généalogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Detlev von Buchwald

Données personnelles Detlev von Buchwald 

Source 1Source 2

Ancêtres (et descendants) de Detlev von Buchwald

Detlev von Buchwald
± 1375-> 1460


Famille de Detlev von Buchwald

Enfant(s):

  1. Ditlev (olde Ditlev) von Buchwald  < 1429-± 1487 


Notes par Detlev von Buchwald

Nµvnes 1413 morans in Syraue og var da vidne med grev Henrik. Besegler1418 samm e n m e d L e m e k e von Buchwald hr. Volrades s²n til vitterlighedmed Henneke von Rathlou ( s e den ne ). K al d e s sa mme êar "Detlev vonBuchwald snoten sone" og var forloverfor Lemme k e von Bu chw ald V olr ad ss ²n. B eseglede 1419 hertug Henriks gavebrev til Helliggeisthus e t iLübeck . Va r 142 1 forl ove r f or Lud eke von Buchwald og hans s²nner ogkaldes Lange D et leff von B uchwa ld de r Syrowe . Bl ev 1 424 af hertugenafµsketen erklµring om hertugd²mm e t Slesvigs fo rlenin gsforh old.Delt og 14 25 me d si n broder Lemeke alias dictus Snot e i Bu chwald'ernestr µtte me d bispe n af Lübe ck o m jus pa tr. t il kirken i Ratkau. Varsa mme êa r forlover for Hi nrik vo n Buchwal d LudekenS one . Var 1428r idde r og nµrvµrende, d a greve rne Adolf og Ger t pantsatt e T²rnin g tilhr. Hinr ik A hlefeldt. Va r 143 5 rêad ho s hertug A dolf, skulle 143 9 medHinri k von Buchw ald have kon g Albre cht ridderord en. V a r 1444 samm enmed Hinrik vo n Buchwald fo rlover for s amme hertug t il greve rne afHohenst e in og 1 44 5 var han med SChe le Detlev vo n Buchwald i Ki el vidnemed he rtugen. D eltog 1 447 i he rtug en s forhandlinge r med Ditmarske rne iLübeck. Pan t
satte samme êa r byen Lohe berg til hospita let i
Neustadt.Var 1448 hertug Adolfs rêad, ejede 1454 Hasselburg, var 1460 kgl. rêad.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Detlev von Buchwald?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. http://www.reventlow.dk, http://www.reventlow.dk
  2. Gedcom extracted from The Reventlow Genealogical Database For further information please contact siteowner at (e-mail adres niet gepubliceerd)Gedcom extracted from The Reventlow Genealogical Database For further information please contact siteowner at cd@reventlow.dk

Barre chronologique Detlev von Buchwald

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Symboles utilisés: grootouders grand-parentsouders parentsbroers-zussen frères/soeurskinderen enfants
Faites glisser le calendrier pour reculer ou avancer dans le temps (ou utilisez les touches l et r). Cliquez sur le nom pour plus d'information.

Sur le nom de famille Buchwald

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Buchwald.
  • Afficher des informations sur Buchwald sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Buchwald.