genealogieonline

ús heit en ús mem Ti(g)chelaar en Westra » VOOR MIJN KINDEREN EN HUN VRIENDEN.

VOOR MIJN KINDEREN EN HUN VRIENDEN.

Verre voorouders, te beginnen met Stoffel Louws (1644-1715) komen van Franeker. Hij woonde op het Vliet onder Franeker en trouwde daar in 1673 met Waltye Yntes van de Kingmatille bij Dronrijp (2e huw). Lang is er gedacht dat Waltye de dochter was van Ynte (Ignatius) Saeckles Kingma, brigadier colonel bij de cavalerie van prins Johan Maurits. De ontdekking wie daadwerkelijk haar ouders zijn, Ynte Douwes en Ymck Bockes was eigenlijk puur geluk hebben. Ze werden gevonden in de kerkboeken van Dronrijp (1600-1616) op grond van namen van kinderen en kleinkinderen. Een deel van deze kerkboeken (1617-1658) was verloren gegaan en juist in die periode is Waltye geboren . Persoonlijk vind ik dit een succes story.

Zo ook de doopgegevens van dochter Gats Stoffels, geboren in 1671 en een kind uit een eerder huwelijk van Stoffel Louws, getrouwd in 1670 te Franeker, vermoedelijk met een Ecke of Attcke (1e huw). Hiermee was de bevestiging rond van de tot dan toe vermoedelijke ouders van Stoffel Louws, zijnde Louw Stoffels en Gats Andeles. Ook de voorouders van Louw Stoffels en Gats Andeles heb ik kunnen achterhalen.  

Na het overlijden van Waltye in 1694, trouwde Stoffel in 1701 met Jeltje Hendriks. (3e huw.)Uit dit huwelijk 2 kinderen. In 1713 verhuisd.
Achterkleinkind van Stoffel en Waltye, stamvader Johannes Hanzes is in 1755 te Midlum geboren en omstreeks 1780 naar Kimswerd gegaan. Trouwde daar met Trijntje Everts op 26 augustus 1781.

Inmiddels zijn directe Tichelaar voorouders terug te vinden tot begin 1600 met Stoffel Jacobs en Trijn Intes. Hij was schoolmeester in Itens.

De familienaam Tigchelaar is op 12-12-1811 aangenomen door Trijntje Everts. (stammoeder) Johannes Hanzes, (stamvader) is overleden in 1801. Hij heeft de naam Tigchelaar nooit gebruikt.
 
Mintye Walpert (*ca.1415). Hij woonde in Wommels op de terpboerderij  Walpertsate, in een tijd dat er van zeedijken nog geen sprake was. Nakomelingen van Mintye woonden in Cornwerd waaruit de tak van de Westra's is ontstaan, die later ook in Kimswerd terecht kwamen.

Tigchelaars en Westra's zijn In het parenteel van Gerrolt, jongste zoon van Mintye Walper te volgen.  Gerrolt op Walpert / op Hoytema. Gerrolt was de vader van acht kinderen: Bauck, Anna, Ferck, Mentze, Doede 1, Hoyte, Jorryt en Doede 2. De Tigchelaars van Kimswerd stammen af ​​van Ferck en de Westra's stammen af ​​van Hoyte. Tichelaars van Makkum (aardewerk) stammen af van een zus van Gerrolt, Fed op Walpert

www.fryske-akademy.nl/fileadmin/inhoud/beelden/homepage/Kennis/Gen_Jierboek/GJB 2013.pdf
(blz.213 Parenteel Mintye Walpert)

Paternale  overgrootmoeder Grietje Jans Westendorp kent vele adelijke voorouders in haar pedigree waaronder  Haerda, Wyaerda, Cammingha en Decema. Deze familiesn  gaan terug tot eind 1200.  Gtietje is indirect ook een afstammeling van Mintye Op Walpert.

23 generaties

1972  Ingrid Tichelaar. 1991 Bjorn-Pieter Tichelaar. 1995 .  Kay-Friso Tichelaar.
1949 Johannes W. (oepkes) (Jos) Tichelaar:hun vader
1917 Oepke (johannes) (Joep) Tichelaar:zijn vader
1892 Tjitske (oepkes) Ydema:zijn moeder
1863 Grietje (jans) Westendorp:haar moeder
1829 Jan (jans) Westendorp:haar vader
1799 Lijsbert (anes) Steigenga:zijn moeder
1754 Ane Anes Steiginga:haar vader
1726 Teeske (popkes):zijn moeder
1703 Symentje (herres):haar moeder
1672 Teatske (aedes) Wyaerda:haar moeder
1640 Aede (hebbes) Wyaerda:haar vader
1610 Hebbe (pybes) Wyaerda:zijn vader
1581 Lutske (hebbes) van Cammingha:zijn moeder
1547 Hebbe (watzes) van Cammingha:haar vader
1515 Watze (wytses) van Cammingha:zijn vader
1484 Wytze (riencks) (Eminga) van Cammingha:zijn vader
1463 Sjouck (hayes) van Cammingha:zijn moeder
1435 Doedt Sjucksdr van Dokema:haar moeder
1400 Sjuck Juws Dekema:haar vader
1360 Juw Hettes Dekema:zijn vader
1320 Hette Juws Dekema:zijn vader. Hij woonde in 1370 in Baard.
1285 Juw Dekema. Overleden in Pisa (Ita)

 
De overlijdensakten van Trijntje Everts en haar moeder Johanna Sophia v. Straussen, vermelden dat beiden geboren zijn in Koningsbergen Oost Pruisen.  Het huwelijk van Johanna Sophia ( ook wel Jantje Juriens) met Evert Aukes vond plaats  in Koningsbergen. (14-8-1756)..

Verre voorouders van Stoffel Louws (1644-1715) en van Ynte Douwes (1604-1664), zijn gevonden in het Boerderijen Boek Hennaarderadeel (v.d.Meer). Je zal het geluk maar hebben dat vrij  veel voorouders juist in Hennaarderadeel geboren en getogen zijn en daarmee tot in de 15e eeuw terug te vinden..

Ik woonde vanaf 1971 in de Kerkstraat nr.16  te  Makkum, samen met echtgenote Jelly Schaap. (bloemenwinkel en docent LAS Witmarsum)  Tot 1980 ,  later in de Brouwersteeg nr.8 tot februari 1989. Daarna Korte tijd in de USA, Mount Airy N.C. en verhuisde 1989 naar Oostenrijk samen met echtgenote Carla Jonkman (Wenen en Salzburg).. In 2002 weer in Nederland. Docent Nordwincollege Sneek. Pensioen 31-12-2013  Mijn moeder Anna Westra woonde tot 13 februari 1948  op Salverdatraat 5 in Wons, de bakkerij van haar ouders. Per volmacht getrouwd en vetrokken naar Indonesie. Na een tijdelijk bedoelde verlofperiode woonde ze op hetzelfde adres met haar man Oepke (Joep)Tichelaar en gezin tot 21 mei 1951 Het tijdelijk verlof wordt eervol ontslag uit het KNIL dan verhuizen Joep en Anna naar de Weersterweg 14 in Wons, waar ze blijven wonen tot 27 augustus 1953. Joep werkt als militair in Amstedam en Kampen en is weekends thuis. Op 19 mei 1953 komt Joep definitief terug uit Kampen en werkt als administrateur op vliegbasis Leeuwarden. De familie blijft dan nog wonen in Wons tot 27 augustus 1953 en vertrekken dan naar Leeuwarden. Pieter Stuyvesantweg 54, later 175.
In 1965  verhuizen ze naar IJlst, eerst Busestraat 4, later Jonker Rispensstraat 1. In 1966 vertrek ik naar Aalsmeer voor een opleiding in de bloemenwereld. Na de militaire dienst op de Johannes Postkazerne te Havelte een jaar in Arnhem gewerkt tot het pand in Makkum aan de Kerkstraat in 1971 werd gekocht.


Andere Geschichten


Die Veröffentlichung ús heit en ús mem Ti(g)chelaar en Westra wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).

Zurück zur Startseite dieser Publikation

Das Einloggen in den privaten Teil dieser
Publikation ist nur auf Einladung durch den
Autor möglich!


Abbrechen


Haben Sie Ihr Passwort vergessen?