genealogyonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Susanna Wiltens (Wieltens)

Personal data Susanna Wiltens (Wieltens) 


Household of Susanna Wiltens (Wieltens)

She is married to Christiaen Jansz. van Dilsen.


Child(ren):

  1. Joannes van Dilsen  1607-????
  2. Machtel van Dilsen  1609-????
  3. Dionisius van Dilsen  1611-????
  4. Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen  1615-± 1661
  5. Emerentia van Dilsen  1617-????


Notes about Susanna Wiltens (Wieltens)

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=236009&kid=2147&pagina=tekstpagina

* Susanna Wiltens, geboren te Dordrecht naar schatting ca. 1575, dochter van Jan Anthonis Jan Henricksz. Wiltens en Mechtild Matheus Jorisdr. Jan Wiltens werd ca. 1535 geboren, vermoedelijk te Breda en is overleden te Dordrecht tussen 29 jan. 1582 en 4 mei 1595 (vermoedelijk al vóór 1594, daar hij niet in de verponding van dat jaar wordt vermeld). Hij was een zoon van Anthonis Jan Henricksz. Wiltens en diens eerste vrouw Anna Henrick Jansdr., die eerder weduwe was van Henrick Goossensz., uit welk huwelijk een zoon Goossen Henricksz. Jan Wiltens vestigde zich tussen 1567 en 1576 te Dordrecht. (CBG, Dossier Wiltens in Collectie Wijnaendts van Resandt)

ORA Dordrecht inv. 711, f. 94, 3 april 1576: Jan Wiltens, waard in "de Oraignenboom" te Dordrecht, stelt zich borg voor Jacob Hamers van Breda, voor de lichitng van 6 ponden groten Vlaams, die berusten onder Pieter Lucasz. in de Wijnberch te Dordrecht.

ORA Dordrecht inv. 712, akte 33: op 11 april 1577 transporteert Hieronimus Cool aan Jan Wiltens van Breda 3/4 parten in een huis op de Riedijk, genaamd "den Keijser", waar nu uithangt "'t Wapen van Amsterdam", welke 3/4 parten toebehoord hebben aan Adriaen Govertsz. Moesiënbrouck - belenders niet vermeld - "in alle vougen, manijeren ende zulcx als hij comparant dselve drie vierde parten van de stede Dordrecht ende Staten van Hollant gecocht heeft." (Moesiënbrouck behoorde tot een katholieke familie. Vermoedelijk waren zijn bezittingen geconfisqueerd, nadat hij tijdens de omwenteling van 1572 uit de stad gevlucht was. [ABdH]) Ingeval Moesiënbrouck wederom in de eigendom van zijn aandeel in het huis hersteld wordt, zal de verkoper aan Jan Wiltens "laeten volgen" de zes jaar huur, die volgens de huurcedul daarvan zijnde ingegaan is op meidag 1576. Koper kent schuldig aan verkoper een somma van 100 gl. te betalen met Pasen eerstkomende. Wiltens betaalde voor dit huis, dat ongeveer in het midden van de Riedijk stond, 12 gl. in de 50e penning van 1580. (50e penning Dordrecht, f. 44v)

ORA Dordrecht inv. 712, f. 210v, 7 jan. 1578: Jan Wiltens, inwonende poorter van Dordrecht en Roelandt Maryschal van Middelburg leggen op verzoek van Peter Mondees van Breda, als gemachtigde van zijn broer Sijbert Mondees "en consoorten", een verklaring af.

ORA Dordrecht inv. 733, f. 255v, 23 april 1578: op verzoek van de vrouw van Hans Eijckens, waard in "de Pellecaen", verklaren Jan Wiltens van Breda, waard in "de Orangenboom" op de Riedijk, ongeveer 44 jaar oud, en Henrick Adriaensz. van 's-Hertogenbosch, 32 jaar oud, beiden burgers van Dordrecht, dat in of omstreeks januari 1578 zij als schutters overdag de wacht gehouden hebben in het wachthuisje op de Boom en dat toen bij hen gekomen is Dirck van Doeren, die beweerde, dat hij voor zijn broer Huijbert van Doeren aan Hans in de Pellecaen een huis op de Riedijk, genaamd "de Swarte Mannekens", verhuurd had.

ORA Dordrecht inv. 735, f. 261v: op 30 april 1580 verklaren Anthoni Wiltens schoenmaker en Simon Wiltens kramer, beiden van Breda en thans wonende te Dordrecht, dat hun broer Huijbrecht Wiltens enige tijd geleden overleden is en in zijn testament tot erfgenamen heeft benoemd de kinderen van zijn halfbroer Goossen Henricxsz. Aangezien zij niet in de gelegenheid zijn om naar Breda te reizen, verlenen zij machtiging aan hun broer Jan Wiltens om met de weesmeesters van Breda de verdeling van de erfenis te regelen.

ORA Dordrecht inv. 735, f. 274: op 11 mei 1580 verleent Jan Anthonisz. Wiltens, burger van Dordrecht, door de weesmeesters van Dordrecht aangesteld tot voogd over de drie onmondige dochters van wijlen Goossen Henrick Goossensz., wier moeder was Marie Cornelis Steenhouwersdr. procuratie aan Joris Feij, koopman te Antwerpen, om te vorderen alle goederen, die de kinderen geërfd hebben van hun oom Huijbrecht Wiltens, die gewoond heeft te Norwich in Engeland.

ORA Dordrecht inv. 735, f. 306: verklaring dd 5 juni 1580 op verzoek van Guillaume de Roere, burger van Dordrecht, door o.a. Jan Wiltens, waard in "de Orangeboom", ongeveer 45 jaar oud.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 47: op 24 sept. 1580 comp. Jan Wiltens, waard in de "Orangeboom" te Dordrecht, Anthoni Wiltens schoenmaker en Simon Wiltens kramer, mede wonende te Dordrecht, voor zichzelf en tevens vervangende hun broer Herman Wiltens, die in Breda woont, als ooms en voogden van de onmondige kinderen van wijlen Goossen Henricx, in zijn leven gewoond hebbende te Breda, hun halfbroer. Comparanten verklaren in hun genoemde hoedanigheid voldaan en vergenoegd te zijn door Joris Feij, koopman van Antwerpen, "van alle alsulcke handelinge, administratie ende onderwindinge", welke Feij gedaan heeft, krachtens twee door comparanten verleden procuraties van resp. 12 jan. 1580 en 11 mei 1580, over de goederen van voornoemde weeskinderen, hun aangekomen overeenkomstig het testament van Huijbrecht Wiltens, die is overleden in Engeland.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 263v: verklaring dd 18 nov. 1581 door Simon Wiltens kramer, ongeveer 35 jaar oud, op verzoek van de erfgenamen van Jacob Gribbertsz.

ORA Dordrecht inv. 736, f. 285v: op 29 jan. 1582 verklaart Jan Wiltens, wonende in "de Orangeboom" te Dordrecht, dat hij tot bevrijding van een borgtocht vsn 448 Rijnse gl., die Pieter Cornelisz. korenkoper voor hem gedaan heeft ten behoeve van Daniël van Vlierden van 's-Hertogenbosch, thans wonende te Dordrecht, speciaal verbonden heeft 3/4 parten in een huis op de Riedijk, staande tussen Cornelis Claesz. stoeldraaier en dat van Pieter Laurensz.

ORA Dordrecht inv. 738, f. 176v: op 16 mei 1585 verlenen Anthoni Wiltens en Sijmon Wiltens, burgers van Dordrecht, als "wettelicke momboirs [voogden]" van Grietgen, Barbara en Thoentgen Hendricxsdrs.[sic], nagelaten weeskinderen van Goessen Hendricxsz., machtiging aan Joris Vent, wonende te Norwich in Engeland, om te vorderen hetgeen men aldaar aan genoemde kinderen schuldig is.

ORA Dordrecht inv. 743, f. 310: op 4 mei 1595 verkopen Simon en Anthoni Wiltens, gebroeders, als voogden van de weeskinderen van wijlen Jan Wiltens, hun broer, aan Jan IJven, Engelsman, 3/4 parten van een huis op de Riedijk, genaamd "de Keijser", waar tegenwoordig uithangt "de Ariaegnenboom "[sic], staande tussen het huis van Cornelis Adriaensz. stoeldraaier en dat van de weduwe van Pieter Laeurens hoedenmaker. Waarborgen: Simon en Anthoni Wiltens. Koper kent schuldig aan verkopers een somma van 968 gl. Borgen: Jan Woutersz. bakker en Cornelis Ariensz. bakker.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Susanna Wiltens (Wieltens)?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Wiltens

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Wiltens.
  • Check the information Open Archives has about Wiltens.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Wiltens.