Genealogie Rongen

Bild von Loed Rongen

Die Veröffentlichung Genealogie Rongen wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf) und besteht aus 6.752-Personen. Wegen Privatsphäre werden 3.304-Personen nicht sichtbar gemacht. Mehr statistische Informationen (wie beispielsweise die Anzahl und die Spreizung genealogischer Ereignisse) über diese Publikation finden sie auf der Seite Statistik. Eine Liste mit verwendeten Quellen finden Sie auf der Seite Quellen.


Deze publicatie laat u het resultaat zien van ruim vijfendertig jaar genealogisch onderzoek naar de familienaam Rongen. In Nederland komt men op meerdere plaatsen de familienaam Rongen of van Rongen tegen. Verder is de naam Rongen inmiddels over de gehele wereld te traceren. In deze publicatie kunt u verschillende afstammingslijnen terugvinden. De oorspronkelijk hier gepubliceerde tak heeft als oorsprong de omgeving van Venray. De oudst bekende stamvader van de Venrayse tak, is Thijs Rongen. Hij is geboren omstreeks 1550 / 1560. Typerend is dat de schrijfwijze steeds dezelfde is gebleven, met uitzondering van de af en toe vermelde naam Ronghen, waarschijnlijk omdat men dacht dat het zo geschreven moest worden. In oude geschriften, daterend vanaf ongeveer het jaar 1410, komt men de naam Rongen al tegen. Deze geschriften duiken op in de omgeving van Oostrum, Sint Agatha en Cuijk. Deze publicatie beoogd geen opsomming te zijn van namen en datums, maar beoogd een weergave te zijn van het leven van de genoemde personen en hun gezinnen. Tussen de regels door is het wel en wee, de vreugde en het verdriet van de tijd te herkennen. De publicatie heeft tot doel een zo compleet mogelijke familiealmanak te zijn. Het werk is daardoor nooit af. Steeds zullen aanvullingen bijgewerkt worden en de publicatie meer nieuw leven inblazen. Daarom roep ik graag iedereen op, die aan deze publicatie kan bijdragen door het aanleveren of corrigeren van gegevens of het mij ter beschikking stellen van fotos, bidprentjes en andere zaken, contact met mij op te nemen zodat deze publicatie hiermee verrijkt kan worden. Ik wens u veel lees en speurplezier.

This publication will let you see the result of more than 35 years of genealogical research to the Rongen family name. In the Netherlands, exist in more than one place the family name Rongen or van Rongen. Mostly they are each in a specific part of the country. Examples are, South Limburg, Venray and Rotterdam. The family thad has published here as origin near Venray. The oldest known ancestor is Thijs Rongen, he was born about 1550/1560. Typical that the format has remained the same, with the exception of the occasional name Ronghen, probably because it was thought that it had to be written. In ancient writings, dating from about the year 1410, it is already the name Rongen thad exist. These writings in the diving environment van Oostrum, Saint Agatha and Cuijk. This publication aims to be not a list of names and dates, but intended to be a view of the lives of these persons and their families. Between the lines is the ups and downs, the joy and sorrow of the time. The publication is to establish a fullest possible family Almanac. As a result, the work is never finished. It will always be updated additions and the publication to breathe new life into more. That is why I appeal to everyone, which would like to ad this publication can help by providing or correcting data or me at the disposal of photos, prayer cards and other matters, contact me so that they can be enriched with this publication. I wish you a lot of reading pleasure.

Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.


Index der Familiennamen


Startpunkt in dieser PublikationHeute in der Vergangenheit


Andere Publikationen von Loed RongenGefundene Online-Scans Scans zoeken

Übereinstimmungen gefunden Aanknopingspunten tussen stambomen

Sehen Sie sich die Statistiken an

Opfer des Zweiten WeltkriegsDer Zugriff auf die Bilder der Publikation ist vom Autor eingeschränkt.

Wenn Sie von dem Autor/der Autorin eingeladen sind, können Sie sich anmelden und den privaten Bereich anschauen.
Testen Sie diesen Service unverbindlich

mehr als 10 Tausend Genealogen sind bereits dabei!