genealogieonline

Families Klein, Ree, de Breed en de Vries van Terschelling » Gerrit Cornelisz Zorgdrager (1714-1788)

Persoonlijke gegevens Gerrit Cornelisz Zorgdrager 

Bron 1

Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Gerrit Cornelisz Zorgdrager


Gezin van Gerrit Cornelisz Zorgdrager

Hij is getrouwd met Baukje Hilles Hilkes.

op 17 september 1741 te Midsland, Terschelling, hij was toen 26 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Cornelis Gerritsz Zorgdrager  1743-1783 
 2. Pieter Gerrits Zorgdrager  1745-1747
 3. Pieter Gerrits Zorgdrager  1747-1810 
 4. Sijke Gerrits Zorgdrager  1748-1795


Notities over Gerrit Cornelisz Zorgdrager

den Heere behaagd om onsen vader Cornelis C. Sorgdrager op te eysen opzaterdag zijnde sijnt Jans dag (uit Statenbijbel)

het lijk ter aarde besteld op donderdag den 29 dito tot Mijslans (uitStatenbijbel)

Schipper in 1730 op de "Juffrouw Maria". In 1749 op de "Emma Galey","Vossendam" en de "Susanne Maria".

Zie het artikel (Sml. 1985/2) Hier staat dat er een commandeur CornelisGijsbertsz. Sorgdrager in 1690 zijn eerste reis naar de IJslandsche Baaimaakt.

NOTARIEEL ARCHIEF ROTTERDAM

 

20.1.1749 Vrachtovereenkomst voor notaris Cornelis Andries Cantier

 

Comparanten: WILHELMUS VAN DAM, voor zijn societeit DIRK VAN DAM & ZN,cooplieden te Rotterdam, als bevrachters ten eenre, en SEIGNEUR CORNELISZORGDRAGER, woonende te Amsterdam en zijnde tegenwoordeig alhier, alsmede-reeder en boekhouder van t schip "DE EMMA GALEY", leggende teAmsterdam en gevoerd door schipper JACOB YSBRANTS TJEBBES,vertegenwoordigt door Cornelis Zorgdrager. Het schip moet uiterlijkprimo November te Texel gereet leggen om bij de eerste goede wind inballast naar Yarmouth te kunnen varen, om aldaar bockings te ladenbinnen 8 dagen nadat het eerste schip met nieuwe bockings aldaar isvolladen (?). Dan direct vertrekken naar Marseille of Livorno, alwaar na3x24 uur door de correspondent van bevrachters zal worden bericht of ermoet worden gelost, dan wel doorgezeild naar Genua of Civita Vocchia.Lossing binnen 35 dagen. Overligdagen 20 guldens Hollandsch geld.

 

Vracht: 38 stuivers per ton bockings naar Marseille of Livorno

43 stuivers per ton bockings naar Genua of Civita Vecchia

De schipper zal bovendien genieten een Naplaken van 30 guldens eens.Echter als hij de eerste is die terplaatse bockings aanbrengt wordt ditverhoogd tot 60 guldens.

 

N.B. acte draagt handtekening van CORNELIS ZORGDRAGER.

****

 

30.7.1749 Volmacht voor notaris Cornelis Andries Cantier

 

Comparanten:

WILHELMUS VAN DAM, voor zijn societeit van de Heeren Dirck van Dam enZoonen PIETER DE VOS

WILLEM GERARD SANDT, Kooplieden te Rotterdam, gewezen reeders eneygenaars ieder voor een derde deel van het schip "VOSSENDAM", groot 85lasten, laatst gevoerd door schipper WILLEM MACKLEUD,

maken magtig de Heeren BLOK en VAN HEYNINGEN, cooplieden te Amsterdam,om het voornoemde schip te transporteren en over te dragen aan den HeerCORNELIS ZORGDRAGER, tot Amsterdam en de koopsom van 5.200,- guldens teincasseeren'.

****

 

14.1.1752 Volmacht voor notaris Bastlaan van Pause

 

Comparanten: ROBERT en WILLIAM STERLING cooplieden, compagniereeders eneygenaers van t Galjootschlp "DE MAAS" thans genaamd "STADT ALTONA",leggende te Amsterdam geven volmacht aan CORNELIS ZORGDRAGER totAmsterdam om het schip te verkopen.

****

 

NB : In alle acten wordt als voornaam gebruikt alleen CORNELIS en hijtekent ook slechts als: CORNELIS ZORGDRAGER. Het is echterwaarschijnlijk dat het hier gaat om:

CORNELIS GERRITSZN ZORGDRAGER, gehuwd te Mydlans (Terschelling)14.01.1714 met SEYKE PIETERS (CUPIDO?) en overleden Terschelling24.06.1775

 

(gegevens statenbijbel in bezit Sil Smit op Kaard, Terschelling)

 

NOTARIEEL ARCHIEF ROTTERDAM

 

7.11.1730 nr. 2020/711-713

Scheepsverklaring voor notaris Johannes O'breen

 

Op verzoek van de schipper van de "JUFFROUW SUSANNA MARIA",

C 0 R N E L 1 S Z 0 R G D R A G E R

compareert het scheepsvolk:

BYNTJE DIRCKS stuurman handtekening

GERRIT JANS timmerman ,,

JAN CLAASZN kok ,,

ANDRIES HASKES matroos

JAN HENDRIKSX matroos

 

TEUNIS PIETRSZN scheepsjongen , tekent als T�nis Pitters

 

Verklaren te Bordeaux te hebben geladen suiker, pruimen en brandewijn.Vertrokken 28.09.1730; 14/15 Oct harde OZO-wlnd; 16/ct grootzeil aanstukken; water in het ruim; gepompt; bij aankomst te Rotterdam van enigesulkervaten (!!!) bodems kapot, welke zijn gerepareerd door de kuipervan de koopman. Tevens onderweg suiker uit de vaten gelopen en opgelost,waardoor onderwlcht.

 

NS. Mogelijk is de scheepsjongen een broertje van SYKE PIETERS ( Cupido? ) de vrouw van Cornelis Gerrits Zorgdrager (huw 14.01.1714, Mydslans).De timmerman zou eventueel kunnen zijn Gerrit Jans (Cupido?), vader vanJAN GERRITS CUPEDO, walviscommandeur te Ameland, wiens zoon DOUWE JANSCUPEDO op Ameland werd gedoopt (Doopsgezind) met CORNELISPIETERSORGDRAGER ( zoon van Pleter Corneliszn ) In het jaar 1781.

 

****

2.11.1730 nr. 23020/727-728

Volmacht voor notaris Johannes O'breen

 

Comparant is CORNELIS ZORGDRAGER , schipper van de "SUSANNA MARIA"(zonder JUFFROUW!), woonachtig op TERSCHEILING.

Hij geeft voor al zijn zaken te Rotterdam volmacht aan LAURENSDUBBELDEMUTS te Rotterdam.

 

( waarschijnlijk cargadoor)

 

Handtekening niet te copieeren ( boek te dik) :

 

****

2.11.1730 nr. 2407/691

Lossingsverklaring voor notaris ANDRE CANTIER

 

Comparanten : JAN VAN VORST et JAN ADAMS , travallieurs ordinairs,verklaren ten behoeve van

Monsieur Hendrik Sleght, marchand de cette ville, dat uit LA SUSANNAMARIA, maitre Seigneur CORNELIS ZORGDRAGER, sont dechargees dans unmagasin de cette ville: 90 banques et 29 barils de sucre brut,mentionnee dans l' aquit � caution pris par le Seigneur Bernard Inetert,marchand � Bordeaux, le 18 Septembre 1730.

 

****

16.7.1746 2141/1051

Volmacht voor notaris Jacobus van de Bergh

 

Comparant: WILLEM VAN RIJCKEVORSEL, koopman te Rotterdam, eenige Reederen Boekhouder van t Galjootschip "BLOMBERG", gevoerd door schipperHENDRIK TEELES, leggende te Amsterdam, maakt magtig SEIGNEUR CORNELISZORGDRAGER, woonende te Amsterdam, om bij de Hoogmogende Heeren van deAdmiraliteit paspoorten te verzorgen voor schip en schipper voor een"ongemolesteerde en vrije vaart" tegenover de schepen van Algiers, eenen ander volgens het Placcaat van 04.01.1729. Cornelis zal de ordinaireen vereischte sommen voor de paspoorten betalen, een cautie storten bijde Grootmogende Heeren van de Staten Generaal van de VereenigdeNederlanden, alsmede namens van Rijckevorsel de eed afleggen.

NOTARIEEL ARCIHIEF ROTTERDAM ZORGDRAGER + Groen(en)dijk

 

2423/651

8.9.651

 

Volmacht voor notaris ?....

 

Comparant : WILLEM VAN RIJCKEVORSEL machtigt CORNELIS SORGDRAGER ,cargadoor te Amsterdam

een vrachtovereenkomst te tekenen met capteins JACOB YSBRAND TJEBBES +CLAAS BRUYN

**

 

2743/355

30.07.1747

 

 

Volmacht voor notaris Bastiaan van Pause

 

Comparant Willem van Rijckevorsel machtigt CORNELIS SORGDRAGER , totAmsterdam een Algiers Paspoort

te verzorgen voor het schip "D'ABRAHAM" , schipper FOPPE FOPPES TENDIEN

**

 

2332/712~715

15.09.1738

 

Scheepsverklaring voor notaris Jacob Bremer

(scheepsvolk van het fluytschip "0 0 S T B 0 S")

commandeur RELTJE CORNELIS GROENENDYK

 

Comparanten:

PIETER VAN DER MEER , Harpoenier

HANS CARSTEN , Kok

PIETER THEUNISZN , Bootsmaet

JORIS NAGTIN , Matroos

 

Verklaren medio Februari 1738 te zijn vertrokken van Rotterdam,bestemming Straat Davids.

Averij opgelopen o.a. 21.03.1738 N.O. storm 3-42 lengte ; 59-52Breedte.Voorsteven gekraakt.

20.04.1738 aan t ijs. Zware storm; gat in het schip

19.OB.1738 te Schoonderloo bij kokerij (Rotterdam- Delfshaven)

 

N.B. Volgens de lijst van GERRIT VAN SANTE, brengt Reltje Cornelis in1738 toch nog 1 walvis en 40 vaten spek binnen.

 

De "OOSTBOS" werd 01.10.1739 verkocht (not. R'dam 2333/1193-1195 )notaris Jacob Bremer.

Eigenaren waren : Pieter van de Waden Pieterszn - Jan van Herpen - JoanCastans - Jacques Balquirie - Gerrit van Braber - Juffrouw CatharinaPoortugaal.

 

Reltje Cornelis was nog commandeur op het schip dd 19.01.1739, want toenwerd nog een "Turks Paspoort" aangevraagd (not.R'dam 2416/73) notarisCantier.

 

#gescand van getypt exemplaar#

 

het lijk ter aarde besteld op donde rdag den 29 dito tot Mijslans (uitStatenbijbel)

 

Schipper in 1730 op de "Juff rouw Maria". In 1749 op de "Emma Galey","Vossendam" en de "Susanne Maria".

Zie het artikel (Sml. 1985/2) Hier staat dat er een commandeur CornelisGijsbertsz. Sorgdrager in 1690 zijn eerste reis naar de IJslandsche Baaimaakt.

NOTARIEEL ARCHIEF ROTTERDAM

 

20.1.1749 Vrachtovereenkomst voor notaris Cornelis Andries Cantier

 

Comparanten: WILHELMUS VAN DAM, voor zijn societeit DIRK VAN DAM & ZN,cooplieden te Rotterdam, als bevrachters ten eenre, en SEIGNEUR CORNELISZORG DRAGER, woonende te Amsterdam en zijnde tegenwoordeig alhier, alsmede-reeder en boekhouder van t schip "DE EMMA GALEY", leggende teAmsterdam en gevoerd door s chipper JACOB YSBRANTS TJEBBES,vertegenwoordigt door Cornelis Zorgdrager. Het s chip moet uiterlijkprimo November te Texel gereet leggen om bij de eerste goede wind inballast naar Yarmouth te kunnen varen, om aldaar bockings te ladenbinne n 8 dagen nadat het eerste schip met nieuwe bockings aldaar isvolladen (?). Dan direct vertrekken naar Marseille of Livorno, alwaar na3x24 uur door de corresp ondent van bevrachters zal worden bericht of ermoet worden gelost, dan wel door gezeild naar Genua of Civita Vocchia.Lossing binnen 35 dagen. Overligdagen 20 g uldens Hollandsch geld.

 

Vracht: 38 stuivers per ton bockings naar Marseille of Livorno

43 stuivers per ton bockings naar Genua of Civita Vecchia

De schip per zal bovendien genieten een Naplaken van 30 guldens eens.Echter als hij de e erste is die terplaatse bockings aanbrengt wordt ditverhoogd tot 60 guldens.

 

30.7.1749 Volm acht voor notaris Cornelis Andries Cantier

 

Comparanten:

WILHELMUS VAN DAM, voor zijn societeit van de Heeren Dirck van Dam enZoonen PIETER DE VOS

WILLEM GERARD SANDT, Kooplieden te Rotterdam, gewezen reeders eneygenaars ieder voor e en derde deel van het schip "VOSSENDAM", groot 85lasten, laatst gevoerd door sc hipper WILLEM MACKLEUD,

maken magtig de Heeren BLOK en VAN HEYNINGEN, cooplied en te Amsterdam,om het voornoemde schip te transporteren en over te dragen aan den HeerCORNELIS ZORGDRAGER, tot Amsterdam en de koopsom van 5.200,- guldens te incasseeren'.

****

 

Co mparanten: ROBERT en WILLIAM STERLING cooplieden, compagniereeders eneygenaers van t Galjootschlp "DE MAAS" thans genaamd "STADT ALTONA",leggende te Amsterdam geven volmacht aan CORNELIS ZORGDRAGER totAmsterdam om het schip te verkopen.

****

 

NB : In alle acten wordt als voornaam gebruikt alleen CORNELIS en hijt ekent ook slechts als: CORNELIS ZORGDRAGER. Het is echterwaarschijnlijk dat het hier gaat om:

CORNELIS GERRITSZN ZORGDRAGER, gehuwd te Mydlans (Terschelling) 14.01.1714 met SEYKE PIETERS (CUPIDO?) en overleden Terschelling24.06.1775

 

( gegevens statenbijbel in bezit Sil Smit op Kaard, Terschelling)

 

NOTARIEEL AR CHIEF ROTTERDAM

 

7.11.1730 nr. 2020/711-713

Scheepsverklaring voor notaris J ohannes O'breen

 

Op verzoek van de schipper van de "JUFFROUW SUSANNA MARIA",

C 0 R N E L 1 S Z 0 R G D R A G E R

compareert het scheepsvolk:

BYNTJE DI RCKS stuurman handtekening

GERRIT JANS timmerman ,,

JAN CLAASZN ko k ,,

ANDRIES HASKES matroos

JAN HENDRIKSX matroos

 

TEUNIS PIETRS ZN scheepsjongen , tekent als T�nis Pitters

 

Verklaren te Bordeaux te he bben geladen suiker, pruimen en brandewijn.Vertrokken 28.09.1730; 14/15 Oct har de OZO-wlnd; 16/ct grootzeil aanstukken; water in het ruim; gepompt; bij aankom st te Rotterdam van enigesulkervaten (!!!) bodems kapot, welke zijn gerepareerd door de kuipervan de koopman. Tevens onderweg suiker uit de vaten gelopen en o pgelost,waardoor onderwlcht.

 

NS. Mogelijk is de scheepsjongen een broertje v an SYKE PIETERS ( Cupido? ) de vrouw van Cornelis

 

TEUNIS PIETRSZN scheepsjongen , tekent als T�nis Pitters

 

Comparanten : JAN VAN VORST et JAN ADAMS , travallieurs ordinairs,verklaren ten behoeve van

Monsieur Hendrik Sleght, marchand de cette ville, dat uit LA SUSANNAMARIA, maitre Seigneur CORNELIS ZORGDRAGER, sont dechargees dans unmagasin de cette ville: 90 banques et 29 barils de sucre brut,mentionnee dans l' aquit � caution pris par le Seigneur Bernard Inetert,marchand � Bordeaux, le 18 Septembre 1730.

testament 2-1-1748 6988

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Gerrit Cornelisz Zorgdrager?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Web site van de familie's Stremmelaar van den Dongen, Jan van Veen, Gerrit Cornelis Zorgdrager, 15 januari 2012
  Added by confirming a Smart Match
  MyHeritage.com family tree
  Family site: Web site van de familie's Stremmelaar van den Dongen
  Family tree: stremmelaarvandendongen

Tijdbalk Gerrit Cornelisz Zorgdrager

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Zorgdrager


Historische context
 • De temperatuur op 22 december 1788 lag rond de -3,0 °C. De wind kwam overheersend uit het noord-westen. Typering van het weer: betrokken sneeuw. Bron: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1788: Bron: Wikipedia
  • 9 januari » Connecticut ratificeert de Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika en treedt toe tot de Unie als 5e staat.
  • 28 januari » De eerste Australische strafkolonie wordt gevestigd bij Botany Bay.
  • 6 februari » Massachusetts ratificeert de grondwet van de Verenigde Staten en treedt toe tot de Unie als zesde staat.
  • 1 juni » Kapitein William Bligh licht het anker in de Valsbaai en zet koers naar de Oost met zijn schip de HMAV Bounty.
  • 23 november » Begin van de strengste winter sinds in 1706 in Nederland met metingen werd begonnen.
  • 28 november » Karel Christiaan van Nassau-Weilburg wordt opgevolgd door zijn zoon Frederik Willem.


Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Marthan Klein, "Families Klein, Ree, de Breed en de Vries van Terschelling", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/families-klein-ree-ea/I3939.php : benaderd 19 juni 2021), "Gerrit Cornelisz Zorgdrager (1714-1788)".