genealogyonline

Genealogie Krook » Herkomst van de naam Krook

Herkomst van de naam Krook, de schrijfwijze, de betekenis, de oorsprong en de verspreiding.

De schrijfwijze

De naam KROOK zoals we deze nu kennen werd in het verleden ook geschreven als: CROOK, CROOC, CROOCK, CROOY, CROOQ, DU CROC, LA CROOK, CROCK, CROQ en CROAK.

Vóór de 18e eeuw werd de K meestal als C geschreven. Men schreef komen als comen en Krommenie als Crommenie. In veel oude akten vinden we deze schrijfwijze terug, maar op een enkele plaats werd naast CROOK ook KROOK gebruikt.

Met de juiste spelling nam men het in de oudste generaties niet zo nauw. Bekend is dat naamgenoten meerdere van deze varianten tijdens hun leven gebruikten. In één en dezelfde akte tekenden een broer als KROOK en de zus als CROOCK.

In mijn bestand heb ik bij voorkeur, maar beslist niet consequent, de schrijfwijze KROOK aangehouden. De betreffende naamgenoten kunnen dus van een andere schrijfwijze gebruik hebben gemaakt.

Albert Willem KROOK, geboren in Wittewierum (Groningen) emigreerde in 1867 met zijn vrouw naar Amerika. Waarschijnlijk omdat hij niet kon schrijven werd hij in Chicago als CROAK ingeschreven. Zijn kleinkinderen zijn later naar Oklahoma verhuisd dragen nu de naam CROAK.

De betekenis

Volgens het Meertens Instituut (een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en cultuur) betekent het woord CROOC: gekruld (met name lange lokken, krullende lokken of een kuif).

In het oude Testament wordt gesproken van: het GEKROOKTE riet (in de betekenis van: geplet).

In Engeland betekent CROOK:

            1. Haak – 2. Kromte,bocht – 4. Bisschops of herdersstaf – 5. Bedrieger, oplichter.

In Zweden betekent KROK:

            1. Haak – 2. Kromming, buiging, omweg. (Dat är an krokväg = dat is een omweg)

In Noorwegen noemt men een kronkel in een rivier: een KROOK.

Ook de bocht in de rivier de Maas bij Well staat op een oude stafkaart uit 1867 als KROOK vermeld. In deze optiek zou KROOK of CROOC dus krul of kronkel kunnen betekenen.

De oorsprong

Waar de eerste bewoners in ons land met de naam KROOK hun wortels hadden, is moeilijk te beantwoorden. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Nederland
De oorsprong ligt in deze contreien.

In 1454 was er al een Harmen Croock burgemeester van Utrecht, in 1530 was Jan Bruyn Jacobsz Kroock schepen van Amsterdam. In 1550 Jan Claezn Croock goudsmid in Amsterdam. In 1572 en 1573 een Pieter Sebastiaan Krook schepen van Middelburg en in 1635 was Jacob Croock ook Schepen van Middelburg. De mogelijkheid bestaat dat in die tijd de naam (om welke reden dan ook) is ontstaan.

2. Frankrijk en België
De eerste naamgenoten komen uit het Zuiden.

Misschien als Hugenoot hier naar toe gekomen. In Vlaanderen kwam de naam DE CROOCK veel voor. De mogelijkheid bestaat dat het tussenvoegsel DE op een bepaald moment is weggevallen.

3. Engeland en Schotland
In de eerste helft van de 17e eeuw was bij 25 procent van alle gesloten huwelijken, minstens een der partners afkomstig uit Engeland of Schotland.

Ten zuiden van Newcastle in Schotland ligt het plaatsje CROOK. Het is mogelijk dat vóór 1650  personen uit deze plaats per koopvaardijschip naar ons land zijn gekomen en zich daar hebben gevestigd. Het feit dat in het westen van ons land de naam KROOK het meest voorkomt, kan in die richting wijzen.

4. Scandinavië
In de Scandinavische landen: Noorwegen, Zweden en Denemarken, maar ook in Finland komt de naam KROOK zeer veel voor. In 1993 hebben meer dan 110 personen in Stockholm de achternaam KROOK. In deze landen zijn verschillende plaatsen, waar de naam KROKEN in voorkomt, zoals b.v. ØSTKROKEN.

5. Rusland
Ook in Rusland komt de naam KROOK regelmatig voor.

Op de aanmonsteringslijsten van de V.O.C. (Verenigde Oost-Indische Compagnie) wordt meer dan eens de naam KROOK vermeld met als nationaliteit Russian.

 De verspreiding

1. Nederland
In de 14e eeuw komen we in ons land voor het eerst de naam CROOCK of KROOCK tegen. Slechts enkele van deze namen waren te koppelen aan verschillende KROOK takken.

Al na de 16e eeuw worden vrijwel alle voorouders in akten en andere documenten steeds met voornaam én achternaam vermeld. Voor zover bekend komen na de 16e eeuw alle bekende Croock-en niet voor met een achternaam die van de vader is afgeleid (patromien,).

In de 17e eeuw vinden we veel families met de naam CROOK in:

In 1947 woonden de meeste naamgenoten in: Noord Holland, Zuid Holland en Zeeland. Bij de volkstelling blijken er in dat jaar 194 van de 252 personen met die naam in deze provincies te wonen.

2. Frankrijk en België
In noordwest België en zuidwest Nederland met name Zeeuws Vlaanderen komt de naam met het voorvoegsel DE, dus DE CROOCK voor.

Met deze families kon geen relatie worden gelegd. Personen met deze naam heb ik niet in mijn bestand opgenomen.

3. Engeland
In het Verenigd Koninkrijk wordt de naam vaak als Crook gespeld.

4. Skandinavië
In de Scandinavische landen en Finland komt de naam KROOK erg veel voor.

Het is mij niet gelukt de oorsprong van de Hollandse naam Krook te achterhalen. Mocht iemand hierover informatie hebben, dan verneem ik het graag.


Other stories


The publication Genealogie Krook has been compiled by (contact the author).

Back to the startpage of this publication

The login to the private area of this
publication is available only to those who
are invited by the author!


Cancel


Did you forget your password?