généalogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald

Données personnelles Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald 

Source 1Source 2

Ancêtres (et descendants) de Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald

Detlev von Buchwald
± 1375-> 1460

Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald
< 1429-± 1487


Abel von Buchwald
± 1460-> 1519
Anna von Buchwald
± 1453-> 1500

Famille de Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald

Il est marié avec Magdalena von Hummersbüttel.

Enfant(s):

  1. Abel von Buchwald  ± 1460-> 1519 
  2. Ditlev (junge Ditlev) von Buchwald  1450-1500 
  3. ¢llegaard von Buchwald  1458-1538 
  4. Anna von Buchwald  ± 1453-> 1500


Notes par Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald

Kaldes 1429 hr. Detlevess²n og beseglede da til vitterlighed med Barthold R²nnow og Henneke  Kreye R²nnow. Ligeledes 1444, da han udstedte sone i en drabssag.


Var 1445 med "Detlev van Buchwald to Redewiisch in deme kerspele to Odesslo"og "Vollert v a n B uchwald to Hemmingstorpe" forlover for Volrad Heest.


Beseglede 1450 med sine br²dre Vollert og Claus til vitterlighed med Henning Pogwisch til F a r ve (se denne). Ligeledes 1454 med broderen Claus og med Hartich von Buchwald. Solgte 146 0 g od s til Cismar kloster. Var 1461 amtmand pêa Segeberg og beseglede samme êar stadsfµstelse n p êa Ha mborgs privilegier.Var 1462 kgl. rêad og forlove r for kongen til junker Mauritius. V ar 1 463 f orlover for sin broder Hinrik, havde med sine br²dre "Clawes vnde Hinrik gehet e n van B uchwal d alle broder hern Dethleues sone knapen wonhafftich in den kerspelen alse t o der Crem pe vnd e Slamerstorpe" solgt gêarden og byen Stolpe til en rêadmand i Lübeck, hvilke t kong Chri stian 1 463 stadsfµstede. Var 1464 vidne, da kongen gav samtykk e til Lemeke vo n Buchwalds o g Wolf Po gwisch's mageskifte med Lübeck kapitel .


Fik samme êar et hus i forlening af kongen. Beseglede 1465 som kgl. rêad Steinburgs pantsµtte l s e til staden Hamborg. Beseglede ligeledes samme êar sammen med Joachim von Buchwald Detele ve ss om kongens forlig med de svenske og var sendebud for kongen til indbyggerne pêa Femer n . Be seg lede 1469 forbundet i Kiel og recessen i K²benhavn og 1470 konkordatet i Segeberg . Var 14 74 k gl.rêad og endnu amtmand pêa Segeberg. Havde 1474 pêa kongens vegne k²bt Pronstor f af Bertr am vo n Buchwald og skulle sµlge samme til kongens bedste, havde 1475 selv overtag et denne gêa rd .


Kaldes 1475 Detlev van Buchwald thor Syrave im kerspelthor Krempe kr. Detleffesson. Besvarede 1480 pêa ridderskabets vegne pêa Rendsborg slot for kongen de lybske og hamborgske klager . K aldes 1483 Detlev van Buchwald des olden hr. Detleuesson wanaftich tho Tzirauwe og var da mµgler mellem  Hans von Buchwald til Ekelstorf og Arensb²ckkloster.


Levede endnu 1486 og k²bte da gods i Berchstede sogn af Luder Heest,men solgte det samme êar til Reinbek kloster. Var d²d 1488.

===============================

    +You
    Web
    Images
    Videos
    Maps
    News
    Shopping
    Gmail
    More

    (e-mail adres niet gepubliceerd)

Translate
Translate from: Danish
Cold 1429 hr. Detlevess²n and sealed when the vitterlighed with Barthold R²nnow and Henneke Kreye R²nnow. All Also 1444, when he udstedte zone in a drabssag.


Was 1445 the "Detlev van Buchwald two Redewiisch in deme kerspele two Odesslo" and "Vollert van B uchwald two Hemmingstorpe" best man for Volrad Heest.


Were sealed in 1450 with his brothers Vollert and Claus to vitterlighed with Henning Pogwisch to F ar ve (see this). All Also 1454 with brother Claus and Hartich von Buchwald. Sold 146 0 g od s to CISM monastery. Was 1461 amtmand on Segeberg and sealed the same year confirmed Fµste else np to Have mborgs privilegier.Var 1462 Royal Council and engaged r king paniculata Mauritius. V ar 1 463 f's leave for his brother Hinrik, sharing of sea with his brothers "Claw vnde Hinrik gehet a van B uchwal d all brother Hern Dethleues Zone Button, wonhafftich in the kerspelen Alsea two where Crem pe VND e Slamerstorpe" sold the farm and the town of Bar to a rêadmand in Lubeck, which h King Chri stian 1463 stadsfµstede. Was 1464 a witness, when the king gave permission to e Lemeke vo n Buchwald and Wolf Po gwisch's stomach change with Lübeck chapter.


Fik that year a house in forlening af king. Were sealed in 1465 as the Royal Council Steinburgs pantsµtte lock to the place Hamburg. Sealed all headed in the same year together with Joachim von Buchwald Detele've tablespoons of the King the forward with the Swedish and the messengers of the king to indbyggerne on Femer n. Ask the lead 1469 connected in Kiel and Recess in Copenhagen and 1470 concordat in Segeberg. Was 14 74 k gl.rêad and endnu amtmand on Segeberg. Sharing of sea 1474 on the king's behalf Kobt Pronstor f af Bertr am vo n Buchwald and would sµlge same to the king bedste, sharing of sea 1475, even acquiring a go this rd.


Cold 1475 Detlev van Buchwald thor Syrave im kerspelthor Krempig kr. Detleffesson. Answer 1480 on behalf of ridderskabets Rendsborg slot for the king and the lybske hamborgske complaints. K aldes 1483 Detlev van Buchwald Dec olden hr. Detleuesson wanaftich tho Tzirauwe and was mµgler between Hans von Buchwald to Ekelstorf and Arensb²ckkloster.


Levede endnu 1486 and Kobt when goods Berchstede parish af concluding Heest, but sold the same year to Reinbek monastery. Was the death of 1488

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. http://www.reventlow.dk, http://www.reventlow.dk
  2. Gedcom extracted from The Reventlow Genealogical Database For further information please contact siteowner at (e-mail adres niet gepubliceerd)Gedcom extracted from The Reventlow Genealogical Database For further information please contact siteowner at cd@reventlow.dk

Barre chronologique Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Symboles utilisés: grootouders grand-parentsouders parentsbroers-zussen frères/soeurskinderen enfants
Faites glisser le calendrier pour reculer ou avancer dans le temps (ou utilisez les touches l et r). Cliquez sur le nom pour plus d'information.

Sur le nom de famille Buchwald

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Buchwald.
  • Afficher des informations sur Buchwald sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Buchwald.