genealogieonline

Stamboom Jansen » Gertruid Sonnema (± 1635-> 1690)

Persoonlijke gegevens Gertruid Sonnema 


Voorouders (en nakomelingen) van Gertruid Sonnema

Gertruid Sonnema
± 1635-> 1690

(1) 1657

Egbert Stael
????-< 1676

(2) 1676

Gezin van Gertruid Sonnema

(1)

Zij is getrouwd met Egbert Stael.

Zij zijn op 4 juni 1657 te Groningen in ondertrouw gegaan.

op 5 augustus 1657 te Groningen.


(2)

Zij is getrouwd met Bruno Schwartzenberg.

Zij zijn op 13 mei 1676 te Groningen in ondertrouw gegaan.

op 14 juni 1676 te Groningen.


Notities over Gertruid Sonnema

GAG Register Feith 1675.32
dd. 1682 Taxt van't geen d'heeren borgemesteren ende raadt in Groningen , hebben geresolveert, dat d'ingesetenen van de paepsche religie tot reparatie ende de schulden van Martinikercke ende toorn bij forme van collecte sullen hebben op te brengen ende te betaellen gelijck uit navolgende vaendelen te sien.
in het 6 e vaendel van Hopman Coops
advt. Swartsenborchs wed. fl.6 6

GAG RA IIIy d.d 15 juni 1689
Dat voor ons personelijck gecompareert ende erschenen zijn de E. Vaendrick Herman Nitringe ende sijn soone Arent Nitringe ter eenre ende Vr. Geertruidt Sonnema weduwe Swartenborgh voor een derde part, d'E. Arnoldus Sonnema ende Vr. Christina Boelens echtelieden oock voor een derde part mitsgaders Johanna Elisabeth van Loon voor haer selffs ende caverende ende occuperende voor haer Susters en Broeder insgelijcks voor een derde part ter anderen zijde; dewelcke bekenden ende beleden stedevast ende onwederroepelijck gecontracteert te hebben ende overeen gekoomen te zijn, nopende de scheidinge en deling van der respective Comparanten mande behuisinge, soo van de erffgenamen van Luitien Bensinck in dato den 1. Maij anno 1662 (: volgens versegelinge daer dese transfixwijse doorgetoogen:) is aengeschaft, ende sulcks in voegen als volght.
Eerstlick sullen de Vaendrich Nitringe ende sijn Soon in eijgendom hebben ende erffelick beholden de twee bovenste camers met den solder, zijnde boven Anthonij Enticks woninge ten zuijden aen de Daniel geswettet, welcke twee camers en solder tegenswoordigh van Derk Huiberts meijerwijse worden bewoont staende en gelegen tegens over het Raadt huijs, in dier voegen als Daniel Berents Lewenkuil ende Aeltien Claessen in leven echtelieden hebben bewoont. Ten tweeden sullen opmemelte Vrouw Swartsenborgh met consorten in Eijgendom hebben ende erffelick beholden de achter keldercamer met de kelderkeucken ende de twee boven solders ten noorden van 't huijs de Sonne staande en gelegen soo wijlen haar moeder en Grootmoeder Vr. Fennechien Jansen weduwe Sonnema heeft gepossideert ende in dier voegen gemelte Anthonij Entinck ende Hindrick van Hooren meijerwijse zijn bewoonende en gebruickende, Wijders bekenden de Vaendrich Nitringe ende sijn Soone aen Vrouw Swartsenborgh met haer Consorten als boven verkoft te hebben haer gerechte quota ofte helfte van 't gemelte mande huijs daer Anthonij Entinck inwoont, bestaande in een Voorhuijs, een zijdt kamertien ende een kelder daer onder, omme aenstonts te mogen aenvaerden ende hier voorts generalick ende specialick daermede doen als een iegelick met sijn vrij eijgen goedt te doen en laten geoorlooft is, ende sulcx voor de summa van een duisent Car. guld. met twee gulden ducatons tot den recognitie en vereeringe voor de gedachte Vaendrich Nitringhs Soone welcke coopschats penningen ende toehaech de opgemelte Vrouw Swartzenborgh en Consorten den eersten met den leege laesten ten vollen ontfangen te hebben, alwaeromme sij haer verkoperen voor prompte betaelinge bedancken ende absolutelick quiterende welverstaende dat de pompe staende in't huijs de Daniel spruitende uit de putte gelegen in de gementioneerde gewesene mande kelder d'voors. Vaendrich Nitringe ende sijn Soone in eigendom sullen behouden en gebruicken,en het recht ende hebben om bij renovatie off reparatie op haer eijgen kosten deselve op en toe tot inde putte nae haer gerijff maecken laeten, sonder de Eijgenaers in wiens grondt de putte is leggende, eenige schade off interesse toe te volgen. Eindelick is geconditioneert dat tusschen wederzijdts Contrahenten in mande sal verblijven to schade en bate het geheele dack van 't nadergenoemde gewesen mande huijs, als mede het windehuijsjen, 't radt ende rol touw En deselve in mande te gebruicken ende onderholdende aen wederzijden voor de gerechte helfte. Stelden verners sij Contrahenten d'een den ander van nu voortaen in de reële ende actuele possesie ende eigendom van den ijders toegescheidene en gekofte, in voegen boven verhaelt, om daer mede te doen en laeten als waere Eijgenaers toe behoort, met de belofte van vrije leveringe, wachtinge ende waeringe van alle actie evictie ende aensprake voor dato deses daerop gelegt onder verbandt van wederzijdts Contrahenten alle haere respective praesente en toecomende roerlicke ende onroerlicke goederen, geene exempt, ende dat elck in solidum deselvige tot sulcken fine alle hooge ende lage rechten, gerichten ende de reale executie submitterende met renunciatie der exceptien ordinis, divisionis et discusionis, ende Vrouwen off Comparantinnen mede de vrouwelicke beneficien Senatus consulti Vellejani et auth. si qua mulier etc. verklaerden van den effect ende inholt van dien geinformeert te wesen. Sonder argh ofte list etc.
Belijet den vijftijnden Junij 1689
twee selven d'een aan Vaandrich Nitringe en d'ander an Mons. Sonnema

op 5 november 1689 te Groningen in de R.K.Statie Heerestraat was Gertrudis Swartsenborch doopgetuige voor Egbertus Stael, zoon van Hillebrandus Stael en .. Mattheus.

GAG RA IIIy testament d.d. 25 aug. 1690

Wij Borgemesteren ende Raedt in Groningen betuijgen met desen openen versegelden brieve dat voor ons persoenelijck gecompareert is de Eer en dueghtrijcke vrouw Getruijda Sonnema weduwe van wijlen d. Advot. Bruno Swartsenbergh gaende en staende maer eenigh sints cranck van lighaem en bij volcoomen verstant en weetenschap, verclaerde hoe dat sij overdenkende de sekerheijt des doodts ende de onsekere uijre van dien, uijt deser werelt niet en begeert te scheijden voor en aleerst sij van haere tijdelijcke goederen sonder jemants persuatsie offte inductie hadde gedisponeert. Eerst en voor all haere ziele bevelende inde genaedentrijcke bermhertigheijt Godes ende haer lighaem ter aerden met een eerlijcke begraffenisse; tredende voorts tot de dispositie derselver haerer goederen verclaerde Testatrix haer uijterste wille te weesen dat haer broeder Pieter Sonnema uijt haere goederen van haere geinstitueerde erffgenaemen jaerlijx zijn levent lanck sal hebben te genieten een hondert Car. gulden, tot desselffs noodigh onderhoudt sonder dat deselve met eenigh arrest sullen moogen werden beswaerdt waermeede hij sich sal moeten houden vernoeght werdende dese dispositie bij Testatrix gemaeckt uijt genegentheijt tot haeren broeder op dat hij maetigh mooge leven sullende hij in cas van oppositie tegens de onderstaende dispositie van voorschreven legaet sijn ontwaerd, waertoe stellde haer broeder Arnold Sonnema om dese jaerlijxe hondert gulden lijftogh te moegen bueren ende an sijn broeder te distribueeren ende uijt te keeren nae sijn believen en welgevallen, en na Peters doodt sall haer coomen te cesceeren, voorts verclaerde Testatrix haer uijterste wille te weesen ende ordoneerde dat alle haere naetelatene goederen sullen erven ende versterven in veer gelijcke deelen te weeten an Arnold Sonnema ofte desselfs kinderen een part, de kinderen van wijlen Niesien Sonnema bij Hindrick van Loon verweckt een pardt, de kinderen van wijlen Jacobus Sonnema bij Maria Husinga geprocreert een pardt ende an Thecla doghter van Petrus Sonnema bij Maria Swartsenbergh in Eghte getoogen meede een pardt, Wijders sullen Testatrix klederen, klenden kleijnodien en lives toebehoeren niet van dien exempt genieten ende deelen in vijff gelijcke parten en delen, als Arnoldus Sonnema offte desselfs kinderen een pardt, Jacobus Sonnema kinderen een pardt, Petrus Sonnema kindt een part ende Nesien Sonnema kinderen twee parten . Nogh wil en begeert Testatrix dat Thecla Sonnema in haer quota Erffenisse sal moeten te rugge staen wegens verschodt van penningen an haer en haer vaeder gedaen als haer boek en rekeninge sal comen uijtwijsen ter tijdt toe dat haere andere erffgenaemen daertegens gelijcke somme hebben genooten; Noch wil en begeert Testatrix als Peters Sonnema kindt Thecla of haer descendenten quaemen te versterven dat dan haer goederen van testatrix heergekomen, sullen devolveeren, vererven en versterven aen die sijde daer die uit en heergekomen sijn, maer niet op de vaeder want hij met hondert gl. jaerlix sich daermeede sal gecontenteert houden, als vooren geseijt, als meede soo de kinderen van Jacobus Sonnema of derselver descendenten quaemen te overlijden, soo soelen de goederen alsdan werderom erven en versterven aen die sijde daer die uit en heergekomen sijn. Waermede Testatrix haer uijterste ende laeste wille sluijtende begerende aghtervolght ende naegecoomen te worden als testament codicil, donatie mortis causa offte eenige andere laeste wille en in sonderheijt nae deser Stadts constitutie. Belijet den vijff en twintigsten Augusti 1690

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Gertruid Sonnema?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Gertruid Sonnema

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Sonnema

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Sonnema.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Sonnema.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Sonnema (onder)zoekt.

Historische context


 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1676: Bron: Wikipedia
  • 29 januari » Feodor III wordt tsaar van Rusland.
  • 22 april » Onder de rook van de Etna bij Agosta raken de Franse vloot, onder Abraham Duquesne en de Nederlands-Spaanse vloot, onder Michiel de Ruyter slaags. Tijdens de slag raakt Michiel de Ruyter dodelijk gewond.
  • 26 mei » Antoni van Leeuwenhoek ziet voor het eerst animalculen (kleine diertjes) door zijn microscoop.
  • 21 september » Kardinaal Benedetto Odescalchi wordt gekozen tot paus. Hij neemt de naam Innocentius XI aan.
  • 4 oktober » Kroning van Paus Innocentius XI in Rome.
  • 19 december » De eerste twaalfstedentocht wordt geschaatst.

    

De publicatie Stamboom Jansen is samengesteld door (neem contact op).