Woudwyk Genealogía » Stijntje Styntje Syucke Wopckes (1600-1628)

Persönliche Daten Stijntje Styntje Syucke Wopckes 


Anknüpfungspunkte in anderen Publikationen

Diese Person kommt auch in der Publikation vor:

Vorfahren (und Nachkommen) von Stijntje Styntje Syucke Wopckes


Familie von Stijntje Styntje Syucke Wopckes

Sie ist verheiratet mit Evert Sjoerts Haxta.

Sie haben geheiratet im Jahr 1623 in Trynwalden, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland, sie war 23 Jahre alt.


Notizen bei Stijntje Styntje Syucke Wopckes

 Stijntje Wopckes, 
Married 1623 Trynwalden,Tytsjerksteradiel,Fryslân,
Evert Sjoerts Haxta,   b.  1595, Tersoal(Terzool),Boarnsterhim, Fryslân, d. 16 Feb 1633, Leeuwarden,Leeuwarden,Fryslân,
 
Children  
 
Ipck Everts Haxta,   b. 1623, Blije (Blija),Ferwerderadiel,Fryslân, 
d. 1680, Zuiderdrachten, Smallingerland,Fryslân,


Tiamcke Everts Haxta,   d.  1636
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


------------------------------------------------------------------------------------  


Wopke Hylckes werd geboren 1575 in Oostermeer/Eastermar, Friesland als zoon van Hylcke Wytses en Sycke Folckes. Hij is overleden na 1642 in Oostermeer/Eastermar, Friesland. Wopke was van beroep boer [1]
Wopke Hylkes b: Abt 1570 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Married: Abt 1600 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland Wopke died Aft 1641 in Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland[2]
Children
Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1642 Gedoopt op 20 februari 1642 in Oostermeer, Eestrum Dopeling: Impck, dochter Vader: Wopke Hilckes Moeder: Opm.: Hij: Is de grootvader/note: he is the grandfather /Kind: Impck (Tjeerds ?) Op dezelfde dag gedoopt: Tierdt Wopkes.! [3]
Mortgage book
Hypotheekboek 276 Datum: 16-03-1636 Bijzonderheden: Gercke Cornelisz, wonende op "de Teecke" (de Tieke, vermoedelijk onder Suameer), als curator over Tiamcke Evertsdr, weeskind van wl. Evert Sioerts Haxta, in leven gewoond hebende te Oostermeer, draagt over aan Wopcke Hylckes, als curator over Ipck Evertsdr, weeskind van voornoemde Evert Sioerts Haxta bij Siucke Wopckedr (vgl. fol. 270v, daar: Stijntie Wopckedr) de eigendom van een halve schuur c.a., met de helft van "de plaets" waarop "de huysinge ofte schuyre" staat, met bomen en plantagie, waarvan de andere helft het weeskind (Ipck) reeds toebehoort, staande en gelegen op Snakkerburen bij de Wal te Oostermeer, bezwaard met ƒ 1 jaarlijkse grondpacht, hebbende Jantien Jansdr weduwe Haxta voornoemd ten oosten, Marten Franckes ten westen, strekkende ten zuiden en noorden "als naestlegers"; aldus verkocht voor ƒ 31[4]
People mentioned here/ Vermeld: Siucke Wopckedr (= also named Stijntie Wopckedr) Tiamcke Evertsdr, Marten Franckes , Wopcke Hylckes, Jantien Jansdr, Gercke Cornelisz, Evert Sioerts Haxta.
His daughter Siucke (or Stijntie, Stijntje) Wopckedr was married to Evert Sioerts Haxta, after his death , (grandfather) Wopcke as curator of the child (his grandchild) Ipck Evertsdr , receives form the curator of the child Tiamcke Evertsdr (also a child of the fore mentioned Evert Sioerts but probably from his second, later marriage) receives the half of a shed and the half of the piece of land on which the shed is build , including trees, plants, the other half already is owned by the (orphan) child (Ipck Evertsdr) , it is placed at Snakkerburen near the Wal of Oostermeer. there was ƒ1 per year for lease, but the lease was sold for ƒ 31 by Jantien Jansdr widow of fore mentioned Haxta at the East and Marten Franckes at the West seeking to the South and the East as neighbours (naastlegers owners of the land next to the ground he now inherites) .
Hypotheekboek 270v Datum: 10-10-1641 Bijzonderheden: Wopcke Hylckes en Neel Aededr, el. te Oostermeer, verklaren ƒ 902-27-8 schuldig te zijn aan Gercke Cornelis aldaar, als mede voormomber over Jipck Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta bij Stijntie Wopckedr (vgl. fol. 276, daar: Siucke Wopckedr); de schuld komt voort uit de curatele ("tuteelschap") die ik Wopcke over het weeskind heb gehad; in die kwaliteit heb ik geld ontvangen uit handen van secretaris dr. Jacobus Buttinga uit de boelpenningen (opbrengst van het boelgoed) van Evert Sioerts, en ook uit de landen te Folsgare ("tot Folsgaeren"), ten profijte van het weeskind verkocht, en wegens verkochte eeuwige renten; onderpand: drie maden in Eestrumer mieden, drie akkers bouwland met twee kampen te Oostermeer, met mijn huizinge, levende have en inboedel; getuigen: Binnert van Harsma (tekent: Bennert Haersma), Harmen Lieuwes, Jan Krijns en de notaris J. Hempconi Goens [5]
Sources


Gestandaardiseerde namen: Dopeling: IEMKJE Vader: WOPKE HIELKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Oostermeer en Eestrum, doop 1640-1811 Inventarisnr.: DTB 714 Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar
Bron: Tietjerksteradeel hypotheekboekenSoort registratie: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken alle friezen , see scan also
Bronvermelding Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, inventarisnummer 0090, pagina 270v, aktenummer 548 Gemeente: Tietjerksteradeel Periode: 1635-1642 see scan alle friezen.


----------------------------


Wopke Hylckes nació en 1575 en Oostermeer / Eastermar, Friesland como hijo de Hylcke Wytses y Sycke Folckes. Falleció después de 1642 en Oostermeer / Eastermar, Friesland. Wopke era un granjero profesional [1]
Wopke Hylkes b: Abt 1570 en Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Casado: Abt 1600 en Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland. Wopke murió Ater 1641 en Oostermeer, Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland [2]
Los niños
Tietjerksteradeel, bautismo, bautismo año 1642 Bautizado el 20 de febrero de 1642 en Oostermeer, Eestrum Dopeling: Impck, hija Padre: Wopke Hilckes Madre: Nota: Él: Es el abuelo / nota: Él es el abuelo / niño: Impck (Tjeerds?) El mismo día bautizado: Tierdt Wopkes.! [3]
Libro de la hipoteca
Libro hipotecario 276 Fecha: 16-03-1636 Detalles: Gercke Cornelisz, residente en "Teecke" (de Tieke, probablemente bajo Suameer), como curador de Tiamcke Evertsdr, huérfano de wl. Evert Sioerts Haxta, que vive en Oostermeer, contribuye a Wopcke Hylckes, como curador de Ipck Evertsdr, huérfano del ya mencionado Evert Sioerts Haxta en Siucke Wopckedr (cf. fol. 270v, allí: Stijntie Wopckedr) poseía la mitad de un granero ca, con la mitad de "las placas" sobre las cuales "se alza el husksinge o schuyre", con árboles y plantaciones, de las cuales la otra mitad pertenece al huérfano (Ipck), de pie y ubicado en Snakkerburen en el Wal te Oostermeer, cargado con ƒ 1 carta anual de tierras, que tiene a la viuda de Jantien Jansdr Haxta llamada este, Marten Franckes oeste, que se extiende al sur y al norte "como vecinos"; vendido por ƒ 31 [4]
Gente mencionada aquí / mencionada: Siucke Wopckedr (= también llamada Stijntie Wopckedr) Tiamcke Evertsdr, Marten Franckes, Wopcke Hylckes, Jantien Jansdr, Gercke Cornelisz, Evert Sioerts Haxta.
Su hija Sixte (o Stijntie) Wopckedr estuvo casada con Evert Sioerts Haxta, después de su muerte, (el abuelo) Wopcke como curador del niño (su nieto) Ipck Evertsdr, recibe la forma del curador del niño Tiamcke Evertsdr (también un niño de la mencionada Evert Sioerts, pero probablemente de su segundo matrimonio posterior, recibe la mitad de un cobertizo y la mitad del terreno sobre el que se construye el cobertizo, incluidos los árboles, las plantas, la otra mitad que ya posee ( Niño huérfano (Ipck Evertsdr), se coloca en Snakkerburen cerca del Wal of Oostermeer. Hubo ƒ1 por año para arrendamiento, pero el arrendamiento se vendió por ƒ 31 por Jantien Jansdr, viuda de Haxta mencionada anteriormente en el este y Marten Franckes en el oeste, buscando al sur y al este como vecinos (propietarios vecinos de la tierra al lado de el terreno que ahora hereda).
Libro de hipotecas 270v Fecha: 10-10-1641 Detalles: Wopcke Hylckes y Neel Aededr, el. en Oostermeer, explique ƒ 902-27-8 para ser culpable de Gercke Cornelis allí, como cofundador de Jipck Evertsdr, huérfano de Evert Sioerts Haxta en Stijntie Wopckedr (cf. fol. 276, allí: Siucke Wopckedr); la culpa surge del curatele ("estante de los tuteos") que tuve Wopcke sobre el huérfano; en esa calidad recibí dinero de manos del secretario dr. Jacobus Buttinga de los bulldogs (producto de la propiedad) de Evert Sioerts, y también de los países de Folsgare ("a Folsgaeren"), vendidos en beneficio del huérfano, y por el interés eterno vendido; colateral: tres prados en los meses de Eestrumer, tres campos de tierra cultivable con dos campamentos en Oostermeer, con mis bienes de vida, vivienda y hogar; testigos: Binnert van Harsma (signos: Bennert Haersma), Harmen Lieuwes, Jan Krijns y el notario J. Hempconi Goens [5]
Fuentes


Nombres estandarizados: Dopeling: IEMKJE Padre: WOPKE HIELKES Fuente: Colección Bautismo, Matrimonio, Cementerio y Libros de membresía (DTBL) Herv. gema Oostermeer y Eestrum, bautizo 1640-1811 Nº de inventario: DTB 714 En microficha disponible en la sala de estudio Tresoar
Fuente: Tietjerksteradeel hypotheekboekenRegistro de la solicitud: Akte Tietjerksteradeel hypotheekboeken all friezen, consulte también la exploración
Bronvermelding Hypotheekboek, archiefnummer 13-38, Nedergerecht Tietjerksteradeel - Tresoar, número de inventario 0090, página 270v, aktenummer 548 Municipio: Tietjerksteradeel Período: 1635-1642 ver escanear todos los frisones.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wopcke Hylckes 
Born Abt 1570  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,


13 Aug 1634  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,
 
Wopke Hylckesz en Neel Aedesdr, echtelieden. te Oostermeer, alsmede Coene Roeleffsz en Gees Uylckesdr, echtelieden, wonende op Oostermeerderveen, verklaren ? 158 schuldig te zijn aan Wilt Geertsz te Oostermeer, voor zichzelf en voor zijn kinderen bij wijlen Fed Jansdr, terzake "gepachte leyen ofte clyng (klijn) cum annexis", liggende op het Zwartveen, voor de tijd van vijf jaar, volgens pachtbrief van heden; getuigen: Binnert Haersma en Folcke Ubles; Wopke en Coene tekenen met merken; daaronder stond een cessie (van Wilt Geertsz) op Aesge Oenes en Welmoed Metskesdr, el. aldaar, d.d. 12 januari 1632; verderop: Wopcke Hylckes draagt zijn aandeel in het contract over aan Aeble Martensz (is well. Ebe Martens, vgl. fol. 228) en Coene Roeleffs, elk voor de helft, 13 augustus 1634
16 Mar 1636  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, 
Gercke Cornelisz, wonende op "de Teecke" (de Tieke, vermoedelijk onder Suameer), als curator over Tiamcke Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta, in leven gewoond hebende te Oostermeer, draagt over aan Wopcke Hylckes, als curator over Ipck Evertsdr, weeskind van voornoemde Evert Sioerts Haxta bij Siucke Wopckedr (vgl. fol. 270v, daar: Stijntie Wopckedr) de eigendom van een halve schuur c.a., met de helft van "de plaets" waarop "de huysinge ofte schuyre" staat, met bomen en plantagie, waarvan de andere helft het weeskind (Ipck) reeds toebehoort, staande en gelegen op Snakkerburen bij de Wal te Oostermeer, bezwaard met ? 1 jaarlijkse grondpacht, hebbende Jantien Jansdr weduwe Haxta voornoemd ten oosten, Marten Franckes ten westen, strekkende ten zuiden en noorden "als naestlegers"; aldus verkocht voor ? 31
10 Oct 1641  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,
Wopcke Hylckes en Neel Aededr, echtelieden te Oostermeer, verklaren ? 902-27-8 schuldig te zijn aan Gercke Cornelis aldaar, als mede voormomber over Jipck Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta bij Stijntie Wopckedr daar: Siucke Wopckedr); de schuld komt voort uit de curatele ("tuteelschap") die ik Wopcke over het weeskind heb gehad; in die kwaliteit heb ik geld ontvangen uit handen van secretaris dr. Jacobus Buttinga uit de boelpenningen (opbrengst van het boelgoed) van Evert Sioerts, en ook uit de landen te Folsgare ("tot Folsgaeren"), ten profijte van het weeskind verkocht, en wegens verkochte eeuwige renten; onderpand: drie maden in Eestrumer mieden, drie akkers bouwland met twee kampen te Oostermeer, met mijn huizinge, levende have en inboedel;


getuigen: Binnert van Harsma (tekent: Bennert Haersma), Harmen Lieuwes, Jan Krijns en de notaris J. Hempconi Goens
13 Mar 1643  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, Nederland Find all individuals with events at this location
Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek, datum: 13 maart 1643:


Wopcke Hylckesz te Oostermeer neemt aan ½ 40-10 te betalen aan Aesge Oenesz aldaar, wegens verteringen
Died Aft 1647  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,


Family Neeltje Aedes,   b. 1573, Garyp (Garijp), Tytsjerksteradiel, 
  d. 1641, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, F
Married 1595  Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,
Children  
 1. Stijntje Wopckes,   b. Abt 1600, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, 
 d. Bef 1628, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,
 2. Tjeerd Wopckes,   b. 1618, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, 
   d. Bef 1674, Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,
  3. Ympkje Wopckes,   b. Abt 1620


 


Wopke Hylckesz y Neel Aedesdr, esposas. en Oostermeer, así como Coene Roeleffsz y Gees Uylckesdr, esposas que viven en Oostermeerderveenen? 158 ser culpable de Wilt Geertsz en Oostermeer, para él y para sus hijos con el difunto Fed Jansdr, con respecto a "leyen ofte clyng (klijn) cum annexis" arrendada en Zwartveen, por el período de cinco años, según la carta de arrendamiento de hoy ; testigos: Binnert Haersma y Folcke Ubles; Wopke y Coene firman con las marcas; debajo de eso había una asignación (de Wilt Geertsz) a Aesge Oenes y Welmoed Metskesdr, el. allí, 12 de enero de 1632; Más adelante: Wopcke Hylckes transfiere su parte del contrato a Aeble Martensz (está bien. Ebe Martens, cf. fol. 228) y Coene Roeleffs, la mitad cada una, 13 de agosto de 1634.
16 de marzo de 1636 Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,
Gercke Cornelisz, que vive en "De Teecke" (de Tieke, presumiblemente bajo Suameer), como curador de Tiamcke Evertsdr, huérfano del Evert Sioerts Haxta de Evert, que vive en Oostermeer, le entrega a Wopcke Hylckes, curador de Ipck Evertsdr. hijo huérfano del ya mencionado Evert Sioerts Haxta en Siucke Wopckedr (cf. fol. 270v, allí: Stijntie Wopckedr), la propiedad de la mitad de un granero, con la mitad de las "plaets" en las que se encuentra el "huysinge ofte schuyre", con árboles y plantaciones , de los cuales la otra mitad ya pertenece al huérfano (Ipck), de pie y ubicado en Snakkerburen cerca del Wal en Oostermeer, gravado con? 1 contrato de arrendamiento anual, con la viuda de Jantien Jansdr Haxta mencionada al este, Marten Franckes al oeste, que se extiende hacia el sur y el norte "como los ejércitos más ingenuos"; tan vendido para? 31
10 de octubre de 1641 Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,
Wopcke Hylckes y Neel Aededr, esposas en Oostermeer, ¿explican? 902-27-8 para ser culpable de Gercke Cornelis allí, como co-mutador de Jipck Evertsdr, hijo huérfano del fallecido Evert Sioerts Haxta en Stijntie Wopckedr allí: Siucke Wopckedr); la culpa proviene de la tutela ("tutoría") que tenía sobre el huérfano Wopcke; en esa calidad, recibí dinero del secretario Dr. Jacobus Buttinga de las fichas para botes (ingresos de la propiedad) de Evert Sioerts, y también de los países de Folsgare ("tot Folsgaeren"), vendido en beneficio del niño huérfano, y Debido al interés eterno vendido; colateral: tres gusanos en Eestrumer mieden, tres campos de tierra cultivable con dos campamentos en Oostermeer, con mi casa, ganado y muebles;


testigos: Binnert van Harsma (firmado: Bennert Haersma), Harmen Lieuwes, Jan Krijns y el notario J. Hempconi Goens
13 mar 1643 Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel, Fryslân, los Países Bajos Buscar todos los individuos que registran eventos en este lugar
Archivo Nedergerecht Tietjerksteradeel, libro hipotecario, fecha: 13 de marzo de 1643:


Wopcke Hylckesz en Oostermeer asume el pago de ½ 40-10 a Aesge Oenesz, debido a las digestiones
Murió en popa 1647 Eastermar (Oostermeer), Tytsjerksteradiel,

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Stijntje Styntje Syucke Wopckes?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Stijntje Styntje Syucke Wopckes

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

Über den Familiennamen Wopckes

  • Zeigen Sie die Informationen an, über die Genealogie Online verfügt über den Nachnamen Wopckes.
  • Überprüfen Sie die Informationen, die Open Archives hat über Wopckes.
  • Überprüfen Sie im Register Wie (onder)zoekt wie?, wer den Familiennamen Wopckes (unter)sucht.

Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.

  • Kleine oder grosse Zeichen sind egal.
  • Wenn Sie sich bezüglich des Vornamens oder der genauen Schreibweise nicht sicher sind, können Sie ein Sternchen (*) verwenden. Beispiel: „*ornelis de b*r“ findet sowohl „cornelis de boer“ als auch „kornelis de buur“.
  • Es ist nicht möglich, nichtalphabetische Zeichen einzugeben, also auch keine diakritischen Zeichen wie ö und é.


Die Veröffentlichung Woudwyk Genealogía wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
Martin Woudwyk, "Woudwyk Genealogía", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/woudwyk-genealogia/I9410.php : abgerufen 2. April 2023), "Stijntje Styntje Syucke Wopckes (1600-1628)".