généalogieonline

Genealogie Krook » De Genealogie, het verzamelen van de gegevens voor de stamboom.

Het verzamelen van de gegevens voor de stamboom.

Het verzamelen van de gegevens voor de stamboom.

Personen met de naam Crook komen in ons land reeds in de 15e eeuw voor. (Harmen Crook, burgemeester van Utrecht.)
In Amsterdam wilde een zekere Kulker in 1960 onderzoek doen naar Cornelis Crocus, priester en humanist. Zijn doel was een systematisch overzicht te maken van deze Cornelis en diens familiebetrekkingen. Hiervan heeft hij echter afgezien, omdat het rond 1500 in Amsterdam een doolhof was van lieden, die de naam Crook droegen.
Ik heb ook geprobeerd zicht te krijgen op de familienaam Crook. Er zijn zeer veel geboorte- en huwelijksdatums vastgelegd, maar het is onmogelijk daar systeem in aan te brengen.
 
Niet alleen in de omgeving van Amsterdam maar in de 16e en 17e eeuw kwam de naam Crook ook voor o.a. in en rondom Rotterdam, Oude- en Nieuwe Wetering, Nieuwveen, Alphen aan de Rijn, Nieuwcoop. Ik heb geprobeerd de familiebetrekkingen enigszins in kaart te brengen. Dit is mij maar zeer ten dele gelukt.
Deze site bevat dus beslist niet alle Crook-en die in ons land hebben gewoond. Hierdoor was het niet mogelijk de juiste familieverbanden boven water te krijgen. Van enkele families waren er genealogieën bekend, o.a. van Pieter Thijs Crook. Deze heb ik overgenomen en aangevuld met later gevonden gegevens.
 
Veel informatie heb ik gekregen door onderzoek in het Rijksarchief en de Provinciale Archieven. Verder heb ik me geabonneerd op duplicaat persoonskaarten, die van 1938/1939 in origineel door de gemeenten werden bijgehouden en na het overlijden van de betreffende persoon naar het Centraal Bureau voor de Genealogie te ’s Gravenhage werden gezonden. Ik heb dus van het begin in 1938 tot heden van alle persoonskaarten een afschrift met de familienaam “Krook” ontvangen.

Bijzonder waren de contacten met naamgenoten. Deze hebben mij veel nieuwe informatie aangereikt. Het is zeker dat ik nu van alle Nederlandse Krook-en, die momenteel nog in leven zijn, de afkomst ken en kan zien wie de stamvader is geweest. Sinds de komst en ontwikkeling van de computer en internet heeft de genelalogie een hoge vlucht genomen. Veel, zeer veel informatie kan men nu thuis via internet binnenhalen.

De registratie van persoonsgegevens in het verleden.

Op 11.11.1563 verplichtte het Concilie van Twente de parochiepriesters om doop- en huwelijksregisters aan te maken. Later zijn ook de protestantse kerken hiertoe overgegaan. Naderhand werden ook begraafregisters gemaakt. Deze registers werden DTB-registers genoemd. Door brand, overstromingen en ander onheil zijn er veel boeken verloren gegaan.
Op 23.08.1794: In België werd bij decreet iedereen verboden een andere naam te voeren dan die vermeld stond in de geboorteakte.
Op 11.08.1811: Bij keizerlijk decreet (Napoleon) werd aan een ieder in Nederland die nog geen geslachtsnaam had bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen.

Tijdens de bataafse republiek (1795-1806) werden naar Frans voorbeeld dorpen en steden gelijkgesteld in een nieuwe bestuursvorm met de naam gemeenten. Deze gemeenten werden ten tijde van Koning Lodewijk Napoleon verplicht, naar Frans voorbeeld van iedere geboorte, huwelijk en overlijden een akte op te stellen met de volledige voor- en achternaam alsmede de geboortepaats en geboortedatum, de namen van de ouders en zo mogelijk getuigen. Deze akten dienden in de franse taal en in twee-voud te worden opgemaakt, Deze wetten zijn bij ons bekend als de Burgerlijke Stand. In het begin was er veel verzet tegen de invoering van deze wetten. Enkele gemeenten hielden zich aan deze wet en stelden de akten in het Frans op. Het grootste gedeelte stelde de invoering er van steeds weer uit. Na Waterloo had deze eis zijn kracht verloren. De andere regels met betrekking tot de burgerlijke stand zijn wel door de Nederlandse regering overgenomen.

Mijn bestand.

Mijn bestand bevat voornamelijk de Krook-en die in ons land hun domicilie hebben gehad, daarnaast heb ik nog gegevens van de familie van mijn grootvader van moederszijde Kooistra, mijn schoonvader, Hoving, mijn schoonmoeder, Leegstra.


D'autres histoires


Retour à la page d'accueil de cette publication

S'enregistrer sur cette espace privé est
uniquement possible sur invitation de
l'auteur§


Annuler


Avez-vous oublié votre mot de passe?