en Albertina Cornelia Anthonia Dekker. overleden Rockanje 8 april 1968.

Trouwt Rockanje 4 april 1962 Willemina Johanna Trijntje de Kramer, geboren Rockanje 15 juni 1942, overleden Rockanje 7 juni 1996, dochter van Klaas de Kramer en Maartje Dina van der Blink. Uit dit huwelijk:

1. Maartje Dina, geboren Rockanje 30.3.1964,
Trouwt Rozenburg 30.3.1987 Abraham de Nooijer, geboren Arnemuiden 26.5.1956, douane ambtenaar, zoon van Arij de Nooijer en Johanna Buys. Uit het huwelijk:
1. Wendy, geboren Rozenburg 1.10.1987
2. Mariska, geboren Rozenburg 12.12.1989

 

XIVi AALT CORNELIS KOREVAART

Geboren Rockanje 3 december 1956, zoon. van Arie Korevaart en Heintje van `t Land, procesoperator. Trouwt Rockanje 22 december 1978 Hendrika Speet, geboren Oostvoorne 18 september 1957, dochter van Abraham Speet en Leentje Nobel. Uit dit huwelijk:

1. Arjan, geboren Dirksland 23.5.1981. volgt XVg

2. Sabrina, geboren Rockanje 10.12.1987

 

Generatie XV

 

XVa NICOLAAS JAN KOREVAART

Geboren Hellevoetsluis 3 oktober 1969, zoon van Cornelis Jan Leendert Korevaart en Adriana van Dee, Magazijn medewerker. Trouwt Hellevoetsluis 22 juli 1994 Imgard Könemann, geboren Rotterdam 23 juni 1968, dochter van Louis Jacobus Könemann en Dientje Pieternella Arbman.

Uit dit huwelijk:

1. Roy Walter, geboren Hellevoetsluis 19.10.1991

2. Jeffrey, geboren Hellevoetsluis 02.06.1995

 

 

XVb TOBY KOREVAART

Geboren Stellendam 17 mei 1976, zoon van Leendert Cornelis Korevaart en Alice Raimonde van der Sijde. Technische dienst Koninklijke Marine,

 

 

XVc PIETER LENNART KOREVAART

Geboren Stellendam 25 oktober 1979, zoon van Leendert Cornelis Korevaart en Alice Raimonde van der Sijde. Technische dienst Koninklijke Marine

 

 

XVd MARTIN THEO KOREVAART

Geboren Rotterdam 26 augustus 1981, zoon van Arie Korevaart en Marrianne Thea Hilberink, loonbedrijfhouder. Trouwt Rockanje 7 mei 2004 Shirley Broekkamp, geboren Hengelo 18 augustus 1982, dochter van Robertus Franciscus Gerardus Broekkamp en Yvonne Josefine Hendrika Strieper. Uit het huwelijkL

1. Dyon Jermaine, geboren Dirksland 13.12.2004

 

 

XVe RICHARD KOREVAART

Geboren Rockanje 21 april 1987, zoon van Arie Korevaart en Jannetje Maria van Marion.

 

 

XVf JAN ARIE MARINUS TJEERT KOREVAART

Geboren Oostvoorne 11 november 1967, zoon van Arie Marinus Jan Korevaart en Anke Marina Swemle 1.1.1967. Overleden Rockanje 16 februari 1986 bij een verkeersongeval, ongehuwd.

 

XVg ARJAN KOREVAART

Geboren Dirkslande 23 mei 1981, zoon van Aalt Cornelis Korevaart en Hendrika Speet, chauffeur. Trouwt Rotterdam 23 mei 2002 Yvonne Honkoop, geboren Gouda 26 september 1979, dochter van Anthonie Leednert Honkoop en Wilhelmina Jongeneel.

 

Andere publicaties van J. van der Veld