genealogieonline

Koek en enkele aanverwante families » Ds. Hendrik van Heek Hermannusz.

Persoonlijke gegevens Ds. Hendrik van Heek Hermannusz. 

Bron 1Bron 2

Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Hendrik van Heek

Hendrik van Heek
± 1666-± 1743
Hermannus van Heek
± 1696-< 1768

Hendrik van Heek
± 1728-1795


Notities bij Ds. Hendrik van Heek Hermannusz.


Doopboek Delden: Anno 1728 den 15 Augusti [doop van] Henderik [zoon van] Hermannus van Heek en Herberdina Steenbergen

Wellicht is hij de Hendrik van Heek, overleden "tussen 14 en 21 maart 1795" "Jongman" - niet omdat hij jong was, maar omdag hij onghuwd is gebleven.

Alhier is op den 12 dezer, na eene bedlegering van weinige dagen, aan een verval van krachten, in den ouderdom van byna 67 Jaaren overleeden, de Burger HENDRIK VAN HEEK, in zyn leeven Rustend Predikant aan den Leydschen Dam; ik gebruike deze weg, om aan zyne Naastbestaande en goede Vrienden van dit overlyden kennisse te geeven, met verzoek van Rouwbeklags-Brieven verschoont te blyven.
LEYDEN den 15 Maart 1795. A.H. COPPER, als Executeur.

Volgens Gerbrand Hendriks was hij de vader van Hendrik Jan van Heek (1786-1857). maar dat is uiterst onwaarschijnlijk.

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Nalatenschap:

Hij vermaakt een gouden horloge aan zijn broer Gerrit Jan, een zilveren horloge met zilveren broek- en schoengespen aan zijn neef Hermanus een zilveren penning aan zijn zus Johanna en zijn bibliotheek en manuscripten aan zijn neef Herbertus Scholten. Verder wordt de gehele erfenis verdeeld over zijn broers en zussen resp. de kinderen daarvan. De baten van zijn nalatenschap bedragen f 2392:9:12, de kosten f 937:19:12, netto dus f 1454:10:-, per broer of zus dus f 290:18:- en per neef/nicht f 72:14:1 resp. f 52:3:9

Opgesteld door notaris Gerard Verheik, notaris te Leiden:
"Reekening en verantwoording van zodanigen ontvang en uitgaav, handeling, bewind en administratie, als de Heer Abraham Hercules Cop per, Medicina en Stads Doctor binnen deeze stad, in qualiteit van executeur in den Boedel van wijlen den Wel Eerwaarden Heer Hendrik van Heek in leeven emeritus Predikant van den Leydschendams, gewoond hebbende en op den 12e Maart van den Jaare 1795 overleeden zijnde ten huize van Anthonij van Oostveen, binnen deeze stad, heeft gehad en gedaan:
Mitsgaders Schifting, Scheiding en Verdeeling van den den zelven boedel.
Hebbende den gemelden Heer Hendrik van Heek, volgens zijne testamentaire dispositie, op den 7e Maart 1795 voor mij Notaris en Getuigen gepasseerd, eerstelijk gepraelegateerd aan zijnen broeder, Gerrit Jan van Heek, zijn testateurs goud zak horologie.
Aan zijnen zuster, Johanna van Heek, toen Weduwe van Lucas Staverman, en thans Huisvrouw van de Wel Eerwaarde Heer R;G.
Staverman, Predikant in de hervormde Gemeente tot Nijenhuis, een Zilverne Penning van de heer Muilman.
En aan Hermanus van Heek, zoon van zijn testateurs overleedene Broeder Barent Jan van Heek, zijn testateurs zilver zak horologie en dito Schoen- en Broekgespen.
Voorts gelegateerd aan Herbertus Scholten, zoon van zijn testateurs Zuster Fenneke Maria van Heek in huwelijk verwekt bij Dirk Scholten, zijn testateurs Bibliotheecq en alle zijne manuscripten.
En wijdens tot zijne eenige en Universeele Erfgenaamen gestelt en geinstitueerd zijnen Broeder Gerrit Jan van Heek, woonende tot Markelo, voor een Vijvde part
zijne Zuster, de gemelde Fenneke Maria van Heek, thans weduwe van Dirk Scholten, wonende tot Haaksbergen. mede voor een vijvde part.
Zijne Zuster, de voornoemde Johanna van Heek, toen weduwe van Lucas Staverman en thans Huisvrouw van degemelden Weleerwaarde Heer R.... G.... Staverman, insgelijks voor een vijvde part
De gezamentlijke Kinderen van zijn testateurs overleedene Broeder, de hier voorgemelde Barent Jan van Heek te samen al mede voor een vijvde part.
En de gezamentlijke Kinderen van zijn testateurs overleedene Broeder Frederik van Heek, te samen voor het resteerende een vijvde part.
En bij vooroverlijden van een of meer van de voornoemde geinstitueerde erfgenaamen, als dan des vooroverleedens wettige Kind, Kinderen of Descendenten bij reprasentatie en bij ontbreeken van dien als dan des Langstleevende van hun, en dat alles met vollen recht en titul van institutie ofte substitutie.
Stellende voorts hij testateur tot executeur van zijn voorschreeve testament, bezorger zijner begravenis, reddenaar van zijn boedel en nalatenschap, als mede tot voogd over zijne natelatene minderjarige, uitlandige en andere toezicht behoevendes Prolegatarischen en Erfgenamen, den Heer Abraham Hercules Copper, hier vooren genoemd, geevende aan den zelve zodanige last en macht, als Executeurs, bezorgers, reddenaars en voogden naar rechten competeerd, specialijk ook de macht van asfuntie en Surrogatie, als medes om vaste en andere Goederen, zonder consent van den Rechter, te Verkoopen, en dat alles met uitsluiting van alle Heeren Magistraten, Gerechten en Weeskameren, en specialijk die van de plaatze, daar zijn testateurs sterfhuis zijde komen te vallen of zijne goederen geleegen zoude zijn: alles breeder blijkende bij het voorschreeve testament, waar toe alhier verder word gerefeneemd.
Wordende als nu deeze Reekening en verantwoordng gedaard door de voornoemde Heer Abraham Hercules Copper, en gemelde zijne qualiteit, als Pendant ter eenre:
Aande voornoemde Gerrit Jan van Heek, voor een vijvde part in den voorschreeven boedel.
Aan denzelven Gerrit Jan van Heek, als Gemachtigde van zijne gemelde Zuster Fenneke Maria van Heek, weduwe van Dirk Scholten voor een vijvde part in den gemelden boedel.
Aan den voornoemden Gerrit Jan van Heek, als gemachtigde voor de WelEerwaarde Heer R:G: Staverman en Johanna van Heek. Echtelieden, insgelijks voor eeb vijvde part in den voorschreeven boedel.
Aan den Heer Abraham Hercules Copper als Gemachtigde van Herberdina van Heek, en Christoph Carel van Jordaan Echtelieden.
Aan den Heer Abraham Hercules Copper, als voogd over Catharina van Heek
Aan gemelden Heer Abraham Hercuoes Copper; als voogd over Hermanna Gesia van Heek
Aan voornoemden Heer Abraham Hercules Copper als voogd over Hernannus van Heek.
Aan den zelven Heer Abraham Hercules Copperr, als voogd over Neeltje van Heek
zijnde de voornoemde Herberdina, Catharina, Hermanna Gesina, Hermannus en Neeltje van Heek, te samen de eenige nagelatene kinderen van Barent Jan van Heek. en alzoo te samen voor een vijvde part in den gemelden boedel, en dus ieder van hun voor een vijf en twintigste part in denzelven boedel.
Aan den voorgenoemden Heer Abraham Hercules Copper als voogd over Hermannus van Heek.
Aan den gemelden Heer Abraham Hercules Copper oas voogd over Herbertus van Heek
Aan voornoemden Heer Abraham Hercules Copper als voogd over Jan Hendrik van Heek.
En aan den zelven Heer Abraham Hercules Copper, als voogd over Hendrik van Heek:
Zijnde de voornoemde Hermanus, Herbertus, Jan Hendrik en Hendrik van Heek de gezamentlijke Kinderen van wijlen Frederik van Heek en zalzoote samen voor een vijvde part in den voorschreeven boedel, en dus ieder van hun voor een twintigste part in den zelven boedel.
En alzoo te samen Gerendeendens, ter andere zijde zijnde deeze genaajt en in geschrifte gesteld bij mij Gerard Verheik, openbaar Notaris, bij den Hove van Holland geadmitteerd binnen de Stad Leyden resideerende, en dat in achtervolg van den inventaris van den boedel en goedereb vab voorgemelde Heer Hendrik van Heek, op den 3e Junij van den Jaare 1795 voor mij Notaris en zeekere Getuigen voltrokken en gepasseerd, en dat in Guldens van Veertig groeten [???] het Stuk, Stuivers en penningen naar advenant van dien als volgt.

Ontvang

Aangaande het een vierde part in de Thiednen, geleegenb in de Provincie van Overijssel, genaamd de ergeloos tienden, en het Gericht van Delden, waar onder eenige stukjes van het lop den inventaris folio 5. gemeld, Scherphof, 't zelve is in deezen Jaare 1797 publicq verkocht, en is daar van zuiver geprovenieerd, de Somme van ----- f 441 : 11 -

Ontvangen van Dirk Scholten, over twee jaaren huur van de voorschreeve tienden, verscheenen in de Jaaren 1795 en 1796 ieder jaar tot veertienb Guldens, en dus te samen --- f 28 : --

Aangaande het have stukje land, geleegen onder de Stad Delden, in de Provincie van Overijssel, op den inventaris folio 5 v10 gemeld, 't zelve is meede in deezen jaare 1797 publicq verkocht, en is daar van zuiver geprovenieerd de somme van --- f 56 : 3 : 8

Ontvangen over twee jaaren huur van 't voorschreeven land verscheenen in de jaaren 1795 en 1796 ieder jaar tot twee Guldens 191 Stuyvers, en dus te samen de somme van f 4 : 10 : -

Aangaande de obligaties ten lasten van 't Gemeeneland van Holland en Westvriesland, ten comptoire binnen Delft, ten naame van Johannes van der Wijk, in dato 1 November 1790 M No. 1310 No. ** 803. Geaggregeerd den 1 November 1790 Np. 13945 Reg. folio 1997. groot Eeb Honderd Veertig Guldens op den inventaris foli0 5 verso et 6 recto gemeld, de zelve is op den 25 Julij 1795 publicq in 't Heerenlogemenbt aan den Burgt alhier, verkocht tot 50 l1/4 per cento, is f 70 : 7 : -
En over 9 Maanden 9 dagenb intrest van den 1 November 1794 tot den 10 Augustus 1795 a 2 1/2 per cento .. 2 : 14 : -

Makende te Samen ----- f 73 : 1 : -

Betrteffende de obligaties ten lasten van de wederhelft van 't last en veylgeld, Staande ten naame van lJuffr. Elisabeth Paats, in dato 10 September 1760 No. 9763 Geaggreerd in Amsterdam 15 Meij 1761 en in Rotterdam den 1e Junij 1761 groot Een Duizend Guldens Capitaal op den invengaris folio 6 recto et verso gemeld, de zelve is mede ten dage en plaatze als vooren, publlicq verkocht tot 51 1/2 per cento, is f 515 : -
En over 11 Maanden intrest, van den 10e Spetember 1794 tot den 10e Augustus 1795 a 2 1/2 per cento ---- 22 : 13 : -

Makende Samen ---f 537 : 18 : -

Aangaande het ongemunt Goud en Zilver (except het Goud zak Horologie, en het zilverne ditom, een paar zilverne Schoen- en broekgespen, en een ziverne penning van Muylman, als zijnde gepraelegateerd en gelegatgeerd) op den inventaris folio 6 verso en 7 recto gemeld, al het zelve is door den Zilversmit Willem van den Goorbengn getauxeerd en overgenoomen voor de Somme van f 194 : 11 : -
Voorts komen alhier in ontvang de Contante penningen in deezen boedel gevonden, en op den inventaris folio 7 recto et verso gemeld, bedragende te samen in diverse specien, de somme van f 106 : 17 : -

Aangaande den gantschen Huisraad en inboedel op den inventaris van 7 verso tot folio 11 verso inclusieve gemeld al 't zelve is op den 3e Juy 1795 publicq op 't Woensdags erfhuis alhier verkocht en is daar van zuiver geprovenieerd de Somme van ---- f 265 : 17 : 12
Ontvangen van de Heer Jacob Kerkhoven aasn den Leidschendam, weegens ';t geen deezen boedel te praetendeeren hadde over eenige goederen, door den overleedene en deezen publicq verkogt, na aftrek van onkosten op de verkoping gevallen, de somme van --- f 297 : 11 : 8

Ontvangen van Johannes van Puffelen, Boekverkooper wegens 't geen deezen boedel van hem te praetendeeren hadde, over eenige boeken, door den Overleedene in deezen publicq verkocht, na aftrek der onkosten de Somme van ---- f 190 : 8 : -

Ontvangen van de Heer Gerrit Jan van Heek, voor overgenomene goederen uit deezen boedel -- f 2 : 5 : -

Ontvangen van Juffrouw Johanna van Heek thans huisvrouw van Ds. Staverman, weegens 't geen zij per zest aan deezen boedel Schuldig was, volgens handschrift ----- f 31 : 17 : -

Laatstelijk komt nog in ontvang een vierendeel Jaars tractement als Emeritus Prediiant, den overleedene toegelegd --- f 162 : 10 : -

Somma van den Ontvang bedraagd f 2392 : 9 : 12

[fraaie krul]

Jegens welken voorgaanden Ontvang door den Rendant is gedaan de navolgende Uitgaav
En eerst van Boedelschulden en begravenis kosten, volgens den inventaris.
Betaald aan twee afleggers van de Overleedene --- f 5 : 11 : -
Aan twee Waakers en een oppasser ----f 3 : 10 : -
Aan de Timmermans Knechts vor 't kisten ---- f 1 : 10 : -
Aan den Boekverkoper Cornelis Pecker, voor papier en zwart lak --- f * : 15 : -
etc. etc.
Somme vab den Uitgaav bedraagd f 232 : 9 : 14 plus . totaal f 937 : 19 : 12

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/personen/zoek-op-personen/q/persoon_achternaam_t_0/Heek/q/persoon_tussenvoegsel_t_0/van/start/0 folio 239, digitale pagina # 220-252

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Ds. Hendrik van Heek Hermannusz.?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Book, C.J. Snuif e.a.
  2. Online-Familieberichten (Web Site)
  3. Transcripties Ambt & Stad Delden (Web Site), Marieken Scholten-Sijses

Tijdbalk Ds. Hendrik van Heek Hermannusz.

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Van Heek

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Van Heek.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Van Heek.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Van Heek (onder)zoekt.

    

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!

   Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?