généalogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Egbert Teunis Gayckema (± 1569-1604)

Données personnelles Egbert Teunis Gayckema 


Image(s) Illustration(s) Egbert Teunis Gayckema


Famille de Egbert Teunis Gayckema

Il est marié avec Neeltje Annes.

Ils se sont mariés.


Enfant(s):

 1. Anne Egbertsz "saphias" Gayckema  ± 1598-1661
 2. Cornelis Egberts "saphias" Gayckema  1603-1645 


Notes par Egbert Teunis Gayckema

AFKOMST
Egbert heeft niet voor niets de naam Gaykema. Hij komt dus voort uit dit geslacht. Dit hoeft overigens niet van vaderszijde te zijn. Er waren uiteraard nog geen officiéle achternamen. In Friesland werd er vaak gebruik gemaakt van patroniemen. Degenen die een bijkomende achternaam hadden, hadden of vaak hun roots buiten Friesland of waren van adel (stamden af van adel) of hadden gestudeerd.
Soms was het dus handiger om de naam van moederskant aan te nemen, zeker als dat meer status opleverde.
---

De eerste Fries genaamd Gaykema was Tjaert, ook wel Evert genoemd. Hij was gehuwd met Wya van Jeltinga. Tjaert is gestorven voor 1551, Wya in 1538.
Het is vrijwel zeker dat Tjaert afstamt van de Groningse tak Gaykema. Aleen al het huwelijk met een van Jeltinga duidt daarop. We zien in beide takken veelvuldig huwelijken met Jeltingas (Jellemas), Jensma en Clant.
Het is niet zeker dat Egbert van deze Tjaert Gaykema afstamt, maar wel mogelijk aangezien deze ook wel aangeduid wordt als Evert. Evert kan Ebert worden en Ebert weer Egbert. Een ander aannemelijk scenario is dat Egbert in Groningen geboren is en later naar Surhuisterveen is vertrokken.
---

Als we kijken naar vermeldingen van mogelijke leeftijdgenoten van Egbert met de achternaam Gayckema, dan valt op ene Allert Gayckenga die in 1585 vermeld wordt in de quaclappen. Waar we de naam Teunis en Egbert in Groningen vooralsnog niet terugvinden, is dat wel het geval met de naam Allert. De vraag komt op in hoeverre deze Allert verwant is aan Egbert. Helaas wordt er geen patroniem van Allert vermeld.
---
--------

HYPOTHEEKBOEKEN
Hypotheekboek 354
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Soort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken
Aktedatum: 04-05-1685

Verkoping bij decreet van het Gerecht van Tietjerksteradeel; Grytie Bartels te Bergum, weduwe van Jan Baniers Offringa, voor de helft; Banier Offringa, koopman te Enkhuizen; Romcktien Offringa, huisvrouw van Claes Jans, mr. kuiper te Hardegarijp en dorprechter aldaar; Galenus Offringa, procureur-fiscaal van Menaldumadeel, wonende te Jorwerd; Jochum Sioerds, mr. schoenmaker en dorprechter te Suameer, als vader etc. van zijn kinderen Jan Jochums en Bauckjen Jochums bij wijlen Bauckjen Offringa; Grytie Bartels voornoemd als moeder van Marcus Offringa, notaris publicus te Bergum, en van Bieuwkjen Offringa en Jeltie Offringa, haar minderjarige kinderen, tezamen erfgenamen van Jan Baniers Offringa, mede voor de helft verkopers; Geert Aetses enAlbert Jans, beiden schippers te Bergum, cum uxoribus, kopers van een huizinge en schuur, toren, poort, gracht, singel en hovinge, tot aan de middelgracht toe, "doch de zingel in 't geheel", met een regenwaterbak, c.a., staande en gelegen te Bergum,bezwaard met £ 4 jaarlijkse grondpacht ten profijte van verkopers, en met 3-15-8 floreen, maar weer inbeurende van de kopers van de andere hovinge en landen fl. 2-15-8, te weten van Sape Hendrix als koper van de hovinge 1/2 floreen, van de heer Glinstra als koper van de twee kampen land ten zuiden van voornoemde hovinge 1 floreen, van mr. Jelger Jelgers als koper van de vijf mad maden, daaraan liggende, fl. 1-1-8 en van verkopers kamp, liggende op het noord van de gebuurte voornoemd, achter de huizinge en hovinge van de executeur Dirck Harmens e.a., 1/2 floreen, houdende dus tot eigen last 1/2 floreen. Hebbende het recht van een vrije stem; naastliggers Sipke Harts en Sioerd Jochums erven ten oosten, Egbert Cornelis Gayckema ten westen,Sape Hendrix hovinge ten zuiden, de straat ten noorden; echter niet verkocht het "legerstede" (de graven) en het gestoelte in de kerk, hetgeen verkopers aan zich behouden; verkocht voor ƒ 600, waarin te korten ƒ 66-24-0 van strijkgeld
---
----------

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Egbert Teunis Gayckema?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Sur le nom de famille Gayckema

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Gayckema.
 • Afficher des informations sur Gayckema sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Gayckema.

Contexte historique


 • Stadhouder Prins Maurits' (Huis van Oranje) était souverain des Pays Bas de 1585 à 1625 (appelé aussi Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 • En l'an 1604: Source: Wikipedia
  • 18 août » traité de Londres, signé le 18 août (ancien style, 28 août du nouveau style), ayant mis fin à une guerre anglo-espagnole de 19 ans.
  • 12 décembre » instauration en France de la Paulette instituant la vénalité des charges.


Source: Wikipedia
    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I411.php : consultée 31 juillet 2021), "Egbert Teunis Gayckema (± 1569-1604)".