Stamboom Stuivenberg » Jeltje Idzes Wiglama (1585-????)

Données personnelles Jeltje Idzes Wiglama 

Source 1

Parenté Jeltje Idzes Wiglama


Ancêtres (et descendants) de Jeltje Idzes Wiglama


Notes par Jeltje Idzes Wiglama

    n: 74 jaar oud   Bijle te Friens (stem 5),groot 28 pdm.